5. Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis cawm cov uas muaj cov ntsujplig phem tes hauj lwm nyob rau hauv lawv los sis cov uas raug dab nkag rau lawm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kuv tau pom meej txog ntau yam kev ua ntawm cov ntsuj plig phem ntev los lawm. Thiab cov tib neeg uas raug siv los ntawm cov ntsuj plig phem (cov neeg uas muaj tej kev xav yuam kev, cov neeg uas ntshaw kev ua plees ua yi ntawm lub cev nqaij daim tawv los sis kev nplua nuj, cov neeg uas txhawb nqa lawv tus kheej, cov neeg uas cuam tshuam pawg ntseeg, thiab lwm yam.) Kuv kuj tau pom txhua nrho. Tsis txhob xav tias txhua yam ua tiav thaum cov ntsuj plig phem tau raug ntiab tawm lawm. Cia Kuv qhia rau koj! Txij no mus, Kuv yuav tsum muab cov neeg no pov tseg ib tug zuj zus, tsis muaj hnub siv lawv lawm! Uas yog hais tau tias, txhua tus neeg uas raug ua tsis ncaj los ntawm cov ntsuj plig phem lawm yuav tsis raug siv los ntawm Kuv lawm, thiab yuav raug ncaws tawm! Tsis txhob xav tias Kuv tsis muaj kev xav dab tsi li! Paub qhov no! Kuv yog tus Vajtswv dawb huv, thiab Kuv yuav tsis nyob hauv ib lub tsev teev ntuj vuab tsuab li ntawd! Kuv tsuas yog siv cov neeg siab ncaj thiab ntse uas muab siab npuab Kuv tag nrho thiab txawj xav txog Kuv lub nra. Qhov no yog vim hais tias cov neeg xws li no tau raug npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv lawm, thiab yeej tsis muaj ntsuj plig phem ua hauj lwm nyob rau hauv lawv kiag li. Cia Kuv piav ib qho kom meej: Txij no mus, txhua tus uas tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yog muaj txoj hauj lwm ntawm cov ntsuj plig phem. Cia Kuv rov hais dua: Kuv tsis xav tau ib tug tib neeg uas muaj cov ntsuj plig phem tseem ua hauj lwm rau. Lawv txhua tus yuav raug pov rau hauv Dab Teb nrog lawv cev nqaij daim tawv!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 76” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov neeg feem ntau pheej hais txog dab teb thiab Ntuj Tawg. Tab sis ob lo lus no hais txog dab tsi, thiab ob lo lus no sib txawv li cas? Puas yog lawv yeej hais txog qee lub kaum ntuj uas txias to, tsaus ntuj nti tiag? Tib neeg lub siab ib txwm cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg, xav tias lawv tus kheej txoj kev xav lam tau lam xav ces yeej zoo tag nrho lawm! Tab sis cov no tsis muaj qab hau dab tsi tsuas yog lawv cov kev xav xwb. Ntuj Tawg thiab dab teb ob lo lus no puav leej hais txog ib lub tsev teev hawm ntawm kev vuab tsuab uas Ntxwgnyoog los yog cov dab phem tau nyob hauv yav dhau los. Uas yog hais tau tias, tus neeg twg uas tau raug coj tsis ncaj ua ntej los ntawm Ntxwgnyoog los yog los ntawm cov ntsuj plig phem—lawv yog Ntuj Tawg thiab lawv yog cov poob dab teb—tsis muaj qhov yuam kev! Qhov no yog qhov laj thawj uas Kuv thiaj li tau hais ntau zaus yav dhau los tias Kuv tsis nyob hauv ib lub tsev teev ntuj ntawm kev vuab tsuab. Kuv (Vajtswv Tus Kheej) no puas muaj peev xwm nyob hauv Ntuj Tawg, los sis hauv dab teb ma? Qhov ntawd yuav tsis yog qhov muaj qab hau lod? Kuv tau hais qhov no ob peb zaug lawm, tab sis nej tseem tsis nkag siab Kuv lub ntsiab li. Piv rau dab teb, Ntuj Tawg raug ua qias vuab tsuab ntau tshaj los ntawm Ntxwgnyoog. Cov neeg uas mus rau Ntuj Tawg yog cov muaj teeb meem loj tshaj plaws, thiab Kuv yeej tsis xaiv cov neeg no tseg li; cov neeg uas mus rau dab teb yog cov uas Kuv tau npaj tseg, thiab tom qab ntawd muab tshem tawm. Hais yooj yim tias, Kuv tsis tau xaiv txog ib tug ntawm cov neeg no hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 90” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib co tawm tsam Khetos ces yeej pom meej meej hais tias yog cov dab phem, hos ib co tawm tsam Khetos mas kuj tsis phem txog qhov uas ua kiag cov dab phem ntawd thiab, yog li ntawd mas kuj yuav hu tsis tau lawv li ntawd thiab. Rau cov tawm tsam Khetos uas yeej yog cov dab phem tiag tiag, ces thaum ib tug neeg twg caum lawv qab lawm, Vajtswv puas tseem lees paub tus neeg ntawd, muab xam raws li Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam nas? Vajtswv yeej dawb huv, thiab Nws yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb—Nws tsis lees txais cov uas tau caum dab phem qab lawm. Txawm yog hais tias, nyob rau saum daim tawv, rau koj ces zoo li tus neeg no yeej yog neeg zoo, los Vajtswv yeej tsis saib rau kis ntawd li. “Khib xeeb” yog dab tsi? Qhov “khib xeeb” ntawm no txhais li cas? Yog hais tias lo lus xwb es qhia tsis tau meej meej rau koj, saib seb nej puas to taub los ntawm Kuv qhov lus piav qhia no. Pib kiag thaum uas ib tug neeg raug Vajtswv xaiv los txog ntua rau thaumuas lawv txiav txim siab hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, hais tias Nws yog txoj kev ncaj ncees, kev txawj ntse, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus, hais tias Nws yog tus ntawd thiab yog tib tug ntawd xwb—thaum lawv to taub tej no tag lawm, ces lawv thiaj muaj ib qho kev to taub yooj yim uas nyob tob tob rau hauv lawv nruab siab txog Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb, nrog rau qhov uas Nws muaj thiab yog. Qhov kev to taub yooj yim no thiaj li rais los ua lawv txoj kev ntseeg, thiab nws rais los ua qhov uas txhawb kom lawv caum Vajtswv qab, siv lawv tus kheej rau Vajtswv, thiab ua lawv tes dej num. Qhov no yog lawv tus yeeb yam, puas yog? (Yog.) Tej no twb nrhau cag tag nyob rau hauv lawv lub neej lawm thiab lawv yuav tsis muaj hnub tsis lees paub Vajtswv li lawm. Tab sis yog lawv tsis muaj qhov kev paub tseeb txog Khetos los sis txog tus Vajtswv uas muaj qab hau, ces tej zaum lawv yeej tseem caum ib tug tawm tsam Khetos qab thiab. Hom neeg no yeej tseem muaj kev phom sij. Tej zaum lawv tseem yuav tig tau nrab qaum rau tus Khetos hauv cev nqaij daim tawv es mus caum ib tug tawm tsam Khetos phem qab thiab; qhov no yuav yog qhov kev tab meeg tsis lees Khetos thiab txiav kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Lub ntsiab lus ntawm qhov no ces yog: “Kuv yuav tsis caum Koj qab ntxiv lawm, tab sis kuv yuav caum Ntxwgnyoog qab. Kuv hlub Ntxwgnyoog thiab xav ua dej num rau nws; kuv xav caum Ntxwgnyoog qab, thiab txawm nws yuav ua li cas rau kuv los xij, txawm nws yuav tsim kev puas tsuaj, caij tsuj, thiab muab kuv ua qias vuab tsuab li cas, los kuv yeej tseem txaus siab tshaj. Txawm Koj yuav ncaj ncees thiab dawb huv npaum li cas los xij, kuv yeej tsis xav caum Koj qab ntxiv lawm. Kuv tsis xav caum Koj qab txawm hais tias Koj yeej yog Vajtswv los xij.” Thiab lawv cia li ncaim mus li ntawd, caum ib tug ua yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog lawv li qab, ib tug uas yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv los sis tseem yog ib tug dab phem kiag thiab. Vajtswv puas tseem xav tau hom neeg no lawm mas? Qhov Vajtswv tsis lees txais nws ntawd puas muaj laj thawj thiab mas? Nws yeej muaj laj thawj zoo kawg nkaus li. Muab xav li sawv daws xav, tib neeg sawv daws yeej paub hais tias Vajtswv yeej yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb, hais tias Nws yeej dawb huv, tab sis koj puas to taub qhov xwm txheej tiag hais tias muaj dab tsi nyob tom qab ntawm qhov no tiag tiag mas? Qhov kuv hais ntawd no puas yog mas? (Yog kawg.) Yog hais tias yeej yog lawm, ces qhov uas Vajtswv ua siab muab tus neeg ntawd tso tseg puas yog ib qho siab phem ntawm Nws feem mas? Vajtswv ua raws li qhov keeb laj fai—yog koj paub hais tias Vajtswv yog leej twg tab sis koj tsis kam caum Nws qab, thiab koj paub hais tias Ntxwgnyoog yog leej twg thiab koj tseem kam caum nws qab, ces kuv yeej tsis yuam li. Kuv yuav cia koj caum Ntxwgnyoog qab mus ib txhis thiab kuv yuav tsis hais kom koj rov qab los, tab sis kuv you tso koj tseg. Ntawm Vajtswv feem no ho yog hom moj yam twg mas? Nws puas yog ib qho kev tawv ncauj mas? Puas yog Nws ua raws li txoj kev xav, los sis yog kev muaj meej mom mas? Qhov no tsis yog lub meej mom, los sis kev tawv ncauj, tab sis ib feem ntawm Vajtswv qhov “kev khib xeeb.” Qhov ntawd ces yog, yog tias koj, yam li ib tug uas raug tsim tawm los, yeej zoo siab yuav liam sim li ntawd, ces Vajtswv ho yuav hais tau dab tsi mas? Yog koj xav liam sim li ntawd, ces qhov ntawd yog koj tus kheej txoj kev xaiv—thaum kawg koj yuav ris lub txim, thiab koj tsuas cem tau koj tus kheej nkaus xwb. Vajtswv tej keeb laj fai uas siv los qhuab ntuas tib neeg mas yeej hloov tsis tau li, yog li ntawd yog koj yeej zoo siab rau txoj kev liam sim li ntawd ces koj qhov xaus uas zam tsis dhau ntawd yog yuav raug rau txim rau. Tsis hais koj yuav tau caum Vajtswv qab los tau pes tsawg xyoo dhau los lawm li; yog koj xav liam sim li ntawd, ces Vajtswv yuav tsis pab koj raws li koj txoj kev xaiv, los sis Nws yuav tsis yuam koj li. Koj tus kheej yeej txaus siab caum Ntxwgnyoog qab, raug Ntxwgnyoog dag thiab ua kom liam sim, ces yog li ntawd nyob rau thaum kawg koj yuav tsum tau ris lub txim ntawd. Vim li ntawd thiaj li tsis muaj ib yam dab tsi pab tau cov neeg no tsis hais lwm tus yuav sim pab lawv kawg los xij. Vajtswv twb tsis xav tau lawv ntxiv lawm, ces ib tug tib neeg ho yuav ua tau li cas mas? Qhov no yog qhov laj thawj tseeb nyob tom qab qhov ntawd. Tab sis tib neeg yuav tsum ua qhov uas lawv tsim nyog ua, ua tej uas lawv yuav tsum tau ua thiab tes dej num, ces thaum lawv ua li ntawd tag lawm, qhov uas tau los thaum kawg kiag ntawd ces nyob ntawm Vajtswv txoj kev coj lawm xwb. Nrog rau Kuv cov lus piav qhia ntxaws ntxaws no, nej sawv daws puas muaj kev to taub ntau zog txog qhov hais tias, “Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb” mas? Qhov no ces yog ib kis ntawm qhov ntawd, qhov ntawd ces yog, Vajtswv tsis lees txais cov uas tau raug dab phem muab ua phem qias tag lawm. Thiab vim li cas Vajtswv tsis lees txais lawv lawm mas? Yog vim lawv xaiv Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv yuav ua cas xav tau lawv tom qab ntawd lawm mas? Vajtswv puas tseem muaj kev hlub tshua rau lawv lawm, txhawb lawv kom lawv thiaj li yuav rov qab los? Qhov ntawd puas yog tej yam uas Vajtswv ua tau mas? Nws yeej ua tau kawg, tab sis Nws yuav tsis ua li. Qhov no ces yog lub ntsiab ntawm lo lus “khib xeeb.”

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov Dhau Los: 4. Qhov dab nkag tib neeg yog dab tsi thiab tej yam kev tshwm sim twg thiaj yog qhov dab nkag tib neeg

Ntxiv Mus: 1. Leej twg yog ib tug tawm tsam Khetos thiab yuav ua li cas thiaj li paub lawv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No