1. Tes dej num yog dab tsi thiab ib tug neeg twg ho tsim nyog xav li cas rau qhov ntawd

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Peb ua neeg nyob thiab yog cov Ntseeg Vajtswv tiag, nws yog peb tes dej num thiab kev lav ris los muab peb lub cev thiab lub siab fij rau kev ua Vajtswv tes hauj lwm kom tiav hlo, vim tag nrho peb lub neej txoj sia yog tshwm sim los ntawm Vajtswv, thiab tshwm sim los vim yog muaj Vajtswv lub hwj chim kav. Yog hais tias peb lub cev thiab lub siab tsis yog siv ua Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis yog siv los tsim kev ncaj ncees rau tib neeg, ces peb tus ntsuj plig hnub zoo li tsis muaj nuj nqis rau cov uas tau siv txoj sia los pua kev ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab haj yam tsis muaj nuj nqis rau Vajtswv, tus uas muab txhua yam rau peb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav sib cuam tshuam rau ntawm tib neeg tes dej num thiab qhov uas seb lawv puas tau txais koob hmoov los sis lus foom phem. Tes dej num yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav; nws yog lawv qhov kev khwv noj khwv haus uas ntuj tso los rau lawv, thiab yuav tsum tsis txhob vam khom tej phaj tshab nqi dag nqi zog, tej xwm txheej zoo, los sis tej laj thawj zoo. Tsuas yog thaum ntawd mas lawv thiaj li ua lawv tes dej num. Yuav kom tau koob hmoov ces yog thaum ib tug neeg twg raug tsim kho kom zoo tiav log thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov tom qab uas raug txiav txim rau tag lawm. Yuav raug foom phem ces yog thaum uas ib tug neeg twg tus moj yam tsis hloov tom qab uas lawv raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, nws yog thaum uas lawv tsis raug tsim kho kom zoo tiav log tab sis raug rau txim rau. Tsis hais lawv yuav raug foom koob hmoov rau los sis raug foom phem rau, cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau ua lawv tes dej num, ua yam uas lawv tsim nyog ua, thiab ua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau; qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas ib tug neeg, ib tug neeg uas caum Vajtswv, tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob ua koj tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam ua vim ntshai raug foom phem nkaus xwb. Cia Kuv qhia ib qho no rau nej: Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog lawv txoj kev ntxeev siab xwb. Nws yog los ntawm qhov txheej txheem ua lawv tes hauj lwm mas tib neeg thiaj li maj mam hloov, thiab nws yog qhov txheej txheem no uas ua rau kom pom lawv qhov kev ua siab ncaj. Ib yam nkaus li, yog koj yim ua tau koj tes dej num ntau, ces koj yim tau qhov tseeb ntau, thiab tej koj hais qhia kom pom ntawd haj yam muaj tseeb tuaj xwb. Cov ua tsuas lam ua lawv tes dej num xwb thiab tsis nrhiav qhov tseeb ces yuav raug tshem tawm nyob rau thaum kawg, vim cov neeg zoo li ntawd tsis ua lawv tes dej num xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua nyob rau hauv lawv tes dej num kom tiav hlo. Lawv yog cov uas nyob twj ywm tsis hloov li thiab yuav raug foom phem. Tsis yog lawv tej kev hais qhia kom pom ntawd tsis dawb huv nkaus xwb, tab sis txhua yam uas lawv hais qhia ntawd yog cov lim hiam tas nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes dej num yog dab tsi? Ib teg dej num mas tsis yog koj tswj—nws tsis yog koj tus kheej txoj kev khwv noj khwv haus; tab sis, nws yog Vajtswv tes hauj lwm. Vajtswv tes hauj lwm cheem tsum koj txoj kev koom tes, uas thiaj li ua rau muaj koj tes dej num tuaj. Ib feem ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas tib neeg yuav tsum koom tes nrog ces yog lawv tes dej num. Tes dej num yog ib feem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb—nws tsis yog koj txoj kev khwv noj khwv haus, tsis yog koj tej xwm txheej hauv lub cuab lub yig los sis tsis yog koj tus kheej tej xwm txheej hauv lub neej. Tsis hais koj tes dej num yuav yog saib xyuas tej xwm txheej sab nraud los sis tej xwm txheej sab hauv li, nws yog tes hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev, nws ua ib feem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab nws yog cov lus txib uas Vajtswv tau muab rau koj lawm. Nws tsis yog koj tus kheej qhov hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Cov Keeb Laj Fai ntawm Qhov Tseeb Keeb Laj Fai Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tes dej num tshwm sim los tau li cas? Muab hais dav dav ces, nws tshwm sim tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg uas coj kev cawm dim los rau tib neeg; muab hais tshwj xeeb ces, thaum Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg nthuav dav mus rau ntawm tib neeg ntiaj teb, ntau txoj dej num tshwm sim tuaj uas yuav tsum tau ua, thiab lawv cheem tsum tib neeg kom los koom tes thiab ua kom tej ntawd tiav hlo. Qhov no ua rau tshwm sim muaj tej luag hauj lwm tuaj thiab txoj num rau tib neeg ua kom muaj tiav, thiab tej luag hauj lwm thiab txoj num no yog tej hauj lwm uas Vajtswv muab tso rau tib neeg ntiaj teb. Yog li ntawd, nyob hauv Vajtswv lub tsev, ntau yam hauj lwm uas cheem tsum tib neeg txoj kev koom tes ces yog tej dej num uas lawv yuav tsum ua kom tiav. Yog li, puas yog muaj qhov sib txawv ntawm tej dej num uas hais txog qhov zoo dua thiab phem dua, siab thiab qis, los sis loj thiab me? Tsis muaj qhov sib txawv zoo li ntawd; tsuav yog muaj qee yam uas muaj feem xyuam nrog rau Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg, yogib qho kev cheem tsum ntawm Nws qhov kev ua Nws tes hauj lwm, los sis yog ib qho kev cheem tsum ntawm Nws lub tsev tes hauj lwm lawm xwb, ces nws yog ib tug tib neeg tes dej num lawm. Nov yog lub ntsiab thiab lub hauv paus ntawm tes dej num. Yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg, ces cov tib neeg hauv ntiaj teb—tsis hais lawv nyob zoo li cas—puas yuav muaj tej dej num no? (Tsis muaj.) Ziag no koj pom meej meej lawm tias muaj kev sib txuas ncaj qha ntawm cov raug tsim tawm los tej dej num thiab Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Nws tuaj yeem hais tias yog tsis muaj Vajtswv txoj kev cawm dim rau tib neeg, thiab yog tsis muaj tes hauj lwm cawm tib neeg uas Nws tau pib rau hauv ntiaj teb, rau ntawm tib neeg, ces tib neeg yuav tsis muaj ib teg dej num twg los hais txog li. Saib qhov no los ntawm qhov kev xam pom no, mas tes dej num yeej tseem ceeb rau txhua tus tib neeg uas caum Vajtswv qab, tsis yog lod? Muab hais kom dav dav tias, koj tab tom koom tes ua ib feem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg; tshwj xeeb tshaj mas yog, koj tab tom koom tes nrog ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv uas cheem tsum rau ntawm cov sij hawm sib txawv thiab cov pab pawg neeg uas sib txawv. Tsis hais koj tes dej num yuav yog dab tsi li, nws yog ib txoj num uas Vajtswv tau muab rau koj lawm. Qee zaum koj yuav raug cheem tsum los mus saib xyuas los sis tiv thaiv ib qho khoom tseem ceeb. Qhov no tej zaum yuav yog tej yam me tsis tseem ceeb uas tsuas tuaj yeem hais tau tias yog koj lub luag hauj lwm xwb, tab sis nws yog ib txoj hauj lwm uas Vajtswv tau muab rau koj lawm; koj tau txais los ntawm Nws los. Muab hais kom cov ntsiab lus dav dua ces, Vajtswv muab ib qho lus txib rau koj, uas tej zaum yuav yog mus tshaj tawm txoj moo zoo los sis coj ib pawg ntseeg, los sis tej zaum nws yuav yog tes haujlwm uas phom sij heev thiab tseem ceeb dua. Txawm li cas los xij, tsuav nws muaj feem xyuam ntsig txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tes hauj lwm ntawm Nws lub tsev xwb, ces tib neeg yuav tsum lees txais nws li yog ib teg dej num los ntawm Vajtswv los. Tes dej num, muab hais kom cov ntsiab lus dav dua ces, yog ib tug tib neeg txoj num, ib qho lub txib uas txais los ntawm Vajtswv; tshwj xeeb dua, nws yog koj lub luag hauj lwm, yog koj qhov uas yuav tsum tau ua. Muab hais tias nws yog koj txoj num, ib qho lus txib uas tau txais los ntawm Vajtswv, thiab nws yog koj lub luag hauj lwm thiab yog qhov uas tsum tau ua, nws tsis muaj feem xyuam ntsig txog koj tej hauj lwm ntiag tug.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txhua yam uas Vajtswv tsim yuav tsum ua lawv tes dej num; koj nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, koj lees txais yuav txhua yam uas Vajtswv muab, txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, yog li ntawd koj yuav tsum ua koj tej luag hauj lwm thiab tej lus cog tseg kom tiav—qhov no yog koj tes dej num. Los ntawm qhov no ces nws tuaj yeem pom tau tias qhov tib neeg ntiaj teb ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim mas yeej ncaj ncees, zoo nkauj, thiab zoo dua li lwm yam huv si uas tau ua tiav thaum tseem ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb tib neeg; tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tib neeg ntiaj teb uas yuav muaj ntsiab los sis tsim nyog dua lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav coj tau lub ntsiab thiab qhov tsim nyog uas zoo tshaj los rau lub neej txoj sia ntawm ib tug uas Vajtswv tsim dua li kev ua tes dej nuj ntawm ib tug uas Vajtswv tsim li lawm. Yuav kom ib tug uas Vajtswv tsim muaj peev xwm los ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim, muaj peev xwm los ua tau zoo raws tus Tswv Tsim, mas yog yam uas zoo kawg nkaus nyob rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab yog qee yam uas tsim nyog qhuas nyob rau ntawm tib neeg ntiaj teb. Txhua yam uas tus Tswv Tsim tau muab tso rau cov uas Vajtswv tsim ua mas lawv yuav tsum lees txais yam tsis yws ib los li; rau tib neeg ntiaj teb mas, qhov no yog qee yam uas tau koob hmoov thiab tau yeeb koob, thiab rau txhua tus tib neeg ntiaj teb uas ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim mas, tsis muaj ib yam dab tsi uas zoo tshaj los sis tsim nyog tshaj li txoj kev nco txiaj nco ntsig li—nws yog qee yam uas zoo. Thiab hais txog qhov uas tus Tswv Tsim saib cov uas ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim, thiab yam Nws cog lus rau lawv li cas ntawd mas, qhov no yog tus Tswv Tsim qhov teeb meem, tsis yog cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los qhov hauj lwm. Muab hais ncaj qha tias, qhov no yog nyob ntawm Vajtswv xwb; koj yuav tau txais yam uas Vajtswv muab rau koj, thiab yog tias Nws tsis muab ib yam dab tsi rau koj li, ces koj yeej hais tsis tau ib yam dab tsi li. Thaum ib tug uas Vajtswv tsim lees txais Vajtswv cov lus txib, thiab koom tes nrog rau tus Tswv Tsim los ua lawv tes dej num thiab ua yam lawv tuaj yeem ua tau lawm, qhov no tsis yog ib txoj kev sib pauv mus los los sis ib txoj kev lag luam uas sib pauv mus los; cov uas Vajtswv tsim yuav tsum tsis txhob sim siv ib tug cwj pwm los sis ib yam twg los pauv tej koob hmoov los sis tej lus cog tseg uas los ntawm Vajtswv los li. Thaum tus Tswv Tsim muab tes hauj lwm no tso rau nej ua lawm, nws yeej yog thiab tsim nyog lawm uas, li yog cov uas Vajtswv tsim, koj lees txais tes dej num thiab cov lus txib no; tsis pub muaj kev sib pauv mus los cuam tshuam rau li. Nyob rau ntawm tus Tswv Tsim sab mas, Nws txaus siab hlo muab cov lus txib no tso rau nej txhua leej txhua tus ua; thiab nyob rau ntawm cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los sab mas, tib neeg yuav tsum zoo siab hlo lees txais tes dej num no, saib tes dej num no yam li lawv lub neej txoj sia lo lus cog tseg, yam li yog qhov lawv yuav tsum tau ua neej raws li lub neej txoj sia no kom tsim nyog. Tsis muaj kev sib pauv mus los nyob rau ntawm no, qhov no tsis yog ib qho kev sib pauv uas sib npaug, haj yam tsis cuam tshuam rau ib yam nqi zog los sis ib hom kev tshab txhais twg li. Qhov no tsis yog ib txoj kev lag luam uas sib pauv mus los, nws tsis yog ib txoj kev sib pauv rau tus nqi uas tib neeg them los sis tus nqi zog uas lawv muab thaum ua lawv tes dej num. Vajtswv yeej tsis tau hais li ntawd li, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob to taub li ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Xya)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Koj xav li cas rau Vajtswv cov lus txib yog ib qho tseem ceeb heev! Yog koj tsis tuaj yeem ua tiav yam uas Vajtswv tau tso rau koj, ces koj tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv Nws xub ntiag lawm thiab yuav tsum raug rau txim. Nws yeej raug npaj tseg rau saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub rau hauv ntiaj teb lawm tias tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo Vajtswv cov lus xib uas tau muab tso rau lawv lawm; qhov no yog lawv lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws, thiab tseem ceeb npaum nkaus li lawv txoj sia. Yog koj tsis mob siab ua Vajtswv cov lus txib, ces koj tab tom ntxeev siab rau Nws rau yam uas phem tshaj plaws; hauv qhov no, koj yog tus neeg ntxim tu siab tshaj Yudas lawm thiab, thiab yuav tsum raug foom phem. Tib neeg yuav tsum muab kom tau kev to taub thoob plaws txog qhov xam pom li cas rau yam uas Vajtswv tso rau lawv thiab, qhov tsawg kawg, yuav tsum nkag siab tias cov lus txib uas Nws tso rau tib neeg yog kev txhawb tsa thiab kev nyiam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv; lawv yog yam zoo tshaj plaws. Txhua txhua yam sab nraud tuaj yeem raug muab tso tseg tau; txawm tias yus yuav tsum fij yus tus kheej txoj sia los xij, nws tseem yuav tsum ua kom tau puv npo li Vajtswv cov lus txib.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov uas qhia ncaj qha thiab kom pom meej txog lub pob caus uas txuas koj rau Vajtswv ces yog qhov uas seb koj saib tej xwm txheej Vajtswv muab cob rau koj ntawd li cas thiab saib cov dej num Nws txib kom koj ua li cas, thiab tus cwj pwm uas koj muaj ntawd. Qhov uas saib pom ncaj qha tau zoo tshaj plaws ces yog qhov xwm txheej no. Thaum koj lub ntsiab lus tseem ceeb no thiab ua cov lus txib uas Vajtswv tau muab rau koj lawm ntawd tiav hlo lawm, ces koj qhov kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav rov zoo li qub. Yog hais tias, thaum Vajtswv tso ib teg dej num rau koj, los sis hais kom koj ua ib teg dej num twg, es koj tus cwj pwm mas yog lam tau lam ua thiab tsis quav ntsej dab tsi li, thiab koj tsis saib qhov ntawd ua ib qho tseem ceeb, ces qhov ntawd tseem tsis yog kiag fab ntxeev ntawm qhov ua kawg koj lub siab lub ntsws thiab lub dag lub zog lod? Yog li ntawd, koj tus cwj pwm thaum ua koj tes dej num mas tseem ceeb heev, ho tus txheej txheem thiab txoj kev koj xaiv los ib yam nkaus li thiab. Dab tsi yog qhov uas tau los ntawm kev ua koj tes dej num yam tsis xyuam xim los sis lam ua dog ua dig, thiab tsis saib nws tseem ceeb? Nws yog qhov ua tau koj tes dej num tsis zoo, txawm hais tias koj yeej txawj ua tau zoo kawg los xij—qhov koj ua tau ntawd yuav tsis zoo txog tus qauv quag, thiab Vajtswv yuav tsis txaus siab rau koj tus cwj pwm rau koj tes dej num. Yog hais tias, thaum chiv thawj, koj yeej nrhiav thiab koom tes li sawv daws; yog hais tias koj yeej muab tag nrho koj tej kev xav tso rau; yog hais tias koj yeej ua kawg koj lub siab lub ntsws lawm, thiab siv tag nrho koj lub dag lub zog ua lawm, thiab tau muab ib ntus ntawm koj lub dag lub zog rau, koj txoj kev sib zog ntsos, thiab koj tej kev xav rau, los sis siv sij hawm me ntsis los rau kev tshawb nrhiav tswv yim, thiab muab tag nrho koj lub siab lub ntsws thiab lub cev rau; yog koj muaj peev xwm koom tes tau li ntawd, ces Vajtswv yuav nyob tom hauv ntej, coj koj kev. Koj yeej tsis tas yuav siv koj lub dag lub zog ntau li; thaum koj tsis siv ib qho zog rau txoj kev koom tes li, ces Vajtswv twb tau npaj txhua yam rau koj lawm. Yog koj txawj dag thiab ntxeev siab, thiab, ua tes dej num txog tog, koj hloov siab thiab mus yuam kev lawm, ces Vajtswv yuav tsis quav ntsej txog koj; koj yuav plam lub cib fim no, thiab Vajtswv yuav hais tias, “Koj tsis zoo txaus; koj mas siv tsis tau dab tsi li. Mus sawv lawm tim sab ntug kev. Koj nyiam tub nkeeg, tsis yog lod? Koj nyiam kev dag thiab kev txawj ntxias dag, tseem tsis yog thiab lod? Koj xav so lod? Yog li ces, so los mas.” Vajtswv yuav muab qhov hmoov hlub thiab lub cib fim no rau lwm tus. Nej hais li cas: Qhov no yog ib qho kev plam los sis kev tau mas? Nws yog ib qho kev plam loj kawg nkaus li!

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Ib txhia tib neeg pom qhov kev ua tiav lawv tej dej num li yog ib qho peev nyiaj txiag, ib txhia pom qhov kev ua tiav lawv tej dej num li yog lawv tus kheej tej hauj lwm ntiag tug, thiab ib txhia pom kev ua tiav lawv tej dej num li yog lawv tus kheej tes hauj lwm, kev lag luam, los sis cov teeb meem ntiag tug, pom ib teg dej num li yog kev ua si, kev lom zem, los sis kev nyiam ua si los laug sij hawm. Muab hais kom luv luv ces, tsis hais koj coj tus cwj pwm twg rau koj tes dej num li, yog tias koj tsis tau txais los ntawm Vajtswv los, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm saib nws tam ib ib txoj hauj lwm uas ib tug raug tsim tawm los nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd tsim nyog ua los sis qhov uas nws yuav tsum koom tes rau, ces qhov koj ua ntawd tsis yog kev ua tiav koj tes dej num. Vim li cas kuv thiaj li muab cov ncauj lus no los hais? Yam teeb meem dab tsi uas kuv tab tom sim daws los ntawm kev sib qhia txog cov ncuaj lus no? Kuv tab tom sim los kho cov cwj pwm tsis zoo uas tib neeg muaj rau lawv tej dej num. Thaum lawv tau to taub txog cov tseeb no lawm, ces lawv cov cwj pwm rau lawv tej dej num yuav maj mam los mus yoog raws li qhov tseeb thiab ua raws li nws cov hauv paus ntsiab lus, thiab raws li Vajtswv cov kev cheem tsum. Qhov tsawg kawg nkaus mas, koj cov kev xam pom thiab cov cwj pwm txog rau koj tes dej num yuav tsum yoog mus raws li qhov tseeb thiab Vajtswv cov kev cheem tsum. Cov dej num yog cov hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau tib neeg; tej ntawd yog cov txoj num rau tib neeg ua kom tiav hlo. Txawm li cas los xij, ib teg dej num yeej tsis yog koj tus kheej lub lag luam uas koj tus kheej tswj, los sis nws tsis yog ua kom koj nyob siab dua lwm tus. Ib txhia tib neeg siv lawv tej dej num los ua lub cib fim los mus koom nrog lawv tus kheej txoj kev tswj thiab tsim tej pab pawg me me; ib txhia siv los mus ua kom tau zoo raws li lawv tej kev ntshaw; ib txhia siv los mus txhaws rau cov chaw qhuav qhawv uas lawv muaj nyob rau hauv siab; thiab ib txhia siv los mus ua kom tau zoo raws li lawv txoj xav uas ntseeg-mus rau-txoj-hmoov, xav tias tsuav yog lawv ua tiav lawv tej dej num xwb, ces lawv yuav muaj ib feem koom nyob rau hauv Vajtswv lub tsev thiab nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus uas Vajtswv tau npaj rau tib neeg lawm. Cov cwj pwm uas hais txog tes dej num zoo li no mas tsis yog lawm; cov cwj pwm no mas qias neeg rau Vajtswv thiab yuav tsum raug muab daws kom sai.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Dab tsi yog tus cwj pwm uas yog rau koj tes dej num, uas qhia tawm pom tias koj muaj qhov tseeb? Ua ntej tshaj plaws, koj tsis tuaj yeem tshawb xyuas kom meej tias nws yog raug npaj los ntawm leej twg, qib kev ua thawj coj twg uas raug xaiv los rau—koj yuav tsum lees txais qhov no los ntawm Vajtswv los. Tshaj ntawd, koj tes dej num yuav yog dab tsi los xij, txhob sib cais ntawm qhov siab thiab qhov qis. Piv txwv li koj hais tias, “Txawm txoj hauj lwm no yog ib txoj lus txib los ntawm Vajtswv los thiab txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev los, yog kuv ua txoj dej num no, tib neeg yuav saib tsis taus kuv. Lwm tus yuav tau ua dej num uas yuav ua rau lawv nyob siab dua. Txoj hauj lwm uas tau muab rau kuv, uas tsis cia kuv nyob siab tab sis ua rau kuv tau siv zog txhawb kuv tus kheej rau sab tom qab, tuaj yeem raug hu ua ib tes dej num tau li cas? Qhov no yog ib tes dej num uas kuv tsis muaj peev xwm lees txais tau; qhov no tsis yog kuv tes dej num. Kuv tes dej num yuav tsum yog ib yam uas ua rau kuv nyob siab rau ntawm lwm tus lub xub ntiag thiab ua rau kuv tsim tau ib lub npe rau kuv tus kheej—thiab txawm tias kuv tsis tsim ib lub npe rau kuv tus kheej los sis ua kom nyob siab los xij, kuv tseem yuav tau txais txiaj ntsim los ntawm nws los thiab hnov lub cev kaj lug.” Qhov no puas yog ib tug cwj pwm ntxim lees txais tau? Kev xaiv tsis yog lees txais yam los ntawm Vajtswv los; nws tab tom tsim tej kev xaiv mus raws li koj tus kheej tej kev nyiam. Qhov no tsis yog kev lees txais koj tes dej num; nws yog ib qho tsis kam lees txais yuav koj tes dej num. Kiag thaum koj sim nqa thiab xaiv, koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov tseeb lawm. Txoj kev nqa zoo li no raug xyaws nrog rau koj tej kev nyiam thiab tej kev ntshaw lawm; thaum koj muab kev xav rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim, koj lub suab npe, thiab lwm yam, koj tus cwj pwm coj rau koj tes dej num tsis ntxim zwm rau li. Nov yog tus cwj pwm coj rau tes dej num: Qhov ib, koj tsis txheeb xyuas nws li, los sis tsis xav txog tias leej twg tau ua tej ntawd rau koj li; dua ntawd, koj yuav tsum lees txais nws los ntawm Vajtswv los, raws li koj tes dej num thiab raws li yam uas koj yuav tsum ua. Qhov ob, txhob cais ntawm qhov siab thiab qhov qis, thiab txhob txhawj koj tus kheej nrog nws tus yeeb yam—txawm tias nws raug ua tiav nyob rau ntawm tib neeg xub ntiag kiag los sis lawv tsis pom los xij, txawm tias nws yuav cia los sis tsis cia rau koj nyob siab los xij. Txhob xav txog tej no. Tej no yog ob yam ntawm tus cwj pwm nrog rau yam uas tib neeg yuav tsum nkag los ua lawv tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tus cwj pwm tseem ceeb tshaj plaws uas ib tug yuav tsum muaj rau nws tes dej num yog dab tsi? Yog koj hais tias, “Vim tias Vajtswv lub tsev tau muab tes dej num no rau kuv lawm, ces nws yog kuv li, thiab kuv tuaj yeem ua kom tiav tes dej no li cas los nyob ntawm kuv xav ua,” qhov no puas yog ib tugcwj pwm uas yuav taus mas? Nws yog tus yuav tsis taus kiag li. Yog tias koj muaj tej kev xav zoo li no, ces tej kev xav no yuav tsim teeb meem, thiab nws txhais tau tias koj tau pib taug txoj kev tsis zoo lawm. Koj yuav tsum tsis txhob xav li no. Yog li, xav li cas thiaj yog mas? Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab cov hauv paus ntsiab lus tso. Nrhiav tej no: yuav tsum ua li cas thiaj li ua tiav tes dej num no, yam Vajtswv cheem tsum, cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv cov kev cheem tsum ntawm tib neeg yog dab tsi, koj yuav tsum ua dab tsi, feem twg ntawm tes hauj lwm koj yuav tsum ua kom tiav hlo, thiab koj yuav tsum ua li cas thiaj li yog mob siab rau heev thiab saib xyuas thaum ua ua tes dej num no kom tiav. Yog li, yuav tsum muab qhov kev mob siab rau ntawd rau leej twg? Rau Vajtswv mas—koj yuav tsum mob siab rau Nws, saib xyuas lwm tus tib neeg, thiab, hais txog koj tus kheej, koj yuav tsum ua raws li lub hauv paus ntsiab lus thiab tuav koj tes dej num. Kev ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawd yog txhais tau li cas? Qhov ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawd ces yog ua raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb. Yog li ntawd ces kev tuav tes dej num ne ho yog txhais tau li cas? Muab hais ua piv txwv tias, tau muab ib teg dej num rau koj ua los tau ib xyoos los sis ob xyoos, tab sis, los txog tam sim no los, tsis muaj leej twg tau tshuaj xyuas koj li. Koj yuav tsum ua li cas? Yog tias tsis muaj leej twg tshuaj xyuas koj li, puas yog txhais tau tias tes dej num tag lawm mas? Tsis txhob quav ntsej tias yuav muaj leej twg tshuaj xyuas koj los sis pom tias koj ua hauj lwm zoo li cas; txoj hauj lwm no raug muab tso rau koj lawm, thiab, txawm hais tias nws tsis yog koj tus kheej qhov lag luam los xij, nws tau muab rau koj lawm, thiab nws yog koj lub luag hauj lwm. Koj yuav tsum xav txog tias txoj hauj lwm no yuav tsum ua kom tiav li cas thiab tuaj yeem ua txoj hauj lwm no kom tiav zoo tau li cas, thiab qhov ntawd yog qhov uas koj yuav tsum ua txoj hauj lwm no. Yog tias koj pheej tos lwm tus los tshuaj xyuas koj tas li xwb, kom lawv los saib xyuas koj thiab txhawb koj ua mus, qhov no puas yog tus cwj pwm uas koj yuav tsum muaj rau koj tes dej num mas? Hom cwj pwm no yog dab tsi? Nov yog tus cwj pwm tub nkeeg; nws tsis yog tus cwj pwm koj yuav tsum coj los ua koj tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nej txhua tus yuav tsum ua nej lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws ntawm nej lub peev xwm, los ntawm lub siab qhib lug thiab lub siab ncaj ncees, thiab zoo siab hlo them txawm yuav yog tus nqi raug li cas los xij. Raws li nej tau hais lawm, thaum hnub ntawd los txog, Vajtswv yuav tsis tso txhua tus neeg uas tau raug tsim txom los yog them tus nqi rau Nws lawm tseg. Hom kev ntseeg ruaj siab li no tsim nyog cia siab rau, thiab nws yog lawm tias nej yuav tsum tsis txhob hnov qab nws. Tsuas yog txoj hau kev no xwb Kuv thiaj li tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug rau nej. Yog tsis li ntawd, nej yuav yog cov tib neeg uas Kuv tsis tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug mus ib txhis, thiab nej yuav yog cov uas Kuv ntxub mus ib txhis. Yog tias nej tag nrho tuaj yeem ua tau raws li nej lub siab thiab muab tag nrho txhua yam ntawm nej rau Kuv, tsis txhob tseg lub zog uas ua Kuv txoj hauj lwm, thiab muab lub zog ntawm lub neej los siv rau Kuv txoj moo zoo txoj hauj lwm, ces Kuv lub siab yuav tsis dhia zoo siab rau nej txoj dej num lod? Txoj kev no, Kuv yuav muaj peev xwm muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug vim yog nej, tsis yog lod?

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Lub Hom Phiaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no, tej uas nej yuav tsum tau ua kom tiav hlo ntawd tsis yog lus txib ntxiv, tab sis yog tib neeg tes dej num, thiab yog tej uas txhua tus neeg yuav tsum tau ua. Yog nej tsis muaj cuab kav ua nej tes dej num, los sis ua kom zoo, ces tsis yog nej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej xwb los? Tsis yog nej tham kev tuag xwb los? Ua li cas nej tseem ho xav tias yuav muaj lub neej pem suab thiab muaj lub cib fim thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg, thiab tib neeg txoj kev koom tes yog muab rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab uas Vajtswv tau ua txhua yam li qhov uas Nws tsim nyog ua lawm, tib neeg yuav tsum tau muaj kev xyaum ua kom ruaj nrees, thiab koom tes nrog Vajtswv. Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsum txhob txuag zog li, yuav tsum muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau, thiab yuav tsum tsis txhob muaj tej kev xav phem ntau, los sis zaum twj ywm thiab tos tuag xwb. Vajtswv muaj cuab kav muab Nws Tus Kheej theej tib neeg lub txhoj, es vim li cas tib neeg ho tsis kam muab lawv qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv? Vajtswv tsuas muaj ib lub siab thiab ntsws rau tib neeg nkaus xwb, es vim li cas tib neeg thiaj tsis kam muab ib qho kev koom tes me me li? Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg, es vim li cas tib neeg ho tsis ua lawv tes dej num ib txhia rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg? Vajtswv tes hauj lwm twb ua los deb npaum li no lawm, tab sis tseem muaj qhov hais tias nej pom tab sis tseem tsis ua, nej hnov tab sis tseem tsis txav thiab. Ua cov neeg zoo li ntawd tsis yog tej daim phiaj ntawm kev raug txim thiab los? Vajtswv twb muab txhua yam ntawm Nws tag nrho rau tib neeg lawm, es vim li cas, hnub no, tib neeg ho tsis muaj peev xwm yuav rau siab ntso ua lawv tes dej num? Rau Vajtswv, ces Nws tes hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab Nws tes hauj lwm cawm tib neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Rau tib neeg, ces muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua thiab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no nej txhua tus yuav tsum to taub.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zus los ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua “cov neeg dog dig”; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los? Yog ib tug tib neeg hu nws tus kheej ua Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm yuav hais qhia tau kom pom txog lub hwj chim Vajtswv, ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los sis sawv cev rau Vajtswv, ces tsis tas yuav tsis ntseeg li hais tias nws yeej tsis yog Vajtswv, vim nws twb tsis muaj lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv li, thiab tej uas Vajtswv yeej ua tau yooj yim ntawd twb tsis muaj nyob rau hauv nws li. Yog tib neeg plam qhov uas lawv yeej ua tau yooj yim ntawd, ces lawv yuav tsis raug xam hais tias tseem yog tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis muaj nuj nqis txaus yuav los sawv ua ib tug uas raug tsim tawm los los sis los nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab tiam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv tsis tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub los sis kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv li. Muaj coob tus uas tau plam txoj kev ntseeg rau Vajtswv lawm ces yuav mus plam txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv thiab. Tsis yog lawv tsuas tsis ntxub lawv tej kev ua phem xwb, tab sis lawv tseem tab meeg qhia tawm txog lub tswv yim uas hais tias Vajtswv txoj kev mas yog txoj tsis yog lawm, thiab cov ntxeev siab tseem tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab. Cov neeg zoo li ntawd, cov uas muaj kev ntxeev siab li ntawd, yuav ua cas tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub mas? Cov uas tsis ua lawv tes dej num ces yog cov uas ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tshuav Nws nqi ntau, tab sis lawv tseem tig rov qab thiab cem hnyav hais tias Vajtswv mas yuam kev lawm. Cov tib neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj li tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Qhov no tsis yog qho qhia ua ntej txog tej kev yuav raug tshem tawm thiab rau txim rau los? Cov neeg uas tsis ua lawv tes dej num rau Vajtswv ces twb txhaum rau tej kev txhaum uas phem kawg nkaus lawm, tab sis mas lawv tseem muaj plhus ntsuav los nrog Vajtswv sib cav thiab muab lawv tus kheej piv rau Nws thiab. Qhov muaj nuj nqis ntawm qhov tsim kho tej neeg zoo li ntawd kom zoo tiav log yog dab tsi mas? Thaum neeg tsis ua lawv tes dej num, lawv tsim nyog hnov lawv tej kev txhaum txim thiab kev tshuav nuj tshuav nqi; lawv tsim nyog ntxub lawv tej kev tsis muaj zog thiab kev siv tsis tau, lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, thiab tshaj ntawd, tsim nyog muab lawv txoj sia rov qab rau Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb mas lawv thiaj li yog cov raug tsim tawm los uas hlub Vajtswv tiag, thiab cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog tau txais koob hmoov thiab kev cog lus ntawm Vajtswv, thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Nws. Thiab feem coob ntawm nej ne? Nej coj li cas rau tus Vajtswv uas nrog nej nyob ua ke? Nej tau ua nej tes dej num rau ntawm Nws li cas lawm? Nej puas tau ua tag nrho tej uas nej raug nqua hu kom ua, txawm hais tias nej yuav tau siv nej txoj sia them tej ntawd kiag? Nej tau muab dab tsi los fij rau lawm? Nej tseem tsis tau txais ntau txaus los ntawm Kuv thiab los? Nej puas pom? Nej muaj lub siab ncaj rau Kuv li cas? Nej ho tau tiam Kuv li cas lawm? Thiab dab tsi yog tag nrho tej uas Kuv tau muab pub rau nej thiab tau ua rau nej lawm? Nej puas suav tej ntawd li mas? Nej sawv daws puas tau txiav txim thiab muab tej no piv rau nej lub siab lub ntsws me me nyob rau hauv nej? Nej tej lus thiab tej kev ua ho muaj nuj nqis rau leej twg? Puas yog hais tias nej tej nyuag kev fij me me ntawd mas muaj nuj nqis txaus rau tag nrho tej uas Kuv muab pub rau nej? Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv thiab yeej mob siab kawg siab kawg ntsws nkaus rau nej, tab tsis nej tseem muaj lub siab lim hiam thiab tseem tsis txaus siab rau Kuv li. Qhov ntawd yog qhov uas nej tes dej num yuav mus txog, nej qhov hauj lwm. Tsis yog li lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua tsis tau nej tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los no lod? Ua li cas thiaj yuav xam tau hais tias nej yog ib tug uas raug tsim tawm los no mas?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Muaj tej keeb laj fai ntawm qhov kev xyaum ua ib tug neeg coj ncaj zoo li cas

Ntxiv Mus: 2. Qhov kev tso txhua yam tseg thiab cawm raws Vajtswv yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No