2. Qhov kev tso txhua yam tseg thiab cawm raws Vajtswv yog dab tsi

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Yog tias ib tug tib neeg twg los cuag Kuv, es tsis ntxub nws txiv, thiab nws niam, thiab nws tus poj niam, thiab cov me nyuam, thiab cov kwv tij, thiab cov muam, yog mas, thiab nws tus kheej txoj sia kiag, ces nws ua tsis tau Kuv tus thwj tim” (Lk 14:26).

“Leej twg los xij uas tsis kam tso tag nrho tej nws muaj tseg, ces nws ua tsis tau Kuv tus thwj tim” (Lk 14:33).

“Kuv hais tseeb rau nej tias, Tsis muaj ib tug tib neeg twg uas tso vaj tse, los sis niam txiv, los sis kwv tij, los sis poj niam, los sis me nyuam tseg rau Vajtswv lub nceeg vaj, es yuav tsis tau txais ntau npaug rau tiam no, thiab tau txoj sia ib txhis tsis kawg rau lub ntiaj teb yuav los tom ntej” (Lk 18:29–30).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tus Ntsujplig ua tes num uas tseem ceeb thiab yog lub sij hawm Kuv pib Kuv tes num rau Lwm Haiv Neeg lawm. Tshaj dua no, nws yog lub sij hawm uas muab txhua yam Kuv tsim los faib nyias nyob nyias, muab tej yam no los tso rau nws seem, xwv Kuv tes num thiaj yuav mus tau ceev thiab tiav zoo. Thiab yog li, Kuv hais kom nej muab tag nrho koj lub neej los ua Kuv cov num, thiab mus ntxiv, nej yuav tau cais kom meej thiab ua tib zoo ua txog txhua yam uas Kuv twb ua tiav nyob hauv koj lawm, thiab muab tag nrho koj lub dag zog ua Kuv tes num xwv thiaj li yuav tiav zoo. Qhov no yog qhov koj yuav tsum tau to taub. Tso tseg qhov uas nej ib leeg nrog ib leeg sib cav sib ceg, tig ntsia tom qab, los sis nrhiav kev noj qab nyob zoo ntawm sab nqaij tawv, yam uas yuav theem tau Kuv tes num, thiab theem koj lub neej uas zoo kawg nkaus yav pem suab. Cais koj kom nrug deb thiaj yuav tiv thaiv tau koj ua tej yam uas yuav coj kev piam sij los raug koj. Qhov no tsis yog qhov uas tsis muaj qab hau rau koj los? Ntawd yog tej uas koj nyiam xav tau kheej hnub no uas yog yam uas yuav rhuav tshem koj lub neej tom ntej, hos yam mob uas ua rau koj raug txom nyem hnub no yog yam uas tiv thaiv koj. Koj yuav tau ceev faj tej no, kom thiaj li yuav zam tau tsis poob rau tej kev sim siab uas yuav nyuaj uas khi tau koj tus kheej, thiab thiaj tsis poob rau hauv txoj kev pos huab thiab nrhiav tsis tau lub hnub. Thaum tej kev pos huab kaj lawm, koj yuav nrhiav tau koj tus kheej nyob hauv plawv txoj kev txiav txim uas yog hnub tseem ceeb kawg nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj ib kab lus nyob rau hauv phau Vajluskub hais tias, “Leej twg los xij uas tsis kam tso tag nrho tej nws muaj tseg, ces nws ua tsis tau Kuv tus thwj tim” (Luka 14:33). Qhov muab tag nrho tej uas yus muaj tso tseg yog txhais li cas? Qhov hais tias “tag nrho” uas hais nyob ntawm no yog txhais li cas? Nws txhais hais tias txoj hauj lwm, lub koob lub npe thiab kev muaj txiag nplua nuj, tsev neeg, phooj ywg, thiab tej khoom…. Txhua yam no puav leej nyob rau hauv lo lus uas hais tias “tag nrho.” Yog li ntawd ces, yam dab tsi uas tswj qhov chaw tseem ceeb hauv koj lub siab? Rau ib txhia, ces yog me nyuam, rau ib txhia ces yog niam thiab txiv, thiab ib txhia ces yog kev muaj txiag nplua nuj thiab tej khoom. Ib txhia ces tuav txoj hauj lwm, lub koob lub npe thiab kev muaj txiag nplua nuj. Yog tias koj saib tej no muaj nqis, ces tej no yuav tswj kav koj. Yog tias koj tsis saib tej no muaj nqis, thiab muab tej no pov tseg kom tag, ces tej no tswj kav tsis tau koj. Nws tsuas yog nyob ntawm koj tus cwj pwm coj rau tej no seb zoo li cas xwb, thiab seb koj yuav daws tej no li cas xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Hauv Paus Ntsiab Lus ntawm Txoj Kev Xyaum Ua Uas Hais Txog Kev Zwm Rau Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias koj tuaj yeem fij koj lub siab, lub cev, thiab tag nrho koj txoj tseem tseem kev hlub rau Vajtswv, muab lawv tso rau ntawm Nws xub ntiag, mloog Nws lus txhua yam, thiab xav yam zoo heev txog Nws lub siab nyiam—tsis yog rau sab cev nqaij daim tawv, tsis yog rau tsev neeg, thiab tsis yog rau koj tus kheej tej kev ntshaw, tiam sis yog rau cov txiaj ntsig ntawm Vajtswv tsev neeg, coj Vajtswv txoj lus yam li txoj kev qhia thiab lub hauv paus hauv txhua yam—ces los ntawm qhov ua li ntawd, koj cov kev xav thiab cov kev vam tag nrho yuav nyob rau hauv thaj chaw yog, thiab ces koj yuav yog ib tug neeg uas tau nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag tus uas tau txais Nws txoj kev qhuas. Cov tib neeg uas Vajtswv nyiam yog cov uas muab siab npuab Nws; lawv yog cov uas tuaj yeem fij tau lawv tus kheej ib leeg rau Nws. Cov uas Vajtswv tsis nyiam kiag li yog cov uas muab lub siab-ib nrab rau Nws thiab cov uas ntxeev siab tawm tsam Nws. Nws tsis nyiam cov uas ntseeg Nws thiab tas zog xav los muaj kev lom zem rau Nws thaum tseem tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv tus kheej fij rau Nws. Nws tsis nyiam cov uas hais tias lawv hlub Nws tiam sis ho yog tus uas ntxeev siab tawm tsam Nws hauv lawv lub siab; Nws tsis nyiam cov uas siv lus zoo, hais cov lus ntaug zoo los koom rau kev dag ntxias. Cov uas tsis mob siab rau Vajtswv tiag tiag los sis cov uas tsis zwm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag yog cov ntxeev siab thiab khav theeb heev los ntawm tus yeeb yam. Cov uas tsis tuaj yeem zwm tiag tiag rau ntawm qhov uas ib txwm muaj, tus Vajtswv uas muaj qab hau yog yim huab khav theeb, thiab tshwj xeeb tshaj lawv yog cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum ntuj. Cov tib neeg uas muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag yeej nthuav tawm lawv tus kheej tag nrho rau ntawm Nws lub xub ntiag; lawv zwm rau tag nrho Nws cov lus hais tawm, thiab muaj peev xwm muab Nws cov lus coj los xyaum ua. Lawv muaj nyob yog vim lawv siv Vajtswv cov lus los ua lub hauv paus xwb, thiab lawv muaj peev xwm rau siab ntso tshawb nrhiav hauv Vajtswv cov lus kom nrhiav tau feem uas yuav coj los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob muab qhov tseeb cuam pov tseg es tsuav kom tau lub neej thaj yeeb lug nrog tsev neeg xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob poob koj lub meej mom thiab txoj kev ncaj ncees rau tej qho kev zoo siab ib nyuag pliag xwb. Koj yuav tsum nrhiav tag nrho tej uas zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum nrhiav ib txoj kev hauv lub neej uas muaj qab hau dua. Yog koj ua lub neej qias vuab tsuab, thiab tsis nrhiav ib qho hom phiaj li, tsis yog koj nkim koj lub neej los? Koj yuav tau dab tsi los ntawm ib lub neej zoo li ntawd? Koj yuav tsum muab tag nrho tej kev kaj siab ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg es kom tau ib qho tseeb, thiab yuav tsum tsis txhob muab tag nrho qhov tseeb cuam pov tseg es kom tau ib qho kev kaj siab me me nkaus xwb. Cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj kev ncaj ncees thiab lub meej mom li; qhov uas muaj lawv nyob ntawd ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li!

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no, koj tsis ntseeg cov lus Kuv hais, thiab koj tsis mob siab mloog li; thaum lub sij hawm los txog kom muab tes hauj lwm no nthuav tawm thiab koj pom tag nrho nws lawm, koj yuav khuv xim, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav yoob tag. Yeej muaj tej koob hmoov, tab sis koj tsis paub siv tej koob hmoov ntawd, thiab yeej muaj qhov tseeb, tab sis koj tsis nrhiav nws. Tsis yog koj coj tej kev zoo tsis txaus ntawd los rau koj tus kheej xwb lod? Hnub no, txawm hais tias kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau pib, los yeej tsis muaj dab tsi uas tshaj tshaj txog tej lus txib rau koj thiab tej yam uas yuav kom koj coj mus ua neej. Tseem muaj hauj lwm ntau heev, thiab muaj ntau qhov tseeb heev; ua tej ntawd yeej tsis muaj nuj nqis tsim nyog koj yuav tsum paub li lod? Ua Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tsis muaj cuab kav yuav tsa tau koj tus ntsuj plig kom sawv li lod? Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tseem tsis muaj peev xwm ua rau koj ntxub koj tus kheej thiab lod? Koj puas txaus siab nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, nrog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, thiab ib qho kev tau zoo me me rau cev nqaij daim tawv? Koj tsis yog tus qis tshaj plaws ntawm tag nrho sawv daws lod? Tsis muaj leej twg yuav ruam tshaj cov uas tau pom kev cawm dim lawm tab sis tsis nrhiav kev kom muab tau nws li; cov no yog cov neeg uas ntshaw lawv tus kheej rau cev nqaij daim tawv thiab nyiam Ntxwgnyoog. Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsuj plig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas?

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Tes dej num yog dab tsi thiab ib tug neeg twg ho tsim nyog xav li cas rau qhov ntawd

Ntxiv Mus: 3. Qhov sib txawv ntawm kev ua yus tes dej num thiab kev ua dej num rau yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No