2. Yuav ua li cas yus thiaj li ua tau kev lees txim tiag tiag

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Niaj hnub no, tib neeg feem coob ces tsuas muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog lawv tus kheej xwb. Lawv tsis tau los paub kom meej meej txog tej yam uas yog ib qho ntawm lawv tus yeeb yam kiag li. Lawv tsuas muaj kev paub txog ob peb qho ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab xwb, tej yam uas ntxim lawv yuav ua, los sis ob peb qho ntawm tej uas lawv ua tsis tau, thiab qhov no ua rau lawv ntseeg hais tias lawv paub lawv tus kheej. Yog hais tias, dhau qhov ntawd, lawv ua raws li ob peb txoj cai, ua kom paub tseeb hais tias lawv tsis ua yuam kev nyob rau qee qhov chaw, thiab tswj kom tsis txhob ua qee yam kev txhaum rau, ces lawv xam hais tias lawv tus kheej yeej muaj qhov tseeb tiag nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv thiab xav hais tias lawv yuav raug cawm. Qhov no ces tag nrho yog tib neeg txoj kev xav xwb. Yog koj ua raws li tej ntawd, koj puas yuav muaj cuab kav zam dhau tej kev ua txhaum tiag mas? Koj puas yuav ua tau ib qho kev hloov tiag tiag hauv tus moj yam mas? Koj puas yuav ua tau lub neeg zoo li ib tug tib neeg tiag tiag mas? Koj puas muaj cuab kav ua tau haum Vajtswv siab rau txoj kev ntawd mas? Tsis tau kiag li, qhov no ces yeej muaj tseeb. Ntseeg Vajtswv ces tsuas ua hauj lwm thaum uas yus muaj tej qauv quag siab thiab muab tau qhov tseeb thiab tej qho kev hloov nyob rau hauv yus tus moj yam ntawm lub neej txoj sia xwb. Yog li ntawd, yog tib neeg qhov kev paub lawv tus kheej ntiav dhau heev lawm, ces lawv yuav tsis muaj hnub daws tau cov teeb meem, thiab lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yuav tsis hloov li. Nws yog ib qho uas yuav tsum tau paub txog yus tus kheej nyob rau ib theem tob tob, ces txhais tau hais tias paub yus tus kheej tus yeeb yam: yam dab tsi muaj nyob rau hauv tus yeeb yam ntawd, tej yam no pib tshwm sim los tau li cas, thiab lawv los qhov twg los. Tshaj qhov ntawd, koj puas muaj cuab kav ntxub tej no tiag tiag? Koj puas tau pom koj tus kheej tus ntsuj uas phem dab tuag thiab koj tus yeeb yam phem? Yog koj muaj peeb xwm pom qhov tseeb txog koj tus kheej, ces koj yuav pib ntxub koj tus kheej. Thaum koj ntxub koj tus kheej thiab tom qab ntawd xyaum ua raws Vajtswv txoj lus, ces koj yuav muaj peev xwm tso cev nqaij daim tawv tseg thiab muaj zog los ua raws qhov tseeb yam tsis muaj dab tsi nyuab hlo li. Vim li cas coob tus neeg thiaj caum lawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv? Vim lawv xam lawv tus kheej hais tias zoo heev, hnov zoo li lawv tej kev ua puav leej yog thiab tsim nyog lawm, hais tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis zoo li, thiab tseem hais tias lawv yeej ua yog tag nrho lawm, ces lawv thiaj li muaj cuab kav khwv yees hais tias txoj kev ncaj ncees yeej nyob rau lawv sab lawm. Thaum yus pom tau hais tias yus tus yeeb yam tiag tiag mas—phem dab tuag heev, txaus ntxub heev, thiab txaus tu siab heev—ces yus yuav tsis txaus siab tshaj tshaj rau yus tus kheej lawm, tsis khav theeb heev heev lawm, thiab tsis zoo siab rau yus tus kheej heev heev li yav dhau los lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd hnov zoo li, “Kuv yuav tsum ua dab tsi los ua tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug, thiab xyaum ua raws ib co ntawm Vajtswv txoj lus. Tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis zoo tsim nyog li tus qauv quag ntawm txoj kev ua neeg, thiab yuav txaj muag ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag.” Tom qab ntawd yus thiaj li pom yus tus kheej hais tias me heev, hais tias tsis tseem ceeb tiag tiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws yooj yim rau yus ua raws li qhov tseeb, thiab yus yuav zoo xws li qhov uas ib tug tib neeg tsim nyog zoo li. Tsuas yog thaum uas tib neeg yeej ntxub lawv tus kheej tiag tiag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg. Yog lawv tsis ntxub lawv tus kheej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg li. Kev ntxub yus tus kheej tiag tiag mas muaj ob peb yam: Ua ntej tshaj plaws, paub yus tus kheej tus yeeb yam; thiab qhov thib ob, paub yus tus kheej txom nyem thiab txaus hlub, pom yus tus kheej zoo li me kawg nkaus thiab tsis tseem ceeb li, thiab pom yus tus kheej tus ntsuj uas txaus hlub thiab qias neeg. Thaum yus pom tseeb tseeb hais tias yus yog dab tsi tiag tiag lawm, thiab qhov tau los no yeej ua tau tiav hlo lawm, yus thiaj li yuav tau qhov kev paub txog yus tus kheej, thiab nws thiaj hais tau hais tias yus tau los paub yus tus kheej tag nrho lawm. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas yus thiaj li yuav ntxub yus tus kheej tau tiag tiag, thiab thiaj li hnov zoo li yus raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev lawm zoo nkaus li yus twb tsis zoo li ib tug tib neeg lawm. Ces, muaj ib hnub, thaum qhov kev hem ntawm txoj kev tuag tshwm sim tuaj, tus neeg zoo li ntawd yuav xav, “Qhov no yog Vajtswv qhov kev txiav txim uas ncaj ncees. Vajtswv yeej ncaj ncees tiag tiag; kuv tsim nyog tuag tiag tiag!” Nyob rau qhov no, nws yuav tsis hais ib co lus tsis txaus siab, tsuas hnov zoo li nws yeej txom nyem thiab txaus hlub heev, qias neeg heev thiab qias vuab tsuab uas nws tsim nyog rau Vajtswv rhuav tshem, thiab ib tug ntsuj zoo li nws tus ces tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv ntiaj teb li. Nyob rau qhov no, tus neeg no yuav tsis tawm tsam Vajtswv, haj yam tsis ntxeev siab rau Vajtswv. Yog yus tsis paub yus tus kheej, thiab tseem xam hais tias yus tus kheej mas zoo heev, ces thaum txoj kev tuag los khob qhov rooj, tus neeg no yuav xav hais tias, “Kuv twb ua tau zoo kawg rau hauv kuv txoj kev ntseeg lawm. Cas kuv yuav sib zog nrhiav ua luaj li! Kuv twb tau muab ntau kawg nkaus lawm, kuv tau tiv kev txom nyem ntau kawg nkaus lawm, tab sim txog thaum kawg, tam sim no Vajtswv tseem kom kuv tuag thiab. Kuv tsis paub xyov Vajtswv txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg li. Vim li cas Nws ho kom kuv tuag? Yog hais tias ib tug neeg zoo li kuv tseem kom tuag thiab, ces leej twg thiaj yuav raug cawm mas? Tsis yog haiv neeg los txog qhov xaus lawm lod?” Ua ntej tshaj plaws, tus neeg no muaj kev xav phem txog Vajtswv. Qhov thib ob, tus neeg no tab tom yws tsis txaus siab, thiab tsis nyoo ib qho li cas kiag li. Qhov no ces zoo li Povlauj ntag: Thaum nws yuav tuag, nws tsis paub nws tus kheej, thiab thaum Vajtswv txoj kev rau txim los ze lawm, ces nws lig dhau rau kev hloov siab lees txim lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Paub Yus Tus Kheej Ces Qhov Tseem Ceeb Tshaj Yog Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Rau qhov ntev los lawm, cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tau kub siab lug cia siab ntsoov rau ib lub zoo hom phiaj, thiab txhua tus neeg ntseeg Vajtswv cia siab tias cov hmoov zoo yuav los rau lawv tam sim ntawd. Lawv txhua tus cia siab tias ua ntej lawv paub nws, lawv yuav pom lawv tus kheej zaum kaj siab lug ntawm ib qho chaw los sis lwm qhov chaw saum ntuj. Tiam sis Kuv hais tias cov tib neeg no, nrog rau lawv txoj kev xav zoo, yeej tsis tau paub tias lawv puas tsim nyog tau txais cov hmoov zoo uas poob saum ntuj los los sis puas yuav tau zaum saum ib lub rooj zaum saud. Nej, tam sim no, muaj kev paub zoo txog nej tus kheej, txawm li ntawd los nej tseem cia siab tias yuav khiav kom dim kev puas tsuaj ntawm hnub kawg thiab ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhais tes thaum uas Nws rau txim rau cov phem. Nws zoo li tias txawm muaj kev npau suav zoo thiab tos ntsoov yam uas lawv nyiam yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua tus neeg uas raug Ntxwgnyoog ua coj tsis ncaj lawm, thiab tsis yog qee yam ntawm cov neeg txawj ntse los ntawm ib tug tib neeg twg. Txawm li ntawd los, Kuv tseem xav muab ib qho kev xaus rau nej cov kev ntshaw no, thiab nej txoj kev rau siab kom tau txais koob hmoov. Muab hais tias nej cov kev txhaum mas muaj ntau heev, thiab qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntxeev siab yog loj zuj zus tuaj, cov no yuav ua li cas thiaj haum nrog rau nej cov kev npaj zoo rau yav tom ntej? Yog tias koj xav mus ua yuam kev li koj siab nyiam, nyob rau hauv qhov yuam kev uas tsis muaj dab tsi tuav koj rov qab, txawm li ntawd los tib lub sij hawm ntawd koj tseem xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces Kuv xav kom koj kav tsij ua txuas ntxiv mus raws koj txoj kev ruam thiab tsis txhob tsim kiag li—rau qhov koj txoj kev npau suav yog ib txoj npau suav uas tsis muaj dab tsi thiab nyob rau ntawm Vajtswv tus uas ncaj ncees lub xub ntiag, Nws yuav tsis muaj kev zam rau koj. Yog tias koj xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces tsis txhob ua npau suav li; tiam sis, ntsib qhov tseeb thiab yam tseeb mus ib txhis xwb. Tsuas yog txoj kev no xwb koj thiaj li tuaj yeem raug cawm dim. Yam dab tsi, hauv cov ntsiab lus ruaj, yog cov kauj ruam ntawm txoj kev no?

Qhov ib, cia li saib mus rau tag nrho nej cov kev txhaum thiab tshuaj xyuas txhua tus cwj pwm thiab kev xav uas koj muaj uas tsis mus raws li qhov tseeb.

Qhov no yog ib yam uas koj tuaj yeem ua tau yooj yim, thiab Kuv ntseeg tias txhua tus neeg ntse muaj peev xwm ua tau qhov no. Txawm li cas los xij, cov tib neeg uas tsis paub los ntawm kev txhaum thiab qhov tseeb yog txhais li cas yog cov raug kev zam, vim tias nyob rau theem pib, lawv tsis yog cov neeg ntse. Kuv tab tom tham lus nrog cov tib neeg uas tau raug Vajtswv pom zoo, muaj lub siab ncaj ncees, tsis tau ua txhaum loj rau ib txoj kev cai tswj fwm twg li, thiab tuaj yeem pom lawv tus kheej cov kev txhaum yam yooj yooj yim. Txawm hais tias ib qho uas Kuv cheem tsum kom nej ua no yog ib qho ua kom tau tiav yooj yim, ces qhov ntawd tsis yog ib yam uas Kuv cheem tsum kom nej ua li. Txawm yuav yog dab tsi los xij, Kuv vam tias nej yuav tsis luag ntsiag to rau ntawm txoj kev cheem tsum no, thiab tshwj xeeb tshaj yog nej yuav tsis saib nws tsis muaj nqis los sis tsis mob siab rau nws. Nej yuav tsum saib nws kom zoo, thiab tsis txhob tshem nws tawm mus.

Qhov ob, txhua qhov ntawm koj cov kev txhaum thiab kev tsis mloog lus, koj yuav tsum nrhiav ib qho tseeb, thiab siv cov kev tseeb no los daws cov teeb meem ntawd. Tom qab ntawd, hloov pauv koj txoj kev ua txhaum thiab cov kev xav tsis mloog lus thiab ua nrog rau qhov kev xyaum ua qhov tseeb.

Qhov peb, koj yuav tsum yog ib tug neeg siab ncaj, tsis txhob yog tus neeg uas ib txwm txawj ntse thiab dag ntxias tas li xwb. (Ntawm no Kuv tab tom thov nej ib zaug ntxiv kom ua ib tug neeg siab ncaj.)

Yog tias koj tuaj yeem ua tiav tag nrho peb qho ntawm no, ces koj yog ib tug neeg muaj hmoo—ib tug neeg uas kev npau suav muaj tseeb thiab tus tau txais hmoov zoo. Tej zaum nej yuav saib peb qho kev cheem tsum ua tsis ntxim siab no zoo heev, los sis tej zaum nej yuav tsis mob siab rau saib lawv. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv lub hom phiaj yog ua kom tiav nej txoj kev npau suav thiab muab nej cov tswv yim coj los xyaum ua, tsis yog los ua kev los zem rau nej los sis los ua kom nej ruam.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua tus tib neeg puav leej tau ua txhaum lawm, tsis hais loj los me. Thaum koj tsis paub tias qee yam yog ib txoj kev ua txhaum, ces koj muaj ib tug yam ntxwv uas pom tsis tseeb, los sis tej zaum koj tseem tuav rawv rau koj tus kheej tej tswv yim, tej kev xyaum ua, thiab tej kev to taub—tiam sis, muaj ib hnub, tsis hais los ntawm kev sib qhia nrog koj cov kwv tij thiab cov muam los sis los ntawm Vajtswv txoj kev qhia tshwm li, koj yuav paub txog qhov no tias yog ib txoj kev ua txhaum, ib txoj kev ua txhaum uas tawm tsam Vajtswv. Yog li thaum ntawd koj tus cwj pwm yuav zoo li cas? Koj puas tseem yuav tuav rawv rau, sib cam nrog, sib cav sib ceg, ua raws li koj tus kheej tej tswv yim, ntseeg tias yam koj tab tom ua ntawd mus raws li qhov tseeb lawm? Qhov no mas muaj feem cuam tshuam rau koj tus cwj pwm coj rau Vajtswv. Tus cwj pwm uas Davi coj thaum hais txog nws tej kev ua txhaum yog zoo li cas? Yog kev tu siab—nws yuav tsis ua txhaum ib zaug ntxiv li lawm. Yog li ntawd, nws tau ua dab tsi? Nws tau thov hais kom Vajtswv rau txim rau nws: “Yog kuv rov ua qhov yuam kev no dua, thov kom Vajtswv rau txim rau kuv thiab ua kom kuv tuag!” Tej zoo li no yog nws txoj kev txiav txim siab; qhov ntawd yog kev tu siab tiag tiag li. Cov tib neeg dog dig puas tuaj yeem ua tau qhov no mas? Rau cov tib neeg dog dig mas, nws yog ib qho zoo yog tias lawv tsis los sib cav sib ceg los sis lees paub lub luag hauj lwm, thiab, nyob hauv lawv lub siab, lawv tseem xav tias: “Kuv cia siab tias yuav tsis muaj leej twg muab qhov no coj los hais dua ntxiv lawm. Kuv yuav txaj muag heev.” Qhov no puas yog kev tu siab tiag tiag mas? Yuav kom tu siab tiag tiag mas, koj yuav tsum muab koj txoj kev phem yav dhau los pov tseg, tso tseg, thiab tsis txhob ua li ntawd ib zaug dua ntxiv li lawm. Yog li ntawd ces, yuav tsum ua li cas? Yog tsuas muab txoj kev phem yav dhau los ntawd tso pov tseg xwb, tsis ua qhov ntawd thiab tsis xav txog qhov ntawd li lawm xwb lov? Koj tus cwj pwm coj rau Vajtswv yog zoo li cas? Tam sim no koj yuav qhia koj tus kheej rau Vajtswv li cas? (Peb yuav lees txais Vajtswv txoj kev rau txim.) Kev lees txais Vajtswv txoj kev rau txim, Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim—qhov ntawd yog ib feem ntawm kev qhia koj tus kheej rau Vajtswv. Lwm feem yog kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej thaum koj lees txais Nws txoj kev rau txim. Thaum koj tau lees txais tag nrho ob feem ntawd lawm, koj txoj kev txiav txim siab yuav zoo li cas? Thaum koj ntsib tej yam xwm txheej zoo li no thiab tej yam teeb meem zoo li no nyob rau yav tom ntej, koj yuav ua li cas? Yog tsis muaj kev tu siab tiag tiag li, ces ib tug tib neeg twg tsis tuaj yeem muab txoj kev phem tso pov tseg tau, thiab qhov twg los tau, lub sij hawm twg los tau, lawv tuaj yeem rov qab mus rau lawv txoj qub ke, ua yam tsis zoo li qub, ua txhaum li qub, thiab ua yuam kev li qub zaum tag zaum thiab tas mus li xwb. Qhov no nthuav tawm txog tib neeg tus cwj pwm coj rau qhov tseeb thiab rau Vajtswv. Yog li ntawd ces, tib neeg yuav ua li cas thiaj li yuav muab tau txoj kev ua txhaum ntawd ntiab tawm mus kom tag nrho? Xyaum ua raws qhov tseeb lov? Ib tug tib neeg yuav tsum coj tus cwj pwm kom yog rau qhov tseeb. Yog li tus cwj pwm twg uas tib neeg yuav tsum coj thiab lawv yuav tsum xyaum ua li cas los qhia tus cwj pwm uas lawv coj yog rau qhov tseeb? Koj yuav ua li cas yog tias koj raug kev sim siab thaum koj los ntsib qhov teeb meem no dua? Ob lo lus xwb: “Txav deb!” Tib lub sij hawm ntawd, ib tug tib neeg yuav tsum txiav txim siab los cia rau Vajtswv rau txim yog tias tus tib neeg ntawd ua yuam kev li qub dua. Yuav kom ua tau li ntawd ces yog ntxub yam ntawd tawm hauv tus tib neeg ntawd nruab siab tuaj, saib tej ntawd yam li yog qhov uas ntxim ntxub tshaj plaws, ib qho kev phem, ib yam uas ua rau Vajtswv chim, thiab ib qho tsuas dub uas nyob mus ib txhis. Vajluskub hais tias: “Ib tug neeg xyuam xim mas twb paub txoj kev phem ua ntej lawm, thiab nws tus kheej twb khiav nkaum lawm: tiam sis tus neeg ruam yeej tseem nkag qee mus fau, thiaj li raug rau txim” (P.L. 22:3). Qhov ntawd tsis yog ib qho yooj yim—nws yog kev ruam, meej thiab yooj yim xwb. “Txav deb”—qhov ntawd yuav yog ib txoj kev xyaum ua tau li cas? (Nws yog ib qho zoo.) Puas yog tseem muaj qee zaus uas ib tug tib neeg tsis tuaj yeem txav deb tau thiab? Yog li koj yuav ua li cas? Koj yuav tsum thov Vajtswv yam kub siab lug hauv koj lub siab, thiab thov kom Nws los qhia koj ua. Ib txhia kev sim siab kuj yog kev haub ntxias. Vim li cas Vajtswv ho cia tej yam zoo li no los raug rau koj? Tej ntawd tsis yog nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj; tej ntawd yog Vajtswv sim thiab sim koj siab ntag. Nws tsis hais txog tib neeg tus cwj pwm coj rau Vajtswv uas koj tig koj lub nraub qaum rau tej xwm txheej uas Nws npaj rau koj thiab tej kev sim siab uas Nws sim koj, thiab muaj ib tug cwj pwm khav theeb, thiab tsis thov Vajtswv los sis tsis nrhiav, los sis tsis tshawb hauv tej xwm txheej ntawd thiab tej kev sim siab rau txoj kev xyaum ua? Muaj cov tib neeg uas hais tias: “Kuv tsis tau muaj dua tej kev xav zoo li no li, thiab kuv tsis muaj txoj kev npaj siab ntawd.” Yog tias koj tsis muaj txoj kev npaj siab no, ces koj tus tus cwj pwm coj rau Vajtswv ho yog dab tsi? Ib txhia cwj pwm mas yog txhob txwm thiab npaj siab lawm, hos ib txhia mas tsis yog txhob txwm—koj tus cwj pwm ho yog dab tsi? Ib tug tib neeg uas khav theeb thiab tsis mob siab rau Vajtswv tiag tiag puas yog ib tug tib neeg uas nyiam qhov tseeb mas? Nws qhia tau tseeb lawm tias ib tug tib neeg uas saib qhov tseeb thiab Vajtswv yam li me nyuam yaus tej kev ua si, yam li tej lus qhuav qhawv xwb, ces tsis yog tus tib neeg uas nyiam qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Ib txhia neeg ces ua raws li lawv txoj kev xav thaum lawv ua ib yam dab tsi. Lawv ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus thiab tsuas lees hais tias lawv khav theeb, hais tias lawv ua ib qho yuam kev tsuas yog vim lawv tsis muaj qhov tseeb xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv haj tseem yws hais tias, “Yeej tsis muaj leej twg tau luag ua ncauj ntau li, tsuas yog kuv nkaus xwb—thiab nyob rau thaum kawg, kuv thiaj daig rau tes dej num. Cas kuv yuav ruam ua luaj. Lwm zaum mas kuv yuav tsis ua li no lawm, yuav tsis ua ncauj ntau li no lawm. Cov noog uas cev caj dab tawm ces yeej raug tua xwb tiag!” Koj xav li cas rau tus cwj pwm no? Nws puas yog ib tug cwj pwm ntawm txoj kev hloov siab lees txim? (Tsis yog.) Yog tus cwj pwm dab tsi mas? Los ntawm tej yam uas lawv ua yuam kev, lawv rais mus ua cov ntseeg tsis tau thiab txawj dag—ib qho poob mus rau lub qhov ntuj, ib qho tau nyob rau hauv koj lub tswv yim, yog muab hais nas. “Kuv muaj hmoo uas qhov ntawd tsis ua rau muaj ib qho kev puas ntsoog. Yog kuv tsim ib qho kev puas ntsoog, ces kuv yuav tau mus rau dab teb thiab yuav raug rhuav tshem. Kuv yuav tsum ceev faj me ntsis rau yav tom ntej.” Lawv tsis nrhiav qhov tseeb, siv lawv lub siab me me thiab lub tswv yim dag los tuav thiab saib xyuas qhov xwm txheej ntawd xwb. Lawv puas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb los ntawm txoj kev no mas? Yeej tsis muaj kiag li—lawv tsis paub yuav hloov siab lees txim li cas. Thawj qhov uas yuav tsum tau ua thaum hloov siab lees txim ces yog yuav tsum paub tias koj tau ua dab tsi lawm thiab to taub tias koj yuam kev qhov twg, lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem, thiab tus moj yam uas koj tau nthuav tawm; rov tig ua twb zoo xav txog tej yam no thiab lees tej yam no, ces xyaum ua raws qhov tseeb. Nov yog tus cwj pwm ntawm txoj kev hloov siab lees txim. Yog hais tias, nyob rau sab tod, koj txoj kev ua twb zoo xav txog qhov teeb meem mas tseem haj yam ntseeg tsis tautshaj qhov qub lawm, thiab koj lub tswv yim haj yam ntse thiab zais tob, thiab koj muaj ntau qhov txheej txheem los saib xyuas tej ntawd, ces qhov teeb meem yeej tsis yooj yim li kev txawj dag li. Koj tab tom siv kev ntxias dag thiab koj yeej muaj tej lus zais uas koj yuav tsis qhia tawm, thiab qhov koj tab tom ua ntawd yog qhov phem. Vajtswv pom hais tias koj yeej tawv thiab phem heev, yog ib tug uas lam lees hais tias lawv yeej tau ua yuam kev lawm thiab lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas xwb, tab sis yog ib tug uas yeej tsis muaj ib tug cwj pwm ntawm kev hloov siab lees txim me me hlo li. Qhov no ces vim yog, tom qab ib qho xwm txheej lawm los sis thaum qhov xwm txheej ntawd tab tom tshwm sim, koj yeej tsis xyaum ua raws qhov tseeb hlo li, los sis koj yeej tsis nrhiav qhov tseeb hlo li. Koj tus cwj pwm ces yog tus uas siv Ntxwgnyoog tej txheej txheem kev ua, tej tswv yim thiav tej kev xav los daws los sis los zam kom dhau qhov teeb meem xwb, los muab qhwv ua ib pob zoo zoo kom lwm tus tsis txhob pom qhov teeb meem ib qho me me hlo li los sis kom tsis txhob pom tej nyuag qab koob xaws ntawm pob khoom ntawd li—thiab, nyob rau thaum kawg, koj cav xav tias koj mas ntse kawg. Tej no yog tej yam uas Vajtswv pom, ntau tshaj qhov uas koj ua twb zoo rov muab tig los xav kom thoob, hloov siab lees txim, thiab lees koj qhov kev txhaum rau qhov xwm txheeb nyuab nyuab uas raug rau koj ntawd, ces cia li mus nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb. Koj tus cwj pwm tsis yog tus uas nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb, los sis tsis yog tus uas nyoo zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, tab sis yog tus uas siv Ntxwgnyoog tej tswv yim thiab tej txheej txheem kev ua los daws koj qhov teeb meem xwb. Koj dag kom lwm tus pom qhov cuav xwb thiab tawm tsam qhov raug Vajtswv muabqhia tshwm, thiab koj cav ncauj thiab hais ub hais no txog tej xwm txheej uas Vajtswv tau qhia rau koj ua. Qhov no txhais tau hais tias koj lub siab mas tseem kaw ntom tshaj yav dhau los lawm. Yog koj haj yam kaw qhov rooj rau Vajtswv, koj puas tseem ua neej nyob tau rau hauv txoj kev kaj, muaj kev kaj siab thiab kev zoo siab mas? Tsis tau ntxiv lawm—koj tau zam qhov tseeb thiab zam Vajtswv lawm. Tus yam ntxwv ntawd puas muaj ntau heev nyob rau hauv tib neeg thiab? “Kuv raug qhuab ntuas zaum no lawm. Lwm zaus, kuv mam ceev faj zog, thiab ntse zog. Kev ntse yog lub hauv paus keeb cag ntawm lub neej txoj sia—thiab cov neeg uas tsis ntse ces yog cov niag ruam xwb.” Yog hais tias koj pheej coj thiab ntxias koj tus kheej li ntawd, ces koj puas yuav mus tau txog qhov twg li mas? Koj puas yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb? Yog ib qho teeb meem raug rau koj thiab koj muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb, ces koj yeej muaj peev xwm to taub ib kis ntawm qhov tseeb thiab muab tau kis ntawd ntawm qhov tseeb. Yuav ua tau dab tsi los ntawm kev to taub qhov tseeb? Thaum koj to taub ib kis ntawm qhov tseeb lawm, koj to taub ib kis ntawm Vajtswv txoj kev xav, thiab koj to taub tias vim li cas Vajtswv ho xyuas qhov no rau ntawm koj, vim li cas Nws pheej yuav txib koj li ntawd, vim li cas Nws pheej coj tej xwm txheej los cem thiab qhuab ntuas koj li ntawd, vim li cas Nws pheej siv qhov xwm txheej no los qhuab ntuas koj, thiab vim li cas koj ho poob tsag, ua tsis tau, thiab raug muab qhia tshwm nyob hauv qhov xwm txheej no. Yog koj muaj peev xwm to taub tau tej no, ces koj yuav muaj peev xwm caum nrhiav qhov tseeb thiab yuav to taub lub neej txoj sia. Yog koj tsis muaj peev xwm to taub tej no thiab tsis lees txais tej qhov tseeb no, tab sis tseem cam qees tawm tsam thiab tsis koom tes, cam qees siv koj tus kheej tej tswv yim los npog koj tus kheej, cam qees ua lub niag ntsej muag dag los fim tag nrho lwm tus thiab fim Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj peeb xwm muab tau qhov tseeb mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Nrhiav Qhov Tseeb Xwb Mas Ib Tug Neeg Twg Thiaj Li Yuav Daws Tau Lawv Tej Kev Xav Phem thiab Kev To Taub Yuam Kev txog Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Feem ntau Vajntsujplig ua hauj lwm rau cov neeg uas lub siab coj ncaj ncees, thiab Nws ua hauj lwm thaum tib neeg raug teeb meem thiab nrhiav qhov tseeb. Vajtswv yuav tsis mob siab rau cov neeg uas tsis muaj tib neeg qhov laj thawj los sis lub siab zoo. Yog hais tias ib tug neeg twg coj ncaj ncees heev tab sis, rau ib lub sij hawm, nws lub siab tig khiav tawm ntawm Vajtswv mus lawm, nws tsis muaj lub siab xav txhim kho, nws poob mus rau hauv tus yam ntxwv uas xav phem thiab tsis tawm ntawm tus yam ntxwv ntawd los li, thaum nws tsis thov Vajtswv los sis nrhiav qhov tseeb los daws nws tus yam ntxwv, thiab nws tsis koom tesli, ces Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm rau hauv nws nyob rau lub sij hawm tsaus ntuj nti hauv nws tus yam ntxwv los sis nws lub sij hawm thaum tus yam ntxwv tsis zoo. Yog li ntawd, Vajntsujplig yuav ua hauj lwm rau hauv tus neeg uas tsis muaj lub siab zoo txog qhov kev ua neeg lawm tau li cas? Qhov ntawd mas haj yam tsis muaj hnub ua tau li. Yog li ntawd, cov tib neeg zoo li ntawd yuav tsum ua li cas? Puas muaj ib txoj kev rau lawv los ua raws lawm? Lawv yuav tsum lees txim hloov dua siab tshiab thiab ua neeg coj ncaj ncees. Ib tug neeg yuav ua ib tug neeg coj ncaj ncees tau li cas? Ua ntej tshaj, koj lub siab yuav tsum qhib rau Vajtswv, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb los ntawm Vajtswv; thaum koj to taub qhov tseeb lawm, ces koj yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb ntawd. Tom qab ntawd ces koj yuav tsum zwm rau Vajtswv tej kev npaj thiab tso Vajtswv los tswj koj. Tsuas yog ua li no xwb mas koj thiaj li yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv. Koj yuav tsum xub tso tseg koj lub meej mom thiab kev khav theeb, thiab tso koj tus kheej tej kev ntshaw tseg. Ua ntej tshaj plaws sim muab lawv tso tseg, thiab thaum koj tau muab lawv tso tseg lawm, ces muab tag nrho koj lub cev thiab tus ntsuj plig tso plhuav rau hauv koj tes dej num thiab rau hauvtes hauj lwm txog qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv, thiab tom qab ntawd ces saib seb Vajtswv coj koj kev li cas, saib seb puas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab tshwm tuaj nyob rau hauv koj, seb koj puas muaj qhov kev lees paub no. Koj yuav tsum xub lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, cia koj tus kheej swb, qhib koj lub siab rau Vajtswv, thiab muaj tej yam uas muab nqis rau koj ntawd tso tseg. Yog tias koj tseem tuav rawd rau tej ntawd mus ntxiv thaum thov txog Vajtswv, koj puas tuaj yeem tau txais tes hauj lawm ntawm tus Vajntsujplig mas? Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas mus raws li tej kev cheem tsum, thiab Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas ntxub kev phem thiab yog tus uas dawb huv. Yog tias tib neeg ib txwm tuav rawv rau tej no, niaj hnub kaw lawv tus kheej rau Vajtswv thiab tsis lees Vajtswv tes hauj lwm thiab kev coj qhia, ces Vajtswv yuav tsum tsis ua hauj lwm rau lawv lawm. Nws tsis yog tias Vajtswv yuav tsum ua hauj lwm rau hauv txhua tus, los sis Nws yuav yuam koj kom ua qhov no los sis qhov ntawd. Nws tsis yuam koj. Tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem mas yog yuam kom tib neeg ua qhov no thiab qhov ntawd, thiab haj tseem nkag rau hauv thiab tswj hwm tib neeg. Vajntsujplig ua hauj lwm tshwj xeeb yam ntsiag to; Nws txhawb koj, tab sis koj twb tsis paub txog. Koj cia li hnov zoo li koj cia li los to taub los sis paub txog ib yam dab tsi yam tsis paub txog xwb. Nov yog qhov Vajntsujplig txhawb tib neeg, thiab, yog lawv zwm rau, ces lawv yuav pom tias lawv tug kheej muaj peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum caum Vajtswv qab, vim yog lawv txoj kev ruam thiab tsis paub dab tsi thiab vim yog lawv ntau tus moj yam qias vuab tsuab, tib neeg hom nthuav tawm lawv tus kheev hais tias tsis mloog lus, thiab lawv to taub yuam kev los sis haj tseem chim siab rau Vajtswv thiab. Lawv poob zoo lawm, thiab muaj ib txhia haj tseem xav phem thiab tub qaug rau lawv tes hauj lwm, chim siab rau Vajtswv thiab plam lawv txoj kev ntseeg lawm. Tus cwj pwm tsis mloog lus mas hom tshwm sim nyob rau ntau ntau theem ntawm tib neeg lub neej. Lawv muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab thiab paub hais tias Nws yeej ua hauj lwm, tab sis tej zaum ces lawv tsis to taub qhov tseeb. Txawm hais tias lawv yeej muaj peev xwm nyoo zwm rau qhov ntiav ntiav lawm los xij, lawv yeej tsis lees txais rau hauv qhov tob tob li. Dab tsi ua rau pom meej hais tias nyob tob puag hauv nruab siab lawv yeej tsis lees txais li? Ib txoj kev uas qho no tshwm sim tuaj ces yog qhov hais tias, txawm paub txhua yam lawm los xij, lawv yeej tsis muaj cuab kav muab tej uas lawv tau ua lawm ntawd tso tseg li thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los lees lawv tej kev ua yuam kev thiab hais tias, “Vajtswv, kuv yuam kev lawm. Kuv yuav tsis ua li ntawd ntxiv lawm. Kuv yuav nrhiav Koj txoj kev xav thiab ua li qhov uas Koj tau hais kom kuv ua. Kuv yeej tsis keev ua twb zoo mloog Koj hais li; kuv tsis paub tab, tsis mloog lus, thiab ruam kawg. Tam sim no kuv paub lawm.” Tib neeg siv tus cwj pwm twg los lees lawv tej kev ua yuam kev? (Lawv xav tig rov qab.) Yog tib neeg muaj kev txawj xav thiab kev paub, thiab ntshaw qhov tseeb, tab sis lawv yeej tsis paub yuav tig rov qab hauv lawv tej kev ua yuam kev los li, tseem ntseeg hais tias yav tag ces tag lawm thiab tseem xav hais tias lawv yeej tsis tau ua yuam kev li, ces qhov no qhia tau kom pom txog hom moj yam zoo li cas? Hom cwj pwm zoo li cas? Lub ntsiab tseeb ntawm tus cwj pwm zoo li ntawd yog dab tsi? Cov neeg zoo li ntawd mas tawv heev thiab, tsis hais yuav muaj dab tsi tshwm sim los li, qhov ntawd yog txoj kev uas lawv yuav taug. Vajtswv tsis nyiam cov neeg zoo li ntawd. Yauna hais li cas thaum nws xub nthuav tawm Vajtswv cov lus rau cov neeg Ninaves? (“Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninaves yuav raug rhuav tshem” [Yn 3:4].) Cov neeg Ninaves ho ua li cas rau cov lus no xwb? Thaum lawv pom kiag hais tias Vajtswv yuav rhuav tshem lawv, ces lawv hnav hnab ntaub seev tsaj thiab zaum saum cov hmoov tshauv, thiab nraws nroos los lees lawv tej kev txhaum rau Nws. Kev hloov siab lees txhaum ces yog li no ntag. Qhov kev hloov siab lees txhaum ntawd muab ib lub cib fim loj kawg nkaus rau tib neeg. Qhov ntawd yog lub cib fim dab tsi? Nws yog lub cib fim los ua neej nyob ntxiv mus. Yog tsis muaj txoj kev hloov siab lees txhaum li ntawd, ces nws yuav yog ib qho nyuab heev rau koj ua neej mus lawm tom ntej, txawm yuav yog hauv txoj kev ua koj tes dej num los sis hauv koj txoj kev tshawb txoj kev cawm dim los xij. Nyob rau txhua txhua theem—txawm yuav yog thaum Vajtswv qhuab ntuas los sis qhuab qhia koj, los sis thaum Nws qhia kom koj nco qab thiab ntuas koj los xij—tsuav yog muaj ib qho kev cov nyom tau tshwm sim rau ntawm koj thiab Vajtswv lawm, tab sis ho koj pheej tseem tuav rawv rau koj tus kheej tej tswv yim, tej kev xam pom, thiab tej cwj pwm, ces txawm hais tias koj yuav rhais ruam mus lawm tom ntej los xij, qhov kev cov nyom ntawm koj thiab Vajtswv, koj tej kev to taub yuam kev thiab kev chim siab rau Nws, thiab koj txoj kev ntxeev siab yuav tsis raug daws kom plam tag, thiab, yog koj tsis tig rov qab, ces Vajtswv, rau Nws feem, yuav muab koj rhuav tshem pov tseg. Txawm hais tias koj tsis tau tso tes dej num ntawm tes tseg, thiab muaj peev xwm txhawb nqa tes dej num, thiab txawm hais tias koj yeej tau lees txais Vajtswv cov lus txib lawm thiab yeej ua lub siab ncaj rau tes dej num ntawd los xij, yeej tseem muaj lub pob caus ntawm txoj kev tsis sib haum uas tshwm sim rau ntawm koj thiab Vajtswv nyob nrog nraim koj mus ib txhis. Yog koj tsis daws lub pob caus ntawd, los sis tsis muab nws tso pov tseg, thiab tseem ntseeg ntxiv mus hais tias Vajtswv ua yuam kev lawm thiab yeej tau ua txhaum rau koj lawm, ces qhov no txhais hais tias koj tseem tsis tau tig rov qab li. Vim li cas Vajtswv thiaj li muab tib neeg qhov kev tig rov qab ntawd saib ua qhov tseem ceeb ua luaj? Ib tug uas raug tsim tawm los tsim nyog muaj tus cwj pwm zoo li cas rau tus Tswv Tsim? Ib tug cwj pwm uas lees paub hais tias tus Tswv Tsim yeej yog tus yog txawm hais tias nws yuav ua dab tsi los xij. Yog koj tsis lees paub qhov no, hais tias tus Tswv Tsim yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia ces tsuas lam yog cov lus qhuav rau koj xwb. Yog cov lus ntawd yog cov lus qhuav rau koj xwb, ces Vajtswv puas tseem yuav muaj cuab kav cawm tau koj mas? Nws yeej tsis cawm li. Koj yuav tsis zoo tsim nyog; Vajtswv yuav tsis cawm cov neeg zoo li koj. Muaj ib txhia uas hais tias, “Vajtswv hais kom tib neeg lees txim hloov dua siab tshiab, thiab kom lawv paub tig rov qab. Ua li ces, nyob rau hauv ntau yam, kuv yeej tsis tau tig rov qab li. Kuv puas tseem muaj sij hawm los ua li ntawd mas?” Muaj mas, yeej tseem muaj sij hawm. Ntxiv rau qhov ntawd, ib txhia hais tias, “Kuv yuav tig dab tsi rov qab tiag mas? Tej yam nyob rau yav tag los twb dhau mus lawm thiab twb tsis nco qab txog lawm ne.” Yog koj tus moj yam es twb hloov tsis tau rau ib hnub nkaus xwb, thiab yog hais tias txawm ib hnub nkaus xwb uas dhau mus yam koj tsis paub hais tias muaj dab tsi nyob hauv koj tej kev ua uas tsis haum nrog qhov tseeb thiab dab tsi tsis haum nrog Vajtswv, ces lub pob caus uas muaj nyob rau ntawm koj thiab Vajtswv ntawd yeej tsis tau raug muab daws li; qhov teeb meem yeej tsis tau raug muab daws li, los sis nws yeej tsis tau dhau mus li. Tus moj yam no nyob rau hauv koj; lub tswv yim, qhov kev xam pom, thiab tus cwj pwm no nyob rau hauv koj lub siab. Thaum muaj ib qho xwm txheej yog tshwm sim kiag, ces koj qhov kev xam pom no yuav rov tshwm tuaj dua, thiab koj txoj kev cov nyom nrog Vajtswv yuav cig loj tuaj. Yog li ntawd, txawm hais tias koj yeej tsis tau daws yav tag los xij, koj yuav tsum daws tej yam uas yuav tshwm sim nyob rau yav tom ntej. Yuav daws tej ntawd tau li cas? Koj yuav tsum tig rov qab thiab muab koj tej tswv yim thiab tej kev npaj siab tso tseg. Thaum koj muaj txoj kev npaj siab no lawm, ces koj qhov ntawd kuj yuav cia li yog ib tug cwj pwm ntawm txoj kev mloog lus thiab. Txawm li cas los xij, muab hais kom meej me ntsis, ces qhov no yog hais txog qhov uas tib neeg tig rov qab nyob rau hauv lawv tus cwj pwm rau Vajtswv, tus Tswv Tsim; nws yog ib qho kev lees paub thiab kev pom zoo txog qhov tseeb uas hais tias tus Tswv Tsim yog qhov tseeb, txoj kev, thiaj txoj sia. Yog koj tig tau koj tus kheej rov qab, ces qhov no qhia tau kom pom hais tias koj yeej muaj peev xwm tso tau tseg tej yam uas koj xav hais tias yog, los sis tej yam uas noob neej—uas yog cov qias vuab tsuab—sib koom xav ua ke hais tias yeej yog; thiab, tab sis, koj lees paub hais tias Vajtswv cov lus yeej yog qhov tseeb thiab yog yam zoo. Yog koj muaj tau tus cwj pwm no, ces nws qhia tau meej txog koj qhov kev lees paub txog lub koob meej ntawm tus Tswv Tsim thiab ntawm Nws lub ntsiab tseeb. Qhov no yog qhov uas Vajtswv saib qhov xwm txheej ntawd, thiab yog li ntawd Nws thiaj li muab qhov ntawd xam ua qhov tseem ceeb heev. …

Yog hais tias tej teeb meej uas tib neeg tseem tsis nyob kom tau hauv tej chaws uas yog, thiab ua tsis tiav tej yam uas lawv tsim nyog ua kom tiav ntawd—qhov ntawd ces hais tau hais tias, thaum lawv ua tsis tau lawv tes dej num—ces nws yuav rais mus ua ib qho kev txhawj xeeb uas nyob nrog lawv mus. Qhov no yog ib qho teeb meem uas yeej muaj tseeb tiag, thiab ib qho uas yuav tsum tau muab daws. Yog li ntawd ho yuav muab daws tau li cas? Tib neeg tsim nyog muaj hom cwj pwm twg? Ua ntej tshaj plaws, lawv yuav tsum kam tsim kho lawv tus kheej. Thiab qhov kev kam tsim kho no ho yuav muab coj los xyaum ua tau li cas? Muab hais ua piv txwv tias muaj ib tug uas, tau ua ib tug thawj coj los tau nees nkaum xyoo lawm, raug muab hloov tawm vim lawv tsis muaj peev xwm, tsis tsim nyog ua tes dej num ntawd, thiab tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm tiag tiag. Tom qab raug muab hloov tawm lawm, lawv xav phem heev li. Txoj kev xav phem no muaj dab tsi nyob rau hauv tiag? Yog hais tias, tom qab raug muab hloov tawm lawm, lawv yeej tseem muaj peev xwm ua lawv tes dej num raws li ib tug qauv quag uas siv tau, thiab tseem ua lub siab ncaj thiab mloog lus, thiab kam tsim kho, ces lawv tsim nyog ua dab tsi? Lawv tsim nyog coj li cas? Ua ntej tshaj plaws, lawv tsim nyog hais tias, “Qhov Vajtswv ua ntawd yeej yog lawm. Kuv lub peev xwm yeej qis dhau heev lawm, thiab tag nrho ntau lub xyoo dhau los no, kuv yeej tsis tau ua tes hauj lwm tiag tiag li thiab tsuas yog khuamtes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia xwb. Kuv muaj hmoo uas Vajtswv tsis muab kuv ntiab tawm kiag. Kuv mas yeej tsis paub txaj muag hlo li, tuav rawd kuv tes hauj lwm los tau npaum no lub xyoo thiab haj tseem ntseeg hais tias kuv tus kheej mas ua tau tes hauj lwm zoo kawg li.” Yuav kom muaj peev xwm tsis nyiam yus tus kheej kiag li thiab txawj tu siab: Nws puas yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev kam tsim kho los tsis yog mas? Qhov ib, yog lawv muaj peev xwm muab qhov no coj mus xyaum ua, ces nws txhais hais tias lawv kam. Qhov thib ob, yog lawv hais tias, “Kuv lub peev xwm yeej qis tiag, thiab ua tsis tau tes hauj lwm zoo yav dhau los. Yog li ntawd tam sim no kuv ho yuav ua tau dab tsi? Nyob rau hauv ib tug neeg twg txoj kev ntseeg, lawv tes dej num tsis yog ua ib tug thawj coj nkaus xwb. Yam dab tsi los xij uas kuv ua tau, kuv yuav tsum ua kiag. Yog kuv sau ntaub sau ntawv tau, kuv yuav tsum sau ntaub sau ntawv, thiab yog kuv muaj peev xwm ywg dej rau cov los tshiab tau, ces kuv yuav tsum ywg dej rau cov los tshiab. Vajtswv hais kom noob neej ua lawv tes dej num kom tau zoo txog rau ib qho qauv quag uas siv tau, yog li ntawd kuv tsim nyog ua kom mus txog qhov no, ib yam nkaus li thiab,” ces qhov no kuj yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev kam ntawd thiab. Nov yog ib yam ntxiv thiab: Tej zaum lawv yuav hais tias, “Tag nrho ntau lub xyoo uas kuv tau ua ib tug thawj coj los no, kuv yeej ib txwm rau siab ntso ua kom tau tej txiaj ntsim ntawm lub meej mom, thiab los tshaj tawm txog kev qhuab qhia, thiab los npaj kom kuv tus kheej muaj kev qhuab qhia xwb; kuv tsis tau rau siab ntso rau txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, thiab kuv tsis to taub hais tias mloog lus yog dab tsi tiag. Tsuas yog nyuam qhuav tam sim no xwb uas kuv twb raug muab hloov tawm lawm mas kuv thiaj li mam pom hais tias kuv mas tsis zoo txaus thiab tsis muaj dab tsi li. Vajtswv yeej ua yog lawm, thiab kuv yuav tau mloog lus. Nyob rau yav tag los, kuv muaj meej mom, thiab tib neeg saib taus kuv heev; kuv mus qhov twg los lawv yeej raws tsheej pab. Tam sim no tsis muaj leej twg pom kuv li lawm, thiab kuv raug ntxub, raug tsim nyiam kiag li, thiab raug tso pov tseg lawm; qhov no los yeej yog tim kuv thiab, nws yog ib lub txim uas kuv tsim nyog tau txais lawm. Tshaj qhov ntawd, ib tug uas raug tsim tawm los ho yuav muaj ib lub meej mom rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau li cas? Lub meej mom tsis yog qhov xaus los sis txoj hau kev kawg; qhov uas Vajtswv tau txib kom kuv ua ces yog qhov kom kuv ua kuv tes dej num kom tiav, thiab kuv tsim nyog ua yam dab tsi los xij uas kuv ua tau. Ib qho ntxiv thiab, kuv yuav tsum muaj tus cwj pwm mloog lus rau Vajtswv tej kev npaj tseg thiab tes hauj lwm uas tau npaj tseg ntawm Vajtswv lub tsev. Txawm hais tias kev mloog lus mas yog ib qho nyuab kawg nkaus los xij, kuv yuav tsum tau mloog lus; qhov Vajtswv ua ntawd yeej yog lawm, thiab txawm kuv yuav muaj txhiab txhiab, vam vam, qhov lus lus zam ub zam no los xij, yeej tsis muaj ib qho uas yog qhov tseeb kiag li. Qhov zoo tshaj ces kuv yuav tsum mloog lus xwb!” Yam tsis muaj kev zam hlo li, tag nrho tej no yog kev nthuav tawm txog qhov kev kam los tsim kho. Thiab yog hais tias ib tug neeg twg muaj tag nrho tej no lawm, Vajtswv ho yuav ntsuas ib tug neeg zoo li ntawd tau li cas thiab? Vajtswv yuav hais tias nov yog ib tug neeg muaj kev txawj xav thiab muaj laj thawj. Qhov no puas yog ib qho kev ntsuas uas siab kawg mas? (Yog mas.) Nws yeej tsis siab heev heev; qhov muaj kev txawj xav thiab muaj laj thawj nkaus xwb yeej tseem tsis zoo txaus li tus qauv quag rau qhov kev raug Vajtswv muab ua kom zoo tiav log thiab—tab sis rau hom neeg no ces, nws yeej tsis lam yog ib qho kev ua tau tiav hlo uas me me thiab laiv. Tom qab ntawd, koj tsim nyog yuav nrhiav thiab ua kom Vajtswv hloov Nws txoj kev xav txog koj ntawd li cas ces nyob ntawm txoj kev uas koj taug xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Daws Kom Tau Yus Tej Kev Xav Phem Xwb Mas Yus Thiaj Li Nkag Tau Rau Txoj Kev Yog ntawm Kev Ntseeg Vajtswv (3)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 1. Kev hloov siab lees txim tiag tiag yog dab tsi thiab tej yam tshwm sim los ntawm qhov ntawd yog dab tsi

Ntxiv Mus: 1. Ib tug neeg coj ncaj yog tus zoo li cas thiab vim li cas Vajtswv ho cheem tsum kom tib neeg coj ncaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No