3. Ib tug neeg twg yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab ua twb zoo xav txog Vajtswv cov lus tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj. Qhov uas seb koj puas tau nkag los rau tiam tshiab no mas nyob ntawm qhov seb koj puas tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, nyob rau qhov uas seb Nws tej lus puas tau rais los ua koj lub neej qhov tseeb tiag. Vajtswv tej lus tau raug muab qhia kom txhua tus paub es kom, thaum kawg, tag nrho sawv daws thiaj li nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, thiab Nws cov lus yuav qhia kom txhua tus paub thiab kom to taub meej sab hauv nruab siab tuaj. Yog hais tias, nyob rau lub sij hawm no, koj tsis quav ntsej nyeem Vajtswv tej lus, thiab tsis muaj siab rau Nws tej lus, ces qhov no qhia tau hais tias koj tus yam ntxwv ntawd tsis yog lawm. Yog hais tias koj tsis muaj cuab kav yuav nkag tau mus rau Tiam Txoj Lus, ces tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj; yog koj tau nkag los mus rau tiam no, Nws yuav ua Nws tes hauj lwm. Koj yuav ua li cas thaum pib ntawm Tiam Txoj Lus es thiaj yuav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Nyob rau tiam no, thiab nyob rau ntawm nej sawv daws, Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb nram qab no: hais tias txhua tus neeg yuav tsum ua raws li Vajtswv tej lus, yuav tsum muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los mus xyaum ua, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tiag tiag li; hais tias txhua tus neeg yuav tsum siv Vajtswv tej lus los ua qhov tseem ntsiab hauv paus thiab ua lawv qhov tseeb, thiab yuav tsum muaj lub siab uas hwm Vajtswv; thiab hais tias, qhov uas lawv muab Vajtswv tej lus coj los xyaum ua raws ntawd, tib neeg thiaj li yuav muaj hwj chim loj cuag vaj ntxwv ua ke nrog Vajtswv. Qhov no yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav hlo. Koj yuav cia li nyob yam tsis nyeem Vajtswv tej lus li puas tau? Hnub no, muaj coob tus uas xav hais tias lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob dhau ib hnub los sis ob hnub es tsis nyeem Nws tej lus li. Lawv yuav tsum tau nyeem Nws tej lus txhua txhua hnub, thiab yog tsis muaj sij hawm, mloog xwb los yeej tau lawm thiab. Qhov no yog qhov kev xav uas tus Vajntsujplig muab rau neeg, thiab nws yog txoj kev uas Nws pib muab lawv hloov. Qhov ntawd yog, Nws siv cov lus tswj fwm neeg, es kom lawv thiaj li muaj cuab kav nkag tau los mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog hais tias, tom qab ib hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj hnov zoo li muaj kev tsaus ntuj thiab nqhis dej, thiab thev tsis taus li, qhov no qhia tau hais tias koj raug tus Vajntsujplig muab hloov lawm, thiab hais tias Nws yeej tsis tau tig khiav ntawm koj mus li. Yog li ntawd, koj yog ib tug uas nyob rau hauv tus me nyuam dej ntws no. Txawm li cas los xij, yog hais tias tom qab li ib hnub los sis ob hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus lawm, es koj tsis hnov dab tsi li, yog koj tsis muaj ib qho nqhis li, thiab zoo li tsis hloov ib qho li, ces qhov no qhia tau hais tias tus Vajntsujplig tau tig tawm ntawm koj mus lawm. Yog li ces, qhov no ntaus nqi tau hais tias muaj qee yam tsis zoo nyob rau hauv koj lawm; koj tsis tau nkag tau mus rau hauv Tiam Txoj Lus, thiab koj yog ib tug ntawm cov uas poob qab lawm. Vajtswv siv cov lus los kav cov neeg; koj yuav kaj siab yog hais tias koj tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab yog koj tsis tau, ces koj tsis muaj kev taug li. Vajtswv tej lus rais los ua neeg tej zaub mov, thiab lub zog uas txhawb lawv. Vajluskub hais tias “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.” Hnub no, Vajtswv yuav muab nws tes hauj lwm ua kom tiav hlo, thiab Nws muab qhov tseeb hauv nej ua kom tiav hlo. Yog ua li cas es yav tag los, neeg yeej tsis nyeem Vajtswv tej lus tau ntau hnub thiab tab sis tseem muaj cuab kav noj thiab ua hauj lwm li qub, tab sis tam sim no ho tsis zoo li ntawd lawm? Nyob rau tiam no, Vajtswv tsuas yog siv cov lus los kav sawv daws xwb. Tib neeg raug txiav txim thiab kho kom zoo tag nrho los ntawm Vajtswv tej lus, ces thaum kawg thiaj li raug coj mus rau hauv lub nceeg vaj. Tsuas yog Vajtswv tej lus xwb thiaj li muab tau txoj sia rau tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm muab tus duab ci kaj thiab txoj kev xyaum coj xyaum ua rau tib neeg, tshwj xeeb yog nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj. Yog hais tias koj tseem tsis tau nrug tawm ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, Vajtswv yeej yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom zoo tiav log tuaj.

Kev nrhiav lub neej txoj sia tsis yog ib yam uas yuav maj tau; kev loj hlob ntawm lub neej txoj sia mas tsis yog yuav tshwm sim tau rau ib hnub los sib ob hnub xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej zoo li tej ib txwm muaj thiab ib txwm ua tau, thiab muaj ib qho txheej txheem uas txhua yam yuav tsum tau ua raws. Nws siv sij hawm peb caug peb xyoos thiab ib nrab xyoo rau tus Yexus uas los yug ua neeg ntawd thiaj li ua tiav Nws txoj hauj lwm uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd—yog li qhov twg ntawm kev ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab kev hloov nws lub neej, yog qhov hauj lwm uas nyuab tshaj plaws? Nws tsis yog ib qho yooj yim los muab ib tug neeg dog dig los coj thiab ua kom tshwm sim zoo li Vajtswv. Qhov no mas yeej zoo li ntawd tiag rau cov neeg uas yug nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, cov uas muaj peev xwm tsawg thiab yuav tsum siv sij hawm ntev rau Vajtswv tej lus thiab tes hauj lwm. Yog li ntawd tsis txhob ua siab luv tos saib seb tej yam tshwm sim thaum kawg ntawd. Koj yuav tsum xub npaj rau tej kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, thiab sib zog me ntsis rau Vajtswv tej lus. Thaum koj nyeem Nws tej lus tag lawm, koj yuav tsum muaj cuab kav muab cov lus ntawd coj los xyaum siv ua raws kiag, nrhiav tas zog ntxiv rau tej kev paub, kev to taub, kev thoob tsib, thiab kev ntse ntawm Vajtswv tej lus. Los ntawm qhov no, koj yuav hloov tau yam koj tsis nco ras txog li. Yog koj muaj cuab kav muab tej yam xws li kev noj kev haus Vajtswv tej lus, kev nyeem tej ntawd, kev paub tej ntawd, kev ntsib kev pom tej ntawd, thiab kev xyaum ua raws tej ntawd coj los ua koj qhov tseem ntsiab kev coj kev xav, ces koj yuav dhau los paub tab yam koj tsis ras txog li. Yeej muaj cov hais tias lawv tsis muaj peev xwm yuav muab Vajtswv tej lus coj los xyaum coj xyaum ua li txawm yog tom qab uas nyeem tag lawm los xij. Koj maj dab tsi? Thaum koj loj hlob txaus lawm, koj yuav muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum coj xyaum ua tau. Ib tug me nyuam plaub los sis tsib xyoos puas yuav txawj hais tias lawv txhawb nqa los sis hwm hawm tsis tau lawv niam lawv txiv mas? Koj yuav tsum paub tias koj qhov kev loj hlob tam sim no zoo li cas xwb. Xyaum coj xyaum ua tej uas koj xyaum coj xyaum ua tau xwb, thiab yuav tsum zam tsis txhob ua ib tug neeg uas tab kaum los sis rhuav txoj kev tswj ntawm Vajtswv. Cia li noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb, thiab muab qhov ntawd ua koj qhov keeb laj fai txij tam sim no mus. Tsis txhob txhawj, rau lub sij hawm no, hais tias xyov Vajtswv puas yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom muaj txhua yam. Tsis txhob xuas nrhiav qhov ntawd tam sim no. Tsuas noj thiab haus Vajtswv tej lus thaum cov lus ntawd los rau koj, ces Vajtswv yeej yuav muab koj tsim kho kom muaj txhua yam xwb li. Txawm li cas los xij, nws yeej muaj ib qho tseem ntsiab hais tias koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus li cas. Tsis txhob lam tau lam ua yam li tej neeg dig muag. Qhov noj thiab haus Vajtswv tej lus, ib qho thiab mas, nrhiav cov lus uas koj tsim nyog yuav tsum paub—qhov ntawd yog, cov uas muaj feem xyuam rau tej zeem muag—thiab ntxiv ntawd, ces nrhiav tej uas koj tsim nyog yuav tsum muab coj los xyaum ua raws tiag—qhov ntawd yog, qhov uas koj tsim nyog yuav tsum nkag mus rau. Ib qho mas yog kev paub, thiab ib qho mas yog kev nkag mus rau. Thaum uas koj tuav tau ob qho tib si—thaum uas koj tuav tau qhov uas koj tsim nyog paub thiab qhov uas koj tsim nyog xyaum ua—ces koj yeej yuav paub noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntawm qhov tseem ntsiab ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, mas ib qho ces yog hais txog kev paub, thiab ib qho ces hais txog kev nkag mus rau hauv. Cov lus twg yog cov uas koj tsim nyog yuav tsum los paub? Koj yuav tsum los paub cov lus uas hais txog tej zeem muag (xws li, cov uas hais txog tiam twg uas Vajtswv tes hauj lwm twb tau nkag los mus rau lawm, dab tsi yog qhov uas Vajtswv ua kom tiav tam sim no, kev yug los ua neeg yog dab tsi, thiab ntxiv mus; tag nrho tej no yog hais txog tej zeem muag). Txoj kev uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau txhais tau li cas? Qhov no yog hais txog Vajtswv tej lus uas tib neeg yuav tsum muab coj los xyaum ua raws thiab nkag mus rau. Cov saum toj no yog ob yam ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus. Txij no mus, noj thiab haus Vajtswv tej lus li no. Yog koj yeej to taub meej txog Nws cov lus hais txog tej zeem muag lawm, ces tsis tas yuav nyeem tag mus li los yeej tau. Qhov tseem ceeb ua ntej tshaj plaws ces yog noj thiab haus tej lus uas hais txog kev nkag mus rau hauv, xws li yuav tig koj lub siab mus rau Vajtswv li cas, yuav ua cas muab koj lub siab ua kom nyob ntsiag to ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab yuav tso lub cev tseg tau li cas. Tej no yog tej yam uas koj yuav tau muab coj los xyaum ua. Yog tsis muaj kev paub txog hais tias yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas, ces yuav muaj tsis tau txoj kev sib koom tiag hlo li. Thaum koj paub noj thiab haus Nws tej lus lawm, thaum koj tuav nkaus tau hais tias tus yawm sij yog dab tsi lawm, kev sib koom yuav yog ib qho yooj yim, thiab txawm yuav muaj teeb meem dab tsi tshwm sim los, koj yeej yuav muaj cuab kav sib koom tau thiab to taub qhov tseeb. Yog hais tias, thaum sib koom nrog Vajtswv tej lus, koj tsis tau qhov tseeb, ces koj tuav tsis tau tus yawm sij, ces qhia tau kom pom hais tias koj tsis paub yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas. Ib txhia neeg mas yuav pom tau hais tias nyeem tej Vajtswv tej lus mas sab dhau heev lawm, ces qhov ntawd tsis yog ib qho yam ntxwv zoo li tej uas ib txwm muaj. Qhov uas ib txwm muaj mas yog qhov uas yeej tsis nkees nyeem Vajtswv tej lus li, yeej nqhis tej ntawd tas mus li xwb, thiab yeej pom tau hais tias Vajtswv tej lus mas tsuas muaj qhov zoo nkaus xwb. Qhov no yog qhov uas ib tug neeg twg nkag tau mus noj thiab haus Vajtswv tej lus tiag tiag li. Thaum uas koj xav tau hais tias Vajtswv tej lus mas ua raws tau yooj yim heev thiab yog kiag qhov uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau; thaum uas koj xav hais tias Nws tej lus mas yeej pab tau thiab muaj txiaj ntsim heev rau tib neeg, thiab tej lus ntawd yog qhov pab cuam rau tib neeg txoj sia—ces yog tus Vajntsujplig muab qhov kev xav no rau koj, thiab nws yog tus Vajntsujplig uas hloov koj. Qhov no ua pov thawj tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ua hauj lwm nyob rau hauv koj thiab hais tias Vajtswv yeej tseem tsis tau tig tawm ntawm koj mus. Ib txhia neeg, pom hais tias Vajtswv mas yeej hais lus tas mus li, ces cia li dhuav Nws tej lus, thiab xav hais tias lawv txawm yuav nyeem thiab tsis nyeem Nws tej lus los yeej tsis muaj dab tsi li—ces qhov ntawd tsis yog tus yam ntxwv uas ib txwm muaj. Lawv tsis muaj ib lub siab uas yuav nqhis kev nkag mus rau qhov tseeb, thiab cov neeg zoo li ntawd ces yeej tsis nqhis los sis muab kev tsim kho kom zoo tag nrho ntawd saib tseem ceeb li. Thaum twg los xij uas koj pom tau hais tias koj tsis nqhis Vajtswv tej lus lawm, ces qhov no qhia tau hais tias koj tsis nyob rau qhov yam ntxwv uas ib txwm muaj lawm. Nyob rau yav dhau los, mas qhov uas seb Vajtswv puas tau tig tawm ntawm koj mus ces yeej ntsuas tau kom paub meej los ntawm qhov uas seb koj lub siab puas nyob tus, thiab seb koj puas muaj kev xyiv fab. Tam sim no tus yawm sij ces yog qhov uas seb koj puas nqhis Vajtswv tej lus, seb Nws tej lus puas yog koj qhov tseeb, seb koj puas ua siab ncaj rau, thiab seb koj puas muaj peev xwm ua txhua yam uas koj ua tau rau Vajtswv. Ua lwm yam hais ces, tib neeg yuav raug txiav txim los ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Vajtswv hais Nws cov lus ncaj qha rau neeg ntiaj teb tag nrho tib si. Yog koj kam nyeem tej ntawd, Nws yuav qhia kom koj paub meej, tab sis yog koj tsis kam, ces Nws yuav tsis qhia. Vajtswv qhia kom cov uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees paub kom meej, thiab Nws qhia kom cov nrhiav Nws paub kom meej. Ib txhia hais tias Vajtswv yeej tsis qhia kom lawv paub meej li txawm yog tom qab uas lawv nyeem Nws tej lus los xij. Tab sis koj ho nyeem Nws tej lus li cas? Yog koj nyeem Nws tej lus li ib tug neeg caij nees saib tej paj hmab paj ntoos xwb, thiab tsis saib qhov tseeb kom tseem ceeb, ces Vajtswv yuav ua cas qhia kom koj paub meej tau mas? Ib tug neeg uas twb tsis saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis es Nws yuav ua cas muab tus neeg ntawd ua kom zoo tiav log tau mas? Yog koj tsis saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis, ces koj yuav tsis tau qhov tseeb thiab qhov muaj tiag. Yog koj saib Nws tej lus muaj nuj nqis, ces koj yuav muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj tau qhov tseeb uas muaj tiag. Qhov no yog qhov uas koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm hais tias koj yuav khoom thiab tsis khoom los xij, txawm hais tias tej xwm txheej ntawd yuav phem thiab zoo los xij, thiab txawm hais tias koj yuav raug sim thiab tsis raug los xij. Tag nrho txhua yam, Vajtswv tej lus yog qhov tseem ntsiab hauv paus ntawm qhov uas muaj tib neeg. Tsis muaj ib tug twg uas yuav tig tawm ntawm Nws tej lus mus tau li, tab sis yuav tsum noj Nws tej lus li qhov uas lawv noj zaub mov ib hnub peb pluag. Kev raug tsim kho kom zoo tshaj plaws thiab kev raug muab tau los ntawm Vajtswv puas yooj yim npaum li ntawd? Txawm koj yuav to taub tam sim no thiab tsis to taub los xij, thiab koj txawm yuav pom meej txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis pom los xij, koj yuav tsum noj thiab haus Vajtswv tej lus koj ntau li ntau tau. Qhov no yog kev xub npaj nkag mus rau. Tom qab nyeem Vajtswv tej lus tag lawm, maj nroos coj mus xyaum ua qhov uas koj yuav nkag mus rau hauv, thiab muab lub tsam thawj uas koj nkag tsis tau ntawd xyeeb zog rau ib sab. Tej zaum muaj ntau lo ntawm Vajtswv tej lus uas koj yuav tsis to taub thaum xub thawj, tab sis tom qab ob peb lub hlis, los tej zaum mas tseem yog ib xyoos, koj yuav to taub. Ua cas ho zoo li no? Nws yog vim tias Vajtswv ua tsis tau kom tib neeg zoo tiav log rau ib hnub los ob hnub xwb. Feem ntau mas, thaum koj nyeem Nws tej lus, tej zaum koj yuav tsis to taub tam sim ntawd. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tej zaum mas tej ntawd tsuas zoo li tej ntawv sau dog dig xwb; koj yuav tsum tau ntsib tau pom tej ntawd kom ntev tsawv ua ntej koj yuav to taub. Vajtswv tau hais ntau heev, koj yuav tsum mob siab tshaj plaws los noj thiab haus Nws tej lus, thiab tom qab ntawd, koj yeej tsis ras txog li, koj yuav los to taub, thiab koj yeej tsis ras txog li, tus Vajntsujplig yuav qhia kom koj paub meej. Thaum tus Vajntsujplig qhia kom tib neeg pom meej, mas feem ntau ces tib neeg yeej tsis paub txog li. Nws ua kom koj pom thiab coj qhia koj thaum koj nqhis thiab nrhiav. Qhov tseem ntsiab uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm ntawd mas nyob ncig ntawm Vajtswv tej lus uas koj noj thiab koj haus. Tag nrho cov uas saib Vajtswv tej lus tsis muaj nuj nqis thiab muaj tus cwj pwm txawv rau Nws tej lus ntawd tas mus li xwb—ntseeg, nyob rau hauv lawv qhov kev xav tsis meej pem ntawd, hais tias txawm lawv yuav nyeem thiab tsis nyeem los yeej tsis ua cas li—ces yog cov uas tsis tau qhov muaj tseeb. Tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab Nws qhov kev qhuab qhia ntawd yeej tsis pom muaj nyob rau hauv ib tug neeg zoo li ntawd li. Cov neeg zoo li no mas tsuas lam yoog ntws raws xwb, neeg ua txuj dag uas tsis muaj ib qho peev xwm tiag, zoo li tus yawg Naku-au hauv phau paj lug.[a]

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua zaus uas koj noj thiab haus ib lo lus ntawm Vajtswv cov lus, yog koj muaj peev xwm nkag siab tes dej num uas tam sim no Nws ua thiab muaj peev xwm to taub tias thov vajtswv li cas, yuav koom tes sib qhia li cas, thiab yuav ua li cas thiaj paub qhov tseeb, tsuas yog tom qab ntawd xwb koj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiaj li tawg paj txi txiv. Thaum, los ntawm Vajtswv cov lus, koj muaj peev xwm tshawb nrhiav txoj kev taug nkag mus rau sab hauv thiab muaj peev xwm pom kev ua Vajtswv tes dej num tam sim no, thiab txoj kev qhia ntawm tus Vajntsujplig tes dej num, koj thiaj yuav nkag tau mus rau txog txoj kev taug yog. Yog koj tsis nkag siab cov ntsiab lus tseem ceeb thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab, tom qab ntawd, tseem tsis muaj peev xwm tshawb nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua, qhov no qhia tau tias koj tseem tsis paub haus thiab noj Vajtswv cov lus kom raug zoo, thiab qhov ntawd txhais tau tias koj tsis tau tshawb nrhiav pom lub tswv yim los sis lub hauv paus ntsiab ua tes dej num ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav tsum ntsuas qhov muaj tseeb ntawm koj tus kheej tus yam ntxwv piv rau tej ntawd. Qhov ntawd yog, thaum koj nrhiav pom koj tej yam ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj kev ntsib kev pom tiag, koj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua raws, kev tig rov qab rau ntawm koj tej kev txhawb siab ntsws tsis raug thiab tej kev xav phem. Yog koj mob siab nrhiav tej yam no tas li thiab nchuav koj lub siab ua kom tiav tej ntawd, ces koj thiaj li yuav muaj ib txoj kev cawm raws, koj thiaj li tsis hnov qhuav qhawv, thiab yog li koj thiaj li muaj peev xwm tuav tau tus yam ntxwv zoo. Tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li ua tau tus ris ib lub nra hauv koj tus kheej txoj sia, tus uas muaj kev ntseeg. Vim li cas thiaj li yog qee tus neeg xwb, tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, uas tsis tuaj yeem muab tej ntawd coj los xyaum ua raws? Nws tsis yog vim hais tias lawv tsis tuaj yeem nkag siab tej yam tseem ceeb tshaj plaws los? Nws tsis yog vim hais tias lawv tsis tau mob siab ua lub neej tiag tiag los? Qhov kev muaj qab hau uas lawv tsis tuaj yeem nkag siab tej yam tseem ceeb thiab tsis muaj txoj kev xyaum ua raws yog vim tias thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsis muaj peev xwm muab lawv tus kheej tej moj yam piv rau tej ntawd tau, los sis lawv tuaj yeem tswj xyuas lawv tus kheej tej yam ntxwv. Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv nyeem Vajtswv cov lus thiab muab kuv tus yam ntxwv piv rau tej ntawd, thiab kuv paub tias kuv yog tus lwj liam thiab muaj rab peev xwm tsis zoo, tab sis kuv tsis muaj cuab kav ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav.” Koj tsuas pom raws sab nraum daim tawv xwb; nws muaj ntau yam tiag uas koj tsis paub txog: yuav muab tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg tau li cas, yuav muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj tso tseg tau li cas, yuav hloov koj tus kheej tau li cas, yuav paub qhov tseeb ntawm tej no tau li cas, yuav tsim kho koj rab peev xwm tau li cas, thiab yuav pib ntawm qhov twg los. Koj tsuas nkag siab me ntsis raws sab nraum daim tawv nkaus xwb, thiab txhua yam uas koj paub yog yam uas koj lwj liam tiag tiag lawm xwb. Thaum koj ntsib cov kwv tij thiab cov nkauj muam, koj tham txog qhov koj lwj liam npaum li cas, thiab nws zoo nkaus li koj paub koj tus kheej thiab ris ib lub nra tau zoo tshaj rau koj txoj sia. Qhov tseeb, koj tus moj yam lwj liam tsis tau hloov li, uas ua pov thawj qhia tau tias koj tsis tau nrhiav pom txoj kev xyaum ua raws.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, koj yim ris lub nra hnyav npaum li ntawd, thiab koj yim ris lub nra hnyav npaum li cas, koj yim muaj kev paub ntau npaum li ntawd. Thaum koj mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, Vajtswv yuav tso ib lub nra rau koj, thiab qhia koj txog cov tes dej num uas Nws tau muab tso rau koj lawm. Thaum Vajtswv muab lub nra no rau koj, koj yuav tau ua twb zoo mloog txhua qhov tseeb thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus. Yog koj muaj ib lub nra ntsig txog tus yam ntxwv ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam lub neej, ces Vajtswv yeej tau muab lub nra no tso rau koj, thiab koj tau ris lub nra no nrog koj tas li rau hauv koj tej lus thov txhua hnub. Yam Vajtswv tau muab tso rau koj, thiab koj txaus siab ua yam ntawd uas yog qhov Vajtswv xav ua; qhov no yog qhov txhais tau tias ris Vajtswv lub nra li uas yog koj lub ntag. Nyob rau theem no, hauv koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj rau hom teeb meem no, thiab koj xav twj ywm tias, Kuv yuav daws tej teeb meem no li cas? Kuv muaj peev xwm txhawb li cas rau kuv cov kwv tij thiab cov muam kom daws tau txoj kev nyuaj siab thiab nrhiav tau kev zoo siab xyiv fab ntawm sab ntsujplig? Koj kuj npaj daws tej teeb meem no rau thaum muaj kev sib qhia, thiab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj noj thiab haus Vajtswv cov lus uas ntsig txog rau tej teeb meem no. Koj kuj tseem yuav ris lub nra thaum koj noj thiab haus Nws cov lus. Kiag thaum koj to taub Vajtswv tej kev xav tau lawm, koj yuav muaj lub tswv yim meej dua qub seb taug txoj kev twg. Qhov no yog kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig uas tau muab los ntawm koj lub nra, thiab qhov no kuj yog Vajtswv txoj kev qhia uas tau muab rau koj lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Yog koj tsis muaj lub nra, ces koj yuav tsis kub siab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus; thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus rau thaum tab tom ris ib lub nra, koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lawv lub ntsiab tseem ceeb, muaj peev xwm nrhiav tau koj txoj kev, thiab mob siab rau Vajtswv txoj kev xav. Yog li, hauv koj tej lus thov, koj yuav tau xav kom Vajtswv tso ntau lub nra rau koj thiab tso siab rau koj txawm tias yuav yog cov dej num hnyav npaum li cas los xij, xwv tom koj hau ntej, koj thiaj muaj ntau txoj kev taug mus; xwm kom koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiaj muaj txiaj ntsig zoo dua; xwv koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws cov lus tau zoo dua; thiab xwv koj thiaj dhau los muaj peev xwm dua rau ntawm qhov raug txhawb tsa los ntawm tus Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov noj thiab haus Vajtswv cov lus tuaj yeem pab tau koj to taub qhov tseeb tsuas yog hais tias ua tau raws li txoj hau kev uas yog xwb. Txawm li cas los xij, qhov uas to taub qhov tseeb me ntsis xwb ces tsis txhais tau tias koj muaj peev xwm to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Ib txhia tib neeg muaj peev xwm zoo tab sis tsis nyiam qhov tseeb; txawm tias lawv muaj peev xwm to taub qhov tseeb me ntsis los xij, lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Qhov kev to taub qhov tseeb mas tsis yooj yim li qhov kev to taub cov kev qhuab qhia. Yuav kom to taub qhov tseeb, mas koj yuav tsum paub noj thiab haus Vajtswv cov lus. Muab qhov noj thiab haus ib zaj lus ntsig txog qhov tseeb ntawm qhov kev hlub Vajtswv los ua piv txwv. Vajtswv txoj lus hais tias: “Lo lus uas hu ua ‘Kev Hlub’, yog hais txog txoj kev xav uas dawb huv thiab tsis muaj kev dub tsuas, uas yog los ntawm koj lub siab hlub, hnov tau thiab xav qhov zoo nkaus xwb. Nyob rau hauv txoj kev hlub yuav tsis muaj qhov txwv, tsis muaj teeb meem cuam tshuam, thiab tsis muaj toj roob hauv pes quas. Nyob hauv txoj kev sib hlub yuav tsis muaj kev tsis sib ntseeg siab, tsis muaj kev dag, thiab tsis muaj kev haub ntxias. Nyob rau hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj qhov sib pauv mus los thiab tsis muaj dab tsi uas yuav tsis dawb huv.” Qhov no yog qhov Vajtswv txhais lub ntsiab ntawm txoj kev hlub, thiab qhov no yog qhov tseeb. Tab sis koj yuav hlub leej twg? Koj puas hlub koj tus txiv? Koj tus poj niam? Koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam? Tsis hlub. Thaum Vajtswv hais txog kev hlub, Nws tsis hais txog kev hlub rau koj tej npoj yaig, tab sis hais txog tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv. Qhov kev hlub no yog txoj tseem kev hlub. Koj yuav nkag siab qhov tseeb no tau li cas? Nws txhais tau tias Vajtswv xav kom tib neeg txhob ua xyem xyav rau Nws los sis txhob cais lawv tus kheej mus deb ntawm Nws, tab sis kom muaj ib txoj kev hlub rau Nws uas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam li. “Tsis muaj chaw thuam” txhais tau tias tsis muaj kev ntshaw luam thuam laws thiab tsis txhob txib Vajtswv luam thuam laws li, tsis muaj tej yeeb yam dab tsi rau ntawm Nws, thiab txhob nrhiav kev zam txim li. Nws txhais tau tias xub muaj Nws nyob rau hauv koj lub siab; nws txhais tau tias tsuas yog Nws cov lus nkaus xwb thiaj li tswj tau koj lub siab. Qhov no yog ib qho kev xav hauv siab uas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam li. Qhov kev xav hauv siab no kav ib qho chaw hauv koj lub siab; koj ib txwm xav txog Nws thiab nco Nws tas li, thiab muaj peev xwm xav txog Nws txhua zaus thiab txhua lub sij hawm. Hlub txhais tau tias hlub nrog koj lub siab. Qhov hlub nrog koj lub siab muaj xws li kev saib taus, kev saib xyuas thiab kev ntshaw. Yuav kom ua tau txoj kev hlub nrog koj lub siab, mas koj yuav tsum hla kom dhau ib qho txheej txheem ntawm kev paub. Nyob rau lub sij hawm tam sim no, thaum koj tseem muaj kev paub txog Vajtswv me ntsis, koj yuav tsum siv koj lub siab mus rau qhov kom paub ntshaw Nws, mloog Nws lus, saib taus Nws, thov Nws, thiab quaj hu Nws; koj haj tseem yuav tsum muaj peev xwm koom rau hauv Nws tej kev xav thiab tej kev txhawj xeeb. Koj yuav tsum muab koj lub siab tso rau hauv tej no. Txhob lam hais ntawm qhov ncauj xwb tias: “Nyob Zoo Vajtswv! Kuv tab tom ua qhov no rau Koj, kuv tab tom ua qhov tod rau Koj!” Tsuas yog kev hlub thiab kev ua tau zoo raws Vajtswv nrog koj lub siab nkaus xwb mas thiaj li yog tiag. Txawm koj tsis hais nrov nrov los xij, koj muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab lawm, nyob hauv koj lub siab koj yeej xav txog Nws. Koj muaj peev xwm tso tau koj tus txiv, koj tus poj niam, koj cov me nyuam, koj niam thiab txiv tseg; tab sis koj lub siab tsis muaj Vajtswv tsis tau. Yog tsis muaj Vajtswv, ces koj yuav ua neej nyob tsis tau li. Qhov no txhais tau tias koj muaj kev hlub, thiab koj hlub Vajtswv rau hauv koj lub siab. “Siv koj lub siab hlub, hnov tau thiab xav qhov zoo nkaus xwb.” Qhov no muaj feem cuam tshuam txog rau ntau yam. Qhov ntawd yog txoj tseem kev hlub uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg; muab hais ua lwm lo lus, koj yuav tsum hlub thiab saib xyuas Nws nrog koj lub siab, thiab nco ntsoov Nws rau hauv siab tas li. Qhov no tsis txhais tau tias tsuas yog hais lo lus xwb, los sis tsis txhais tau tias koj nthuav tawm koj tus kheej nrog koj txoj kev thev taus xwb; tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, nws txhais tau tias kev ua tej yam nrog lub siab, thiab cia koj lub siab kav txhua yam ntawm koj tej kev ua kiag. Hauv qhov ua tej no raws li no, tsis muaj kev txhawb siab, tsis muaj kev qias vuab tsuab, tsis muaj kev ua xyem xyav; ib lub siab zoo li lub no mas dawb huv dua. Tej kev tsis ntseeg nyob hauv koj lub siab raug nthuav tawm tau li cas? Tej kev tsis ntseeg ntawd raug nthuav tawm thaum koj xav tas li tias, “Vajtswv ua li no puas yog ne? Vim li cas Vajtswv ho hais li no? Yog tsis muaj laj thawj txhawb qhov Vajtswv hais no, ces kuv yuav tsis ua raws qhov ntawd. Yog nws tsis ncaj ncees rau Vajtswv ua qhov no, kuv yuav tsis ua raws. Kuv yuav muab qhov ntawd tso tseg mus kiag tam sim no.” Qhov tsis zais tej kev tsis ntseeg ntawd txhais tau tias lees paub tias dab tsi los xij uas Vajtswv hais thiab ua ces yeej yog lawm, thiab nrog Vajtswv ces tsis muaj qhov yog los sis tsis yog li. Tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus, saib taus Vajtswv, ua kom tau zoo raws Vajtswv, thiab koom hauv Nws tej kev xav thiab tej kev txhawj xeeb. Tsis hais txog qhov seb txhua yam uas Vajtswv ua ntawd puas muaj los sis tsis muaj txiaj ntsig rau koj li, txawm nws yoog raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab los xij, thiab tsis hais txawm tej ntawd yuav ua rau tib neeg txawj xav los xij, koj yeej mloog lus tau thiab muaj tau ib lub siab hwm, zwm rau tej no. Qhov kev xyaum ua zoo li no tsis haum nrog qhov tseeb thiab lod? Tsis yog kev qhia tshwm thiab kev xyaum ua ntawm txoj kev hlub lod? Yog li ntawd, yog tias los ntawm Vajtswv cov lus los es koj tsis to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev xav ntawm Nws cov lus hais tawm, yog koj tsis to taub cov hom phiaj thiab qhov tshwm sim uas Nws cov lus npaj tsim ua kom tiav, yog koj tsis to taub yam Nws cov lus nrhiav xav ua kom tiav thiab ua kom tib neeg zoo tiav log, yog koj tsis to taub tej no, ces nws ua pov thawj qhia tau tias koj tseem tsis tau nkag siab qhov tseeb li. Vim li cas Vajtswv thiaj li hais yam Nws hais ntawd? Vim li cas Nws thiaj hais hauv lub suab ntawd? Vim li cas Nws thiaj li mob siab hlo thiab ua siab dawb paug rau hauv txhua lo lus uas Nws hais? Vim li cas Nws thiaj xaiv siv qees cov lus xwb? Koj puas paub thiab? Yog koj tsis tuaj yeem hais tau tseeb tiag, nws txhais tias koj tsis to taub Vajtswv txoj kev xav los sis Nws cov kev xav, koj tsis to taub lub ntsiab nram qab Nws cov lus. Yog koj tsis nkag siab qhov no, ces koj yuav ua cas tuaj yeem muab tau qhov tseeb? Kev muab tau qhov tseeb txhais tias to taub txog Vajtswv lub ntsiab los ntawm txhua lo lus uas Nws hais; nws txhais tias koj muaj cuab kav muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws kom tshwm sim kiag thaum koj tau to taub cov lus ntawd lawm, kom Vajtswv cov lus thiaj li tuaj yeem ua neej raws los ntawm koj thiab rais los ua koj qhov tseeb. Tsuas yog thaum koj muaj ib qho kev to taub txhij txhua ntawm Vajtswv txoj lus lawm xwb ces koj thiaj li tuaj yeem to taub qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Muaj Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb Xwb Thiaj Li Yuav Coj Tau” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias koj xav ua koj tes dej num kom zoo, koj yuav tsum xub to taub qhov tseeb tso, thiab siv zog nrhiav qhov tseeb. Ib qho tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev nrhiav qhov tseeb ces yog kawm kom paub ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus. Lub hom phiaj ntawm kev ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus ces yog kom to taub lub ntsiab tseeb uas nyob tom qab cov lus no: Los ntawm kev nrhiav, koj yuav los paub lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, qhov Nws cheem tsum, thiab Nws txoj kev hauv cov lus no yog dab tsi—qhov no yog lub ntsiab ntawm kev to taub qhov tseeb ntawm qhov muaj tiag. Thaum koj to taub qhov tseeb ntawm qhov muaj tiag lawm, koj yuav muaj peev xwm to taub cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua, thiab yog li ntawd, kuj ib yam nkaus thiab, koj yuav tau txais kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Nyob rau hauv txoj kev no thiab yam tsis paub txog qhov ntawd, koj yuav raug qhia kom paub cov teeb meem uas koj tsis tau to taub yav dhau los, koj yuav tau txais kev nkag siab tshiab, thiab tej ntawd yuav maj mam dhau los ua koj qhov muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Uas Los Ntawm Kev Ua Tib Zoo Xav Txog Qhov Tseeb Tas Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog koj xav nrhiav qhov tseeb, yog koj xav to taub thiab kom tau txais qhov tseeb, ces koj yuav tsum kawm kom paub nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ua tib zoo xav txog qhov tseeb, thiab ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus. Puas muaj tej kab ke los mus ua raws es kom thiaj li ua tau tib zoo xav txog qhov tseeb? Puas muaj kev cai li? Puas muaj sij hawm txwv? Koj puas yuav tsum tau ua nyob rau hauv ib qhov chaw twg xwb? Tsis ua—muaj peev xwm ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus tau txhua lub sij hawm los sis txhua qhov chaw. Yog tias nej siv sij hawm tsawg dua rau nej tej kev xav uas tsis muaj qab hau thiab tej kev xav hauv nruab siab uas tsis muaj tiag, es siv lub sij hawm no los ua tib zoo xav txog qhov tseeb, ces qhov ua li no yuav txua tau sij hawm ntau npaum li cas hauv ib hnub twg? Tib neeg nkim sij hawm pov tseg yog thaum lawv ua dab tsi? Lawv siv sij hawm los sib tham thiab taug xaiv tag hnub, tsuas yog ua yam uas lawv nyiam, tsuas koom nrog hauv tej yam uas txaus siab, tsuas xav txog tej yam tsis muaj qab hau hauv thaum lub sij hawm tau dhau mus lawm, thiab xav hauv nruab siab txog tias lawv lub neej yav tom ntej yuav muaj dab tsi, lub nceeg vaj yav tom ntej yuav nyob rau qhov twg, dab teb nyob qhov twg—tej no tsis yog kev txaus siab lod? Yog tias siv lub sij hawm no rau tej yam zoo—yog tias koj nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, siv sij hawm kom ntau los ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus thiab sib qhia qhov tseeb, tig rov xav txog txhua yam koj ua, thiab coj tej ntawd mus rau Vajtswv tshuaj xyuas, thiab saib seb puas muaj tej qhov teeb meem loj uas koj tsis tau paub los yog txheeb tsis pom, saib tshwj xeeb rau cov cheeb tsam phem heev uas koj tawm tsam Vajtswv tshaj, thiab tshawb nrhiav Vajtswv cov lus sib phim los daws tej teeb meem ntawd—ces koj yeej yuav maj mam paub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

Ib tug neeg tsim nyog ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus li cas? Ua ntej tshaj, koj yuav tsum paub tseeb txog cov ntsiab lus ntawm sab ntsuj plig thiab cov kab lus ntawm sab ntsuj plig, thiab tom qab ntawd koj yuav tsum sib qhia txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua uas koj ntseeg tias yog. Tej no yog yam uas koj yuav tsum paub kom tseeb. Qee tus neeg hais tias, “Kuv paub tseeb txog lub tswv yim ntawm cov kab lus thiab cov ntsiab lus sab ntsuj plig no, kuv to taub zoo txog cov lus no lub ntsiab lus tiag, tab sis hais txog qhov tseeb ntawm cov lus no ne? Kuv yuav muab tej ntawd coj losxyaum ua li cas?” Pib los ntawm kis no los, qhov ntawd yog qhov ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus. Yog tias, thaum lawv ntseeg Vajtswv, tib neeg tsis paub xyov yuav ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus li cas, ces lawv yuav nkag mus rau thiab to taub qhov tseeb nyuaj heev. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb tiag tiag li, ces lawv puas yuav muaj peev xwm to taub qhov tseeb muaj tiag ntawm qhov tseeb tau? Yog tias lawv tsis muaj peev xwm to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tau, ces lawv puas tuaj yeem tau txais qhov tseeb mas? Yog tias tib neeg tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb, thiab tsis muaj peev xwm to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, lawv puas tuaj yeem ua tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam mas? Nws yuav nyuaj heev li. Muab lo lus hais ua rov ua rais tias “ntshai Vajtswv thiab zam kev phem” los ua piv txwv: Koj yuav tsum ua zoo xav txog cov lus no, thiab hais rau koj tus kheej tias, “Ntshai Vajtswv yog dab tsi? Yog tias kuv hais qee yam yuam kev, qhov no puas yog ntshai Vajtswv los tsis yog? Kev hais lus li ntawd yog kev ua phem, los sis kev ua zoo ne? Vajtswv puas muab nco cia? Vajtswv puas teev txim rau? Dab tsi yog yam phem? Kuv cov tswv yim, kev mob siab, kev xav, kev pom, lub zog thiab lub hauv paus uas nyob tom qab ntawm tej uas kuv hais thiab ua, ntau tus moj yam uas kuv qhia tshwm—tej no puas raug suav tias yog kev phem? Qhov twg yog qhov pom zoo los ntawm Vajtswv? Qhov twg yog qhov Vajtswv tsis nyiam kiag li? Qhov twg yog qhov raug teem txim los ntawm Vajtswv? Hauv qhov xwm txheej twg uas muaj feem siab txog qhov kuv ua yuam kev loj?” Tag nrho tej no tsim nyog muab coj losua tib zoo xav txog. Nej puas ua tib zoo xav txog qhov tseeb tas li mas? Nej tau nkim sij hawm pov tseg ntau npaum li cas lawm? Muaj pes tsawg qhov xwm txheej ntsig txog qhov tseeb, ntsig txog kev ntseeg Vajtswv, ntsig txog kev to taub lub neej txoj sia, ntsig txog kev ntshai Vajtswv thiab zam kev ua phem, uas nej puas tau xav txog tej no? Thaum nej ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus los sis ua tib zoo xav txog tej xwm txheej ntsig txog kev ntseeg Vajtswv thiab qhov tseeb uas tawg paj txi txiv ntawd, ces nej yuav tau txais kev to taub lub neej txoj sia. Niaj hnub nej tseem tsis tau paub tias yuav ua tib zoo xav txog tej no li cas, thiab nej tsis tau txais kev to tau lub neej txoj sia. Thaum ib tug twg tau txais kev to taub lub neej txoj sia, thiab muaj peev xwm ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, thiab ua zoo xav txog cov teeb meem lawm, ces lawv tau pib to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Uas Los Ntawm Kev Ua Tib Zoo Xav Txog Qhov Tseeb Tas Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Vajtswv cov lus yog dab tsi? Cov lus ntawd yog qhov tseeb ntawm txhua yam zoo; cov lus ntawd yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia uas Vajtswv muab rau tib neeg. Vajtswv cov lus tsis yog cov kev qhuab qhia, cov ncauj lus, los sis cov lus sib cav, thiab cov lus ntawd tsis yog tej yam tswv yim thiab kev kawm. Tiam sis, cov lus ntawd muaj kev cuam tshuam rau tib neeg lub neej txoj sia thiab kev ua neej nyob, rau tib neeg tus cwj pwm thiab tus moj yam, rau txhua yam uas tib neeg nthuav tawm, thiab rau tej tswv yim thiab tej kev xav uas muaj nyob hauv tib neeg lub siab thiab nyob hauv tib neeg lub hlwb. Yog tias koj txoj kev xav txog Vajtswv cov lus tsis muaj tej no, thiab yog tias koj tsis muaj tej ntawd thaum koj nyeem Nws cov lus thiab mloog lus qhuab qhia thiab kawm, ces yam uas koj nkag siab tsuas yog yam ntiav ntiav thiab tsawg tsawg xwb. Koj yuav tsum kawm tias yuav xav txog Vajtswv cov lus li cas. Qhov no yog qhov tseem ceeb heev. Muaj ntau txoj kev los xav txog Vajtswv cov lus: Koj tuaj yeem nyeem cov lus ntawd yam ntsiag to thiab thov hauv koj lub siab, nrhiav kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv; koj kuj tuaj yeem kawm thiab thov Vajtswv ua ntej tag ces mam li nyeem Vajtswv cov lus nrog rau cov uas caum qhov tseeb; thiab, koj tuaj yeem muaj kev kawm thiab kev qhuab qhia raws li koj txoj kev xav kom koj nkag siab tob thiab nco Vajtswv cov lus tej txiaj ntsig. Muaj ntau txoj kev thiab ntau yam sib txawv. Muab hais luv luv tias, kev nyeem Vajtswv cov lus, yog tias, muaj neeg xav kom to taub txog cov lus ntawd, mas kev xav txog yog qhov tseem ceeb thiab thov Vajtswv ua ntej tag ces mam li nyeem Vajtswv cov lus. Lub hom phiaj ntawm kev thov Vajtswv ua ntej tag es mam li nyeem Vajtswv cov lus ntawd tsis yog los ua kom hais tau cov lus ntawd, thiab tsis yog los ua kom nco tau cov lus ntawd; tiam sis, yog los ua kom nkag siab tseeb txog cov lus no tom qab uas tau thov Vajtswv ua ntej tag es mam li nyeem Vajtswv cov lus thiab xav txog cov lus ntawd thiab kom los paub lub ntsiab lus ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais, thiab Nws txoj kev npaj siab. Yog los ua kom nrhiav tau txoj hauv kev uas tib neeg tsim nyog xyaum ua, thiab los ua kom tib neeg tig ntawm lawv tus kheej txoj kev los. Ib qho ntxiv, nws yog los ua kom thoob tsib to nrog txog txhua yam yam ntxwv thiab txhua hom tib neeg uas tau muab nthuav tawm nyob rau hauv Vajtswv cov lus, kom muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev xyaum ua uas tseeb los saib xyuas txhua hom tib neeg ntawd. Tib lub sij hawm ntawd, nws yog los ua kom tsis txhob mus yuam kev thiab rho ko taw mus rau txoj kev uas Vajtswv ntxub. Thaum koj kawm tias yuav thov Vajtswv ua ntej tag ces nyeem Vajtswv cov lus li cas thiab yuav xav txog Vajtswv cov lus li cas tag lawm, thiab pheej ua li ntawd, ces tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv cov lus thiaj li yuav cog ruaj rau hauv koj lub siab thiab dhau los ua koj lub neej.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Txawm koj yuav tau hnov qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li cas los xij, yog koj tus kheej tawm tsam nws, siv cov lus no rau hauv koj tus kheej lub neej, thiab suav sau tej ntawd coj los rau hauv koj tus kheej qhov kev xyaum ua raws, ces koj yuav muab tau qee yam xwb xwb li, thiab koj yuav raug hloov. Yog koj cia li lam muab cov lus no nkag mus rau hauv koj lub plab thiab nco tej ntawd rau hauv koj lub hlwb xwb, ces koj yeej yuav tsis hloov pauv li. Yog li, thaum mloog tej lus qhia, koj yuav tau ua tib zoo xav tias: “Hom yam ntxwv ntawm cov lus no hais txog dab tsi? Tus yeeb yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb uas lawv hais txog yog dab tsi? Yam uas kuv yuav tsum siv qhov yeeb yam no rau ntawm qhov tseeb yog dab tsi? Thaum kuv ua qee yam ntsig txog rau tus yeeb yam ntawm qhov tseeb no, puas yog kuv tab tom xyaum ua raws kom mus raws nrog nws? Thiab thaum kuv muab nws coj los xyaum ua raws, kuv tus yam ntxwv puas raug raws li cov lus no? Yog tsis raug, ces kuv puas yuav tsum tau nrhiav, sib koom, los sis tos?” Nej puas xyaum ua raws tus xeeb ceem no rau hauv nej lub neej? Yog nej tsis ua, ces nej lub neej tsis muaj Vajtswv thiab tsis muaj qhov tseeb. Nej ua neej mus raws li cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia los sis mus raws li nej tus kheej tej kev ntshaw, kev ruaj siab, thiab kev mob siab. Cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb ua qhov muaj tseeb yog cov uas tsis muaj qhov muaj tseeb, thiab cov tib neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus ua lawv qhov muaj tseeb yog cov tib neeg uas tsis paub qhov tseeb txog Nws cov lus.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias tib neeg tsis siv zog qhov tseeb, ces sai sai no los sis tsis ntev no lawv yuav ntog mus, thiab lawv yuav nriaj kom nyob tau ruaj khov. Qhov no yog vim hais tias thaum kev sim siab los raug rau lawv, txoj kev daws teeb meem yuav tsis nyob hauv ob peb npe ntawv thiab cov kev qhuab qhia. Cov npe ntawv thiab cov kev qhuab qhia tsis tuaj yeem daws tau cov teeb meem tiag! Koj yuav tsum to taub meej txog txhua qhov tseeb, maj mam xav txog tej tseeb no ua ntu zus, kom koj to taub tej qhov tseeb rau hauv koj nruab siab thiab paub tej qhov tseeb no sab hauv rau sab nraud tib si; tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav paub tias yuav ua li cas thaum muaj qee yam tshwm sim rau koj. Tab sis koj puas tuaj yeem tau txais tej qhov tseeb no tau yog tias koj tsis xav txog tej qhov tseeb no li nas? Yog tias koj tsis ua tib zoo xav txog tej qhov tseeb no li, ces txawm koj yuav hnov ntau npaum li cas los xij, los sis txawm koj tuaj yeem hais tau tej qhov tseeb no ntau npaum li cas los xij, koj yuav tsis to taub ntau dhau tej qhov tseeb no cov ntsiab lus uas hais tau ncaj ncaj li. Cov ntsiab lus uas hais tau ncaj ncaj no mas feem ntau yuav ua rau koj xav yuam kev tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv twb tawg paj txi txiv lawm, thiab tias koj lub siab twb zoo heev lawm, vim tias koj muaj kev mob siab rau thiab lub zog—tab sis kiag thaum qee yam tshwm sim rau koj, koj yuav pom tias cov ntsiab lus hais tau ncaj ncaj no tsis tuaj yeem lav tau tias koj yuav mus tau dhau txhua qhov kev sim siab los sis cov kev sim no yam ntaug leev. Tib neeg nquag tsis meej pem thaum muaj qee yam tshwm sim rau lawv, pheej xav tias, “Kuv yuav tsum ua li cas rau qhov no? Kuv yuav tsum maj nroos thiab tshawb Vajtswv cov lus thiab txheeb xyuas ntau lub hauv paus ntsiab lus seb. Qhov no sib phim rau qhov tseeb twg?” Nyob rau thaum lub sij hawm zoo li no koj yuav paub tias koj tau npaj kom koj tus kheej muaj qhov tseeb tsawg dhau lawm, tias koj to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tsawg dhau lawm. Tib neeg tsuas nquag paub txog qhov no thaum lawv xav tau xwb. Thaum lawv tsis xav tau lawm, ces lawv yeej xav tas li tias lawv twb npaj kom lawv tus kheej muaj ntau qhov tseeb lawm, tias lawv muaj qhov tseeb ntau phwj yaws lawm. Lawv muaj nrog dab tsi ntau phwj yos mas? Nrog cov npe ntawv thiab cov kev qhuab qhia ntiav ntiav xwb. Lawv xav yuam kev tias lawv muaj qhov tseeb ntau phwj yos lawm; thaum koj xav tias koj muaj qhov tseeb ntau phwj yos lawm, ces koj poob rau txoj kev phom sij lawm. Tab sis thaum koj xav tias koj tsis paub dab tsi li, tias muaj ntau yam uas koj tsis to taub, ces koj yuav muaj peev xwm ua zoo xav txog seb yuav to taub tau li cas. Yog tias koj pheej xav tas li tias koj twb muaj qhov tseeb lawm, tias koj twb muaj qhov tseeb ntau phwj yos lawm, tias koj muaj txaus lawm, tias koj paub koj tus kheej, thiab hlub Vajtswv, thiab tuaj yeem ua tau txhua yam rau Vajtswv lawm, ces qhov no yog lub cim ntawm txoj kev phom sij. Koj yim xav qhov no ntau, nws yim ua pov thawj qhia tias koj tsis to taub dab tsi li, tias koj tsis paub dab tsi txog ib qho qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li. Ua tib zoo xav txog qhov no. Kawm kom paub txog txoj hau kev ua tib zoo xav txog qhov tseeb; nod yog feem tseem ceeb heev ntawm cov neeg uas ntseeg Vajtswv lub neej txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Uas Los Ntawm Kev Ua Tib Zoo Xav Txog Qhov Tseeb Tas Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “hauv phau paj lug.”

Qhov Dhau Los: 2. Ib tug neeg twg yuav nkag mus rau lub neeg sab ntsuj plig uas raws li ib txwm muaj tau li cas

Ntxiv Mus: 4. Ib tug neeg twg yuav tsim ib qho kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No