2. Ib tug neeg twg yuav nkag mus rau lub neeg sab ntsuj plig uas raws li ib txwm muaj tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev ua ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj, ib tug yuav tsum muaj peev xwm los txais txoj kev kaj tshiab txhua hnub thiab nrhiav ib txoj kev nkag siab tseeb txog Vajtswv cov lus. Ib tug yuav tsum pom qhov tseeb kom meej meej, nrhiav ib txoj kev ntawm kev xyaum ua hauv txhua yam tseem ceeb, nrhiav kom tau cov lus nug tshiab los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub, thiab lees paub ib tug tus kheej cov kev tu ncua kom ib leeg thiaj yuav muaj ib lub siab ntev thiab lub siab xav nrhiav uas hloov tau ib tug lub neej tag nrho, thiab kom ib tug yuav nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag txhua lub sij hawm, kom ntshai poob rau tom qab heev. Ib tug neeg uas muaj lub siab ntev, lub siab xav nrhiav, tus uas zoo siab hloo los ua kom tiav kev to taub qhov tseeb txuas ntxiv, yog nyob rau txoj kev tseeb ntawm lub neej sab ntsuj plig. Cov tib neeg uas tau raug txhawb los Vajntsujplig Dawb Huv lawm, cov uas ntshaw los ua kom zoo dua, cov uas zoo siab hlo los nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, cov uas tos ntsoov rau ib txoj kev nkag siab tob dua txog Vajtswv cov lus, cov uas tsis muaj qhov tshaj ntuj tsim tiam sis ho them ib tug nqi tiag tiag, cov uas yeej mob siab rau Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, cov uas yeej muaj kev to taub qhov tseeb tiag kom lawv cov kev paub thiaj li yuav tseeb thiab tiag tiag, cov uas tsis nrhiav cov lus qhuav qhawv thiab cov kev qhuab qhia los sis nrhiav yam uas tshaj ntuj tsim, cov uas tsis pe hawm ib tug tib neeg uas muaj yam ntxwv zoo twg—cov no yog cov uas tau to taub txog ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj lawm. Txhua yam lawv ua yog npaj kom ua tiav kev loj hlob hauv lub neej ntxiv thiab ua kom lawv tau nyob yam kaj siab lug hauv sab ntsuj plig, thiab lawv ib txwm muaj peev xwm ua tiav kev to taub qhov tseeb yam nquag plias. Yam tsis muaj kev lees paub txog nws, lawv tau los nkag siab txog qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tseeb. Cov uas muaj lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj nrhiav tau kev thaj yeeb thiab kev ywj pheej ntawm sab ntsuj plig txhua hnub, thiab lawv tuaj yeem xyaum ua Vajtswv cov lus ntawm txoj kev ywj pheej rau Nws txoj kev txaus siab. Rau qhov cov tib neeg no, kev thov Vajtswv tsis yog ib tug qauv los sis ib tug txheej txheem; txhua hnub, lawv muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj tshiab. Piv txwv tias, tib neeg cob qhia lawv tus kheej kom tswj lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab lawv lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau tiag tiag, thiab yeej tsis muaj leej twg los cuam tshuam tau lawv. Tsis muaj ib tug neeg, xwm txheej, los sis ib yam twg tuaj yeem thaiv tau lawv lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj li. Txoj kev cob qhia zoo li no yog tsim los kom tau txiaj ntsig; nws tsis yog tsim los kom tib neeg ua raws li cov kev cai. Txoj kev xyaum ua no tsis yog hais txog kev ua raws li-kev cai, tiam sis yog hais txog kev txhawb kev loj hlob hauv tib neeg lub neej. Yog tias koj tsuas pom txoj kev xyaum ua no yam li cov kev cai uas ua raws xwb, ces koj lub neej yeej yuav tsis hloov pauv li. Tej zaum koj tau koom nrog rau tib txoj kev xyaum ua li lwm tus lawm, tiam sis thaum kawg lawv muaj peev xwm ua raws li txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, koj tau raug tshem tawm ntawm txoj kev yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Tsis yog koj tab tom dag koj tus kheej lov?

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov lus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no yog lub zog ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia tib neeg txuas ntxiv mus rau qhov lub sij hawm no yog txoj kev ua Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Thiab txoj kev ua Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm hnub no yog dab tsi? Nws yog kev ua thawj coj ntawm tib neeg los ua Vajtswv txoj hauj lwm hnub no, thiab mus rau lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj. Muaj plaub tsib kauj ruam los to taub qhov tseeb txog ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj:

1. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum qhib koj lub siab rau Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tsis txhob caum Vajtswv cov lus yav dhau los, thiab tsis txhob kawm cov lus ntawd thiab piv cov lus ntawd rau cov lus tam sim no. Tiam sis, koj yuav tsum qhib koj lub siab rau Vajtswv cov lus niaj hnub tam sim no. Yog tias muaj cov tib neeg uas tseem xav nyeem Vajtswv cov lus, cov phau ntawv sab ntsuj plig, los sis lwm yam kev qhuab qhia yav dhau los, thiab tus uas tsis ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv cov lus niaj hnub no, ces lawv yog cov neeg uas ruam tshaj plaws li; Vajtswv ntxub cov neeg zoo li no. Yog tias koj txaus siab hlo lees txais yuav txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no, ces qhib koj lub siab tag nrho rau Vajtswv cov lus hais hnub no. Qhov no yog thawj yam uas koj yuav tsum ua kom tiav.

2. Koj yuav tsum thov Vajtswv los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus hais hnub no, paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus thiab nrog Vajtswv sib tham, thiab txiav txim siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ua cov qauv uas koj xav caum kom tiav.

3. Koj yuav tsum caum qhov to taub kom tob txog qhov tseeb ntawm lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm hnub no. Tsis txhob tuav rawv cov lus hais uas qub qub lawm thiab tej zaj lus qhia yav dhau los lawm.

4. Koj yuav tsum tshawb nrhiav kom Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj siab, thiab paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus.

5. Koj yuav tsum qhov to taub txog txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv taug niaj hnub no.

Thiab koj yuav nrhiav li cas kom Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj siab? Qhov tseem ceeb tshaj ces yog nyob rau hauv Vajtswv cov lus niaj hnub no xwb, thiab thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov kev cheem tsum. Qhov muaj kev thov Vajtswv raws li txoj kev no, ces Vajntsujplig Dawb Huv yeej yuav tshoov koj siab xwb xwb li. Yog tias koj tsis nrhiav tus cag ntawm lub hauv paus ntawm cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv hnub no, ces qhov no tsis tawg paj txi txiv dab tsi li. Koj yuav tsum thov, thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tawm tsam Koj, thiab kuv tshuav Koj nqi ntau heev; kuv tsis mloog lus kiag li, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua rau Koj txaus siab li. Au Vajtswv, kuv xav kom Koj cawm kuv, kuv xav ua dej num rau Koj mus kom txog ntua hnub kawg, kuv xav tuag rau Koj. Koj txiav txim rau kuv thiab rau txim rau kuv, thiab kuv tsis muaj lus yws kiag li; kuv tawm tsam Koj thiab kuv tsim nyog tuag, kom txhua tus neeg pom Koj tus yam ntxwv ncaj ncees nyob hauv kuv txoj kev tuag.” Thaum koj thov tawm hauv koj nruab siab tuaj raws txoj kev no lawm, Vajtswv yuav hnov koj, thiab yuav coj koj; yog tias koj tsis thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hnub no, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj txoj kev uas yuav tshoov tau koj lub siab kiag li. Yog tias koj thov raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab raws li qhov uas Vajtswv xav ua hnub no, koj yuav hais tias: “Au Vajtswv! Kuv xav lees txais Koj cov lus txib thiab ua ncaj ncees rau Koj cov lus txib, thiab kuv txaus siab hlo muab tag nrho kuv lub neej fij rau Koj lub yeeb koob, kom txhua yam uas kuv ua tuaj yeem ncav cuag cov qauv ntawm Vajtswv cov neeg. Thov kom Koj tshoov kuv lub siab. Kuv xav kom Koj tus Ntsujplig qhia kuv mus li, kom txhua yam uas kuv ua coj tau kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog, kom thaum kawg Koj muab tau kuv.” Yog tias koj thov raws txoj kev no, txoj uas pib hauv Vajtswv lub siab nyiam, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Nws tsis tseem ceeb tias koj cov lus thov yuav muaj pes tsawg lo—yam uas yog tus ywm sij ces yog tias koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam los tsis tau xwb. Tej zaum nej txhua tus puav leej tau ntsib txoj kev zoo li nram qab no lawm: Qee zaum, thaum sib koom ua ke thov Vajtswv, lub zog ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm lawv cov lus thov, ua rau txhua tus neeg muaj zog sawv. Qee tus neeg quaj heev thiab los kua muag thaum thov Vajtswv, kov yeej kev tu siab rau Vajtswv, thiab qee leej tib neeg qhia lawv txoj kev txiav txim siab, thiab cog lus. Xws li yog qhov txiaj ntsig uas ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Hnub no, nws yog ib hnub tseem ceeb uas txhua leej txhua tus nchuav lawv lub siab rau hauv Vajtswv cov lus. Tsis txhob mob siab rau cov lus uas tau hais yav dhau los lawm; yog tias koj tseem tuav rawv yam uas tau tshwm sim yav dhau los lawm xwb, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj. Koj puas pom tias qhov no tseem ceeb npaum li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj hau kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, hlub Vajtswv thiab ua rau Vajtswv txaus siab yog los ntawm kev paub nrog Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm lawv lub siab thiab tau txais Nws txoj kev txaus siab, thiab siv lawv lub siab los koom nrog Vajtswv cov lus thiab yog li thiaj raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Yog tias koj xav kom ua tau lub neej ntawm sab ntsuj plig li ib txwm muaj thiab tsim ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces koj yuav tsum xub muab koj lub siab rau Nws ua ntej tso. Tsuas yog tom qab koj tau ua kom koj lub siab nyob ntawm Nws xub ntiag thiab tau muab koj lub siab tag nrho rau Nws xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm txhim kho tau ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj. Yog tias nyob hauv cov tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis muab lawv lub siab rau Nws thiab yog tias lawv lub siab tsis nyob rau hauv Nws thiab lawv tsis suav Nws lub nra ua lawv tus kheej lub, ces txhua yam uas lawv ua yog kev coj tsis ncaj rau Vajtswv, kev coj ua ntawm cov neeg ntseeg feem ntau, thiab tsis tuaj yeem tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tau ib yam dab tsi los ntawm hom neeg no li; tus neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua dej num li ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, zoo li tej khoom tsim kom zoo nkauj hauv Vajtswv lub tsev, qee yam uas tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau li. Vajtswv tsis tau siv txiaj ntsig dab tsi los ntawm hom neeg no. Hauv tus neeg zoo li no, tsis yog tias yuav tsis muaj lub caij nyoog rau txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, tsis muaj ib qho txiaj ntsig hauv lawv txoj kev ua kom zoo tiav log li. Hom neeg no yog, qhov tseeb, neeg tuag sawv mus kev xwb. Cov neeg zoo li no tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis rov qab qees, lawv txhua tus tau raug tswj thiab raug ua lwj liam loj los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv yuav muab cov neeg no tshem tawm pov tseg. Tam sim no, hauv kev ua kom siv tau cov tib neeg muaj txiaj ntsig tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog tsuas siv lwm cov feem ntawm lawv uas muaj lub siab nyiam thiaj li ua tiav txhua yam xwb, Nws kuj ua kom zoo tiav log thiab hloov pauv lawv feem uas tsis nyiam tau thiab. Yog tias koj lub siab tuaj yeem raug tso rau Vajtswv thiab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag xwb, ces koj yuav muaj lub sij hawm thiab cov kev tsim nyog uas yuav raug siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, kom tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis tas li ntawd, koj yuav muaj sij hawm rau tus Vajntsujplig Dawb Huv los ua zoo rau koj cov kev ua tsis tau tiav. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ntawm sab zoo, koj tuaj yeem to taub qhov tseeb tob dua thiab muaj kev pom siab dua; nyob rau ntawm sab tsis zoo, koj yuav muaj kev nkag siab ntau dua txog ntawm koj tus kheej qhov kev ua txhaum thiab kev ua tsis tiav, koj yuav muaj lub siab xav ua kom txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm, tab sis yuav nquag nkag mus rau hauv. Yog li, koj yuav dhau los ua tus neeg ncaj.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yeej tsis muaj kauj ruam twg tseem ceeb dua qhov kev paub meej txog Vajtswv cov lus los ntawm tso koj lub siab nyob ntsiag to rau hauv Nws lub xub ntiag. Nws yog ib qho kev qhia uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub meej rau lub sij hawm tam sim no. Cov hau kev ntawm kev to taub qhov tseeb txog kev tso koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag muaj xws li nram qab no:

1. Thau koj lub siab tawm ntawm cov xwm txheej sab nrauv. Nyob kaj siab lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab mob siab thov Vajtswv.

2. Coj koj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, noj, haus, thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus.

3. Xav rau nruab siab thiab xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab xav txog Vajtswv tes dej num rau hauv koj lub siab.

Ua ntej tshaj, pib los ntawm kev thov vajtswv. Mob siab thov vajtswv thiab thov raws li lub sij hawm npaj tseg. Txawm tias koj lub sij hawm yuav maj ceev npaum li cas, koj yuav muaj hauj lwm ntau npaum li cas, los sis yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij, thov vajtswv txhua hnub raws li qhov ib txwm thov, thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus raws li qhov ib txwm ua. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, txawm yuav muaj dab tsi nyob ib puag ncig ntawm koj los xij, koj yuav muaj kev txaus siab heev rau hauv koj tus ntsujplig, thiab koj yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm cov tib neeg, cov xwm txheej, los sis tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm koj. Thaum koj xav txog Vajtswv rau hauv koj lub siab, tej yam tshwm sim rau sab nrauv yuav tsis muaj peev xwm cuam tshuam rau koj. Qhov no txhais tau tias muaj lub siab tiag. Kev pib thov vajtswv: Kev thov vajtswv ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog kev tawg paj txi txiv zoo heev. Tom qab ntawd, noj thiab haus Vajtswv cov lus, nrhiav txoj kev kaj huv hauv Vajtswv cov lus los ntawm kev mob siab xav txog tej ntawd, nrhiav txoj hau kev xyaum ua, paub Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hais Nws cov lus, thiab to taub cov lus yam tsis muaj qhov yuam kev. Ib txwm, koj yuav tsum muaj peev xwm txav los ze rau Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab, xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab xav txog Vajtswv cov lus, yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tej yam sab nrauv. Thaum koj lub siab ua tiav hlo ib yam kev kaj siab lug lawm, koj yuav muaj peev xwm tswj lub siab nyob tau ntsiag to rau hauv koj tus kheej, xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab txav los ze rau Nws, yam tsis xav txog ib puag ncig nyob rau ntawm koj, kom mus txog thaum kawg kiag uas koj muaj kev qhuas rau hauv koj lub siab lawm, thiab nws tseem zoo dua qhov thov vajtswv. Dhau ntawd ces yuav ua rau koj muaj lub siab tus. Yog koj muaj peev xwm ua tau cov yam ntxwv raws li tau hais los saum toj saud, nws yuav ua pov thawj tau tias koj lub siab yeej kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Qhov no yog thawj lub hauv paus kev kawm. Tom qab cov tib neeg muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm lawv puas muaj peev xwm tuav tau tus Vajntsujplig, thiab puas raug qhuab qhia thiab ua kom ci ntsa pom kev lug los ntawm tus Vajntsujplig, thiab dhau ntawd ces lawv puas muaj peev xwm sib qhia siab nrog Vajtswv, thiab nkag siab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj lus qhia ntawm tus Vajntsujplig. Dhau ntawd ces lawv yuav nkag los rau txoj kev yog hauv lawv sab ntsujplig lub neej. Thaum lawv kawm kev cob qhia txog kev nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag mus txog ib theem tob lawm, thiab lawv muaj peev xwm tso lawv tus kheej tseg, ntxub lawv tus kheej, thiab nyob rau ntawm Vajtswv cov lus, ces lawv lub siab thiaj li yuav kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov muaj peev xwm ntxub yus tus kheej, foom phem rau yus tus kheej, thiab tso yus tus kheej tseg yog vim raug ua tiav los ntawm Vajtswv tes dej num, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tiav los ntawm lawv tus kheej. Yog li ntawd, kev xyaum tso yus tus kheej lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog ib qho kev kawm uas tib neeg yuav tsum to taub kiag tam sis.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Raws li tau hais ua ntej lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab rau Vajtswv. Nov yog qhov yuav tsum ua ua ntej tau taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj. Koj yuav tsum ua li no thiaj li mus rau txoj kev yog. Ib tug neeg yuav ua li cas thiaj li paub muab nws lub siab rau Vajtswv? Hauv nej lub neej txhua hnub, thaum nej tau ntsib Vajtswv tes hauj lwm thiab thov rau Nws, nej thov tsis muaj nqis—nej thov rau Vajtswv thaum nej tab tom ua hauj lwm. Qhov no puas tau yog hais tias nej muab nej lub siab rau Vajtswv? Nej tab tom xav txog tej dej num hauv tsev los sis tej xwm txheej ntawm lub cev nqaij daim tawv; koj ib txwm muaj li ob lub siab. Qhov no puas zoo ib yam li yog yuav ua kom nej lub siab nyob ntsiag to thaum nyob ncaj ntawm Vajtswv? Qhov no yog vim tias koj lub siab ib txwm nyob sab nraud, thiab tsis muaj peev xwm rov los cuag Vajtswv. Yog koj xav kom koj lub siab nyob ntawm kev thaj yeeb rau Vajtswv, ces koj yuav tsum ua hauj lwm txawj xav ntawm kev sib koom tes. Qhov no yog hais tias nej txhua leej txhua tus yuav tsum muaj sij hawm rau nej txoj kev hawm, ib lus sij hawm nej tso tib neeg, kev tshwm sim, thiab tej yam khoom tseg; khom lub siab thiab koj tus kheej nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txhua tus yuav tsum khaws lawv tus kheej cov lus teev cia, sau lawv cov kev paub txog Vajtswv txoj lus thiab ua seb lawv tus ntsujplig txav li cas, tsis hais seb lawv puas yog ntawm lub ntsiab los sis sab nraud; txhua tus yuav tsum ua lawv lub siab kom tus rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj muab tau ib los ob teev nyob rau ib hnub twg los ua lub neej ntawm sab ntsujplig tiag tiag, ces koj lub neej hnub ntawd yuav zoo heev thiab koj lub siab yuav kaj thiab ntshiab. Yog koj ua lub neej nyob ntawm sab ntsujplig txhua hnub, ces koj lub siab yuav tig tau rov qab los ua Vajtswv li, koj tus ntsujplig yuav muaj zog dua qub, koj tus yam ntxwv yuav zoo zog, koj yuav muaj peev xwm taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj, thiab Vajtswv yuav muab cov koob hmoov ntau ntxiv rau koj. Lub hom phiaj ntawm nej kev ua neej nyob ntawm sab ntsujplig yog kom tau txais kev muaj ntawm tus Vajntsujplig. Nws tsis yog hais tias yuav tsum ua raws li kev cai los sis cov cai ntawm kev ntseeg, tab sis ua nrog Vajtswv, tiag tiag kom qhuab qhia nej lub cev—qhov no tib neeg yuav tsum ua, ces nej yuav tsum siv zog ua qhov no tshaj plaws. Koj yim sib koom tes zoo dua thiab koj yim cog lus ua kom tau, koj lub siab yim muaj peev xwm rov qab mus cuag Vajtswv thiab koj yuav ua tau koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag. Thaum txog ib lub sij hawm, Vajtswv yuav tau koj lub siab tag nrho. Tsis muaj leej twg yuav hloov tau los sis txeeb tau koj lub siab, thiab koj yuav yog Vajtswv tus xwb. Yog koj taug txog kev ntawm no, ces Vajtswv txoj lus yuav qhia nws tus kheej rau koj txhua txhua zaus thiab yuav qhia kom koj paub txhua yam koj tsis to taub—qhov no yuav ua tau nrog koj txoj kev koom tes. Vim qhov no Vajtswv thiaj li hais tas li tias, “Txhua tus uas koom tes nrog Kuv, Kuv yuav muab nqi zog ob npaug.” Nej yuav tsum pom txoj kev no kom tseeb. Yog nej xav taug txoj kev yog, ces nej yuav tsum ua li nej ua tau kom Vajtswv txaus siab. Nej yuav tsum ua li nej ua tau es thiaj li muaj ib lub neej ntawm sab ntsujplig. Thaum pib, tej zaum koj yuav ua tsis tau zoo npaum li siab xav, tab sis koj yuav tsum tsis txhob pub koj tus kheej tig rov qab los sis poob rau ib qho tsis zoo—koj yuav tsum siv zog ua hauj lwm! Yog koj yim ua lub neej nyob ntawm sab ntsujplig, koj lub siab yim yuav tuav cov lus los ntawm Vajtswv, tab txhawj txog qhov xwm txheej no, ib txwm ris lub nra no. Tom qab ntawd, qhia qhov tseeb tshaj plaws rau Vajtswv ntawm koj lub neej nyob ntawm sab ntsuj plib; qhia Nws qhov koj yuav kam ua, qhov koj tab tom xav txog, koj txoj kev to taub thiab pom ntawm Nws cov lus. Tsis txhob uv dab tsi li, txawm me npaum li cas los xij! Xyaum hais cov lus rau hauv nruab siab thiab qhia koj txoj kev xav tseeb tseeb rau Vajtswv; yog nyob rau hauv koj lub siab, yog li ces, hais kiag. Yog koj rau siab hais li no, koj yuav hnov Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv yuav siv zog rub koj lub siab. Thaum qhov no tshwm sim, koj yuav xav hais tias Vajtswv yog tus saib xyuas koj tshaj lwm tus. Koj yuav tsis tawm ntawm Vajtswv sab, txawm li cas kuj xij. Yog koj xyaum txoj kev ntseeg ntawm sab ntsujplig txhua hnub thiab tsis pub rho tawm ntawm koj lub hlwb, tab sis muab nws ua ib yam uas tseem ceeb heev rau hauv koj lub neej, ces Vajtswv cov lus yuav nyob hauv koj lub siab. Nov yog txhais tau hais tias yog txhawb los ntawm tus Vajntsujplig. Nws yuav zoo cuag nkaus li koj lub siab yeej ib txwm yog Vajtswv li, cuag nkaus li qhov koj hlub ib txwm nyob hauv koj lub siab. Tsis muaj leej twg yuav txeeb tau ntawm koj mus. Thaum zoo li no, Vajtswv yuav nyob hauv koj tiag tiag thiab muaj chaw nyob rau hauv koj lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Lub Neej Ntawm Sab Ntsujplig Coj Tib Neeg Mus Rau Txoj Kev Yog” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Lub neej sab ntsuj plig uas raws li ib txwm muaj yog dab tsi thiab kev koom kab lig kev cai sab kev ntseeg yog dab tsi

Ntxiv Mus: 3. Ib tug neeg twg yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab ua twb zoo xav txog Vajtswv cov lus tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No