4. Qhov dab nkag tib neeg yog dab tsi thiab tej yam kev tshwm sim twg thiaj yog qhov dab nkag tib neeg

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Yog tias, nyob rau niaj hnub no, muaj ib tug tib neeg los es muaj peev xwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, ntiab dab tawm, kho cov muaj mob zoo, thiab ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab yog tias tus tib neeg no hais tias lawv yog Yexus tus uas tau los lawm, ces qhov no yuav yog ib qho cuav uas tsim los ntawm tej ntsujplig phem uas yog xyaum Yexus xwb. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv tsis rov ua tes dej num qub dua lawm. Yexus theem ntawm tes dej num twb tau ua tiav log lawm, thiab Vajtswv yeej yuav tsis rov ua dua theem ntawm tes dej num no lawm. Vajtswv tes dej num yeej tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem kiag li; piv txwv li no, phau Vajluskub Qub twb tau qhia txog qhov yuav los ntawm tus Mexiyas, thiab qhov muaj tshwm sim ntawm lo lus faj lem no yog qhov Yexus los. Qhov no twb tau muaj tshwm sim los lawm, nws yuav yog qhov txhaum rau lwm tus Mexiyas rov los dua thiab. Yexus twb los ib zaug lawm, thiab nws yuav yog qhov txhaum yog tias Yexus rov los dua zaum no. Muaj ib lub pe rau txhua tiam, thiab txhua lub npe muaj ib tug yam ntxwv rau tiam ntawd. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv yuav tsum ib txwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, yuav tsum ib txwm kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab yuav tsum ib txwm zoo li Yexus xwb. Tab sis zaum no, Vajtswv tsis zoo li ntawd kiag li. Yog tias, nyob rau tiam kawg, Vajtswv tseem ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab tseem ntiab dab tawm thiab kho cov muaj mob zoo—yog tias Nws ua tib yam xws nkaus li Yexus—ces Vajtswv yuav yog rov ua dua tib tes dej num qub xwb, thiab Yexus tes dej num yuav tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqi li. Yog li, Vajtswv ua ib theem ntawm tes dej num hauv txhua txhua tiam. Thaum txhua theem ntawm Nws tes dej num tau ua tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws tsis ntev ntawd, thiab tom qab Ntxwgnyoog pib caum raws Vajtswv tej luj taws, Vajtswv hloov mus rau ib txoj kev txawv lawm. Thaum Vajtswv tau ua ib theem ntawm Nws tes dej num tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws. Nej yuav tsum pom tseeb txog qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj ib co uas raug tej ntsuj plig phem nkag rau thiab quaj qw nrov loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yog Vajtswv!” Tab sis, nyob rau thaum kawg, lawv raug qhia tshwm, vim lawv yuam kev rau qhov uas lawv sawv cev rau lawm. Lawv sawv cev rau Ntxwgnyoog, thiab Vajntsujplig tsis quav ntsej txog. Koj txawm yuav muab koj tus kheej tsa mus siab npaum li cas los xij los sis koj txawm yuav quaj qw nrov npaum li cas los xij, koj yeej tseem yog ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ib tug uas yog Ntxwgnyoog tug. Kuv yeej tsis tau qu li hais tias, “Kuv yog Vajtswv, Kuv yog Leej Tub ntawm Vajtswv uas Nws hlub tshaj plaws!” Tab sis tes hauj lwm Kuv ua ces yog Vajtswv tes hauj lwm. Kuv puas tseem yuav tau qw mas? Tsis tas yuav tsum muaj kev tsa mus rau qhov chaw siab li. Vajtswv ua Nws tus kheej tes hauj lwm Nws Tus Kheej kiag thiab tsis tas yuav tsum muaj tib neeg los tsa lub meej mom rau Nws li los sis muab ib lub npe tuav dej num uas muaj hwj chim kawg nkaus rau Nws li: Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws lub koob npe thiab lub meej mom lawm. Ua ntej Nws qhov kev ua kev cai raus dej, ua Yexus tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag lod? Nws tsis yog lub cev nqaij daim tawv ua yug los ua neeg ntawm Vajtswv lod? Qhov tseeb ces yeej hais tsis tau hais tias tsuas yog tom qab uas tau txais tim khawv lawm xwb ces Nws thiaj li rais mus ua tib leeg Tub ntawm Vajtswv lod? Ntev heev ua ntej uas Nws pib Nws tes hauj lwm, ua yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg hu ua Yexus li no lod? Koj tsis muaj peev xwm yuav coj tau txoj kev tshiab los sis sawv cev tau rau tus Ntsujplig. Koj tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tej lus uas Nws hais. Koj tsis muaj peev xwm ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tej uas yog tus Ntsujplig li ces koj tsis muaj peev xwm ua tau. Lub tswv yim, qhov xav tsis tawm, thiab qhov to taub tsis tau ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tus moj yam uas Vajtswv siv los qhuab ntuas tib neeg—tag nrho tej no ces nyob dhau deb ntawm koj qhov peev xwm yuav los nthuav tawm tau lawm. Yog li ntawd nws yuav siv tsis tau hlo li rau qhov uas yuav hais tias yog Vajtswv; koj ces tsuas muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj ib qho ntsiab tseem ceeb li. Vajtswv Tus Kheej kiag tau los lawm, tab sis tsis muaj leej twg paub Nws li, tab sis Nws ua Nws tes hauj lwm txuas ntxiv mus thiab ua li ntawd sawv cev rau tus Ntsujplig. Tsis hais koj yuav hu Nws ua tib neeg los Vajtswv li, tus Tswv los sis Khetos, los sis hu Nws ua tus muam, nws yeej tsis ua li cas li. Tab sis tes hauj lwm uas Nws ua ces yog tus Ntsujplig tes thiab sawv cev rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Nws tsis tau quav ntsej txog lub npe uas tib neeg hu Nws. Lub npe ntawd puas yuav txiav txim tau Nws tes hauj lwm mas? Tsis hais txawm koj yuav hu Nws li cas li, nyob rau ntawm qhov Vajtswv quav ntsej txog, ces Nws yog tus Ntsujplig ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg; Nws sawv cev rau tus Ntsujplig thiab tau txais kev pom zoo los ntawm tus Ntsujplig. Yog koj tsis muaj peev xwm qhib kev rau ib tiam tshiab, los sis coj tiam qub los rau ib qho chaw xaus, los sis coj kiag ib tiam tshiab los, los sis ua tes hauj lwm tshiab, ces koj yuav tsis raug muab hu tau ua Vajtswv li!

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib txhia tib neeg hais tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv txhua lub sij hawm. Qhov no yeej ua tsis tau li. Yog lawv tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ib txwm nyob nrog lawv tas li, qhov ntawd yeej muaj tseeb. Yog lawv tau hais tias lawv txoj kev xav thiab kev txawj xav yeej nyob tus txhua lub sij hawm, ces qhov ntawd kuj yog muaj tseeb thiab, thiab qhia tawm tias tus Vajntsujplig nyob nrog lawv. Yog lawv hais tias tus Vajntsujplig ib txwm ua dej num rau hauv lawv, qhov ntawd yog lawv raug qhia los ntawm Vajtswv thiab raug txhawb los ntawm Vajntsujplig rau txhua txhua lub sij hawm, thiab muab tau txoj kev paub tshiab txhua lub sij hawm, ces qhov no txhais tau tias tsis yog li ib txwm muaj lawm! Nws yog tshaj ntuj tsim tag nrho lawm! Tsis muaj ib qho tseem yuav ua xyem xyav li lawm, cov tib neeg zoo li no yog cov ntsujplig phem! Txawm tias thaum Vajtswv tus Ntsujplig los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm los xij, muaj ntau zaus uas Nws yuav tsum noj thiab yuav tsum so—tsis hais dab tsi txog ntawm tib neeg li. Cov uas tau raug cov ntsujplig phem nkag rau lawm ces zoo li tsis muaj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Lawv tuaj yeem tso thiab muab txhua yam tso tseg tag nrho, lawv muaj kev xav ywj pheej, tuaj yeem thev taus kev tsim txom thiab tsis hnov nkees ib qho me me li, zoo npaum nkaus li lawv tau hla dhau cev nqaij daim tawv lawm. Qhov no tseem tsis yog tshaj ntuj tsim los? Txoj dej num ntawm cov ntsujplig phem yog tshaj ntuj tsim—tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no! Cov uas tsis muaj kev xam pom khib siab thaum lawv pom cov neeg zoo li: Lawv hais tias lawv muaj qhov ruaj khov rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, muaj kev ntseeg loj tshaj, thiab yeej tsis ua rau pom ib qho qaug zog me me li! Qhov tseeb tiag, tej no yog tag nrho tej kev qhia tshwm meej txog txoj dej num ntawm ib tug ntsujplig phem. Vim, tib neeg yeej yuav tsum muaj tib neeg tej kev qaug zog; qhov no yog tus yam ntxwv ntawm cov uas muaj tus Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj ib txhia tib neeg uas, thaum tsis muaj teeb meem tshwm sim tuaj mas, zoo li qub, hais lus thiab tham lus zoo li qub, saib zoo li qub, thiab tsis ua ib yam dab tsi phem li. Tiam sis thaum muab Vajtswv cov lus coj los nyeem rau hauv tej kev sib txoos, thaum muab qhov tseeb coj los sib qhia, ces lawv txawm pib coj kiag tus cwj pwm tsis zoo li qub tam sim ntawd lawm. Ib txhia tsis tuaj yeem mloog tau, ib txhia tsaug zog, thiab ib txhia muaj mob, hais tias lawv tsis nyiam thiab tsis xav hnov ntxiv li lawm. Ces lawv yeej tsis muaj kev paub hlo li—tab tom muaj dab tsi tshwm sim nyob rau ntawm no? Muaj ib tug ntsuj plig phem nkag lawv lawm. Vim li cas, thaum ib tug ntsuj plig phem nkag lawv lawm, lawv pheej hais cov lus tias “Kuv tsis xav hnov qhov ntawd”? Qee zaus tib neeg tsis tuaj yeem to taub yam uas tab tom tshwm sim ntawm no, tiam sis tus ntsuj plig phem ntawd mas to taub zoo heev. Nov yog tus ntsuj plig uas nyob rau hauv cov tawm tsam Khetos. Koj nug lawv hais tias vim li cas lawv thiaj li tawm tsam qhov tseeb ua luaj li, mas lawv hais tias lawv tsis tau tawm tsam, thiab lawv tsis kam lees paub qhov no hlo li. Tiam sis nyob hauv lawv lub siab mas, lawv paub tias lawv tsis nyiam qhov tseeb. Thaum tsis nyeem Vajtswv cov lus lawm, zoo li lawv zoo li qub thaum koom nrog rau lwm tus. Koj yuav tsis paub yam uas nyob rau hauv lawv. Thaum lawv sim nyeem Vajtswv cov lus, ua ciav cov lus uas hais tias “Kuv tsis xav hnov qhov ntawd” cia li tawm plaws los; lawv tus yeeb yam raug muab qhia tshwm lawm, thiab lawv yeej zoo li no. Vajtswv cov lus puas tau thab kom lawv npau taws, los sis muab lawv nthuav tawm, los sis ntaus lawv qhov chaw mob? Cov hais los saum toj no tsis yog ib qho li. Yam uas tau tshwm sim yog thaum uas txhua tus tab tom nyeem Vajtswv cov lus, ces lawv hais tias lawv tsis xav hnov qhov ntawd. Lawv tsis yog neeg lim hiam lov? Ua neeg lim hiam yog txhais li cas? Nws txhais hais tias ua yeeb ncuab heev rau qee yam thiab rau yam zoo yam tsis muaj laj thawj dab tsi thiab yam tsis paub tias vim li cas li. Lawv hais tias, “Kiag thaum kuv hnov Vajtswv cov lus, ces kuv cia li tsis xav hnov tej lus ntawd li lawm; kiag thaum kuv hnov cov lus tim khawv txog Vajtswv, ces kuv cia li tsis nyiam li lawm, thiab kuv tsis paub tias xyov yog vim li cas. Thaum kuv pom qee tus neeg uas caum qhov tseeb, los sis tus uas nyiam qhov tseeb, kuv xav twv lawv, kuv pheej xav cem lawv tas li, xav ua qee yam uas phom sij tom lawv nraub qaum tuaj rau lawv, kuv xav tua lawv.” Vim yog qhov hais li no lawv thiaj li yog cov neeg lim hiam.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Nej puas tau txeev pom ib pab ntawm cov tawm tsam Khetos zoo li no li? Koj xav li cas thaum koj nrog lawv nyob? Thaum tawm rooj plaws mas, saib zoo li lawv sawv daws paub tab heev—tiam sis thaum koj qhia qhov tseeb thiab Vajtswv lub siab nyiam rau lawv, tus cwj pwm uas lawv coj mas tsis zoo li lawv txoj kev paub tab sab nraud kiag li, qhov ntawd yog, lawv tawm tsam thiab tsis nyiam hlo li. Thaum koj qhia qhov tseeb rau lawv, lawv mloog zoo li koj yog ib tug neeg sab nraud, thiab thaum koj qhia txog pawg ntseeg txoj hauj lwm, lawv haj yam xav txav deb ntxiv; thaum koj qhia tsi ntsees kom ntxaws me ntsis tias pawg ntseeg txoj hauj lwm tau ua mus zoo li cas, thiab ua tau zoo npaum li cas lawm, ces lawv txawm pib tsaug zog thiab pib nthuav lawv tus yam ntxwv phem tawm tuaj, lawv khawb lawv lub taub hau thiab lij lawv ob lub pob ntseg, lawv rua lo, lawv ob lub qhov muag los kua, tej zaum lawv haj tseem txham thiab. Qhov no tsis yog muaj tus ntsuj plig phem nkag rau lawm lov? Vim li cas lawv tus yam ntxwv phem thiaj li tshwm sim tuaj kiag thaum koj qhia qhov tseeb rau? Lawv txhua tus puav leej tsis muaj kev hlub heev nyob hauv lawv lub siab lov? Ua li cas lawv thiaj li tsis nyiam thaum koj pib qhia txog qhov tseeb? Ua li ntawd ces lawv tsis raug nthuav tawm lov? Puas yog lawv tsis kub siab thiab tsis mob siab rau txoj kev ua tej hauj lwm sab nraud? Thiab yog tias lawv mob siab tiag, ces lawv tsis muaj qhov tseeb lov? Yog tias lawv muaj qhov tseeb, ces lawv yuav tsum zoo siab thaum lawv hnov tib neeg qhia txog qhov tseeb, lawv yuav tsum ntshaw qhov tseeb ntawd. Yog li vim li cas thiaj li muaj qhov cov ntsuj plig phem nkag tshwm sim tuaj? Qhov no ua tau pov thawj qhia tias lawv txoj kev paub tab mas yog cuav nkaus xwb—qhov tseeb tau muab lawv nthuav tawm lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Saib Vajtswv Lub Tsev Zoo Li Lawv Tus Kheej Qhov Chaw Tswj Fwm” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Yuav kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam tsim kho tau kev thoob tsib thiab kawm tau ib qho kev qhia muaj qab hau, Vajtswv thiaj li tau npaj rau ib tug neeg uas yog tus neeg raug dab phem nkag los nyob rau ntawm lawv. Thaum xub pib, tus neeg no txoj kev hais lus thiab kev ua tej yam mas zoo li qhov ib txwm ua, ib yam nkaus li yog lawv qhov muaj qab hau; nws tsis zoo li neeg muaj teeb meem kiag li. Tab sis tom qab kev sib txuas lus tau ib ntus lawm, cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiaj li nrhiav pom tias txhua yam uas nws tau hais ntawd zoo li tsis raug raws li hais li—nws tsis yog qhov no los sis qhov tod li. Tom qab ntawd, muaj qee yam “tshaj ntuj tsim” tau tshwm sim tuaj: Nws qhia tas li rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tias nws tau pom qhov no los sis qhov tod, los sis tias Vajtswv tau nthuav tawm qhov zoo li ntawd zaum tas zaum thiab rau nws. Muaj ib hnub, piv txwv, Vajtswv tau nthuav tawm rau nws tias nws yuav tsum ua ib co ncuav cub—nws yuav tsum ua—thiab hnub tom qab ntawd, raws li nws tau tshwm sim lawm, nws yuav tsum tau tawm mus, yog li nws thiaj nqa cov ncuav cub nrog nws thiab tsis tas yuav ua lwm yam khoom no lawm. Hnub tom qab, Vajtswv tau nthuav tawm rau hauv nws ib qho npau suav tias nws yuav tsum mus rau sab qab teb; muaj ib tug neeg nyob tos nws deb li rau mais kev. Nws tau mus saib, thiab nyob tod txawm muaj ib tug neeg ntseeg Yexus uas tau poob zoo lawm; nws tau hais lus tim khawv rau tus neeg ntseeg no ntawm Vajtswv txoj dej num ntawm tiam kawg, thiab lawv kam lees txais nws lawm. Nws ib txwm tau txais kev nthuav tawm, nws ib txwm hnov ib lub suab, tej yam tshaj ntuj tsim uas tshwm sim tas li. Txhua hnub, thaum hais txog yam uas yuav noj, yuav mus qhov twg, yuav ua dab tsi, yuav tham nrog leej twg, nws tsis ua raws li cov kev cai ntawm tus tib neeg dog dig lub neej txoj sia, los sis nws puas nrhiav Vajtswv cov lus ua ib qho hauv paus los sis hauv paus ntsiab lus, los sis nws puas nrhiav tibneeg los sib qhia nrog. Tiam sis, nws yeej tos ntsoov rau ib lub suab, los sis ib qho kev nthuav tawm, los sis ib zaj npau suav tas li xwb. Tus neeg no puas yog neeg zoo li sawv daws? (Tsis yog.) Ib txhia tib neeg muaj peev xwm pom tshab plaws nws thiab hais tias: “Tus txiv neej no yuav tsis khiav ncig mus los liab qab ploog thiab ntxhov quas niab rau hauv txoj kev, tab sis tej no yog tej yam qhia tshwm ntawm ib tug ntsuj plig phem.” Maj mam tab sis paub zoo tiag, cov kwv tij thiab cov nkauj muam pib pom tshab plaws nws lawm, txog ntua rau hnub uas nws qhov teeb meem tshwm tuaj thiab nws tau khiav ncig mus los raws tej kev liab qab ploog thiab ntxhov quas niab, hais tej yam vwm ntsuav. Tus dab tau tshwm los lawm; thaum kawg txhua yam thiaj los rau qhov kaj. Yog li thaum lub sij hawm no, cov kwv tij thiab cov nkauj muam puas muaj peev xwm pom nws tshab plaws nws mas? Lawv puas nkag siab tias ib tug ntsuj plig phem yog dab tsi, txoj dej num ntawm ib tug ntsuj plig phem yog dab tsi, thiab yam qhia tshwm ntawm tej ntsuj plig phem txoj dej num rau hauv tib neeg yog dab tsi? (Nkag siab.) Qhov tseeb tiag, ib txhia tib neeg yeej nkag siab thiab thoob tsib lawm. Ib txhia tib neeg mas zoo li raug nws coj mus lawm, thiab tsuas pom nws rau yam uas nws yog thaum nws npau taws xwb. Tab sis txawm tias lawv raug coj los rau hauv los sis muaj peev xwm pom tshab plaws nws los xij, yog Vajtswv tsis tau npaj qhov chaw ib puag ncig no, tib neeg puas paub tseeb txog txoj dej num ntawm ib tug ntsuj plig phem yog dab tsi? (Tsis paub.) Yog li qhov tseem ceeb thiab lub hom phiaj ntawm qhov Vajtswv npaj qhov chaw ib puag ncig no thiab qhovua tej no yog dab tsi mas? Nws yog los tso cai rau tib neeg los tsim kho txoj kev thoob tsib uas muaj qab hau thiab kawm ib qho kev qhia, los txheeb xyuas hom neeg no. Yog tsuas qhia rau tib neeg tias txoj dej num ntawm ib tug ntsuj plig phem yog dab tsi xwb, zoo ib yam li thaum ib tug xib fwb qhia ntawv qhia ib qho kev qhia, yam tsis muaj kev ua kiag los sis kev xyaum ua tiag, ces tib neeg tsuas tau txais lub hauv paus tswv yim thiab cov lus nkaus xwb. Koj tsuas muaj peev xwm piav qhia meej meej tias txoj dej num ntawm ib tug ntsuj plig phem txoj dej num yog dab tsi, thiab yam qhia tshwm tshwj xeeb ntawm nws yog dab tsi, thaum koj tus kheej tau pom nws kiag lawm—pom nws ntawm koj ob lub qhov muag kiag, hnov nws ntawm koj ob lub pob ntseg kiag. Thiab ces thaum koj ntsib cov neeg zoo li no dua, koj thiaj li muaj peev xwm txheeb xyuas tau lawv thiab tsis kam lees txais yuav lawv; koj thiaj li muaj peev xwm daws thiab tswj tej teeb meem zoo li no tau zoo.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsis Ntseeg Qhov Muaj Vajtswv, thiab Lawv Tsis Kam Lees Khetos lub Ntsiab Tseeb (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txhua txhua pawg ntseeg yeej muaj cov tib neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg los sis cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tus uas yees cev nkag los rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov tib neeg zoo li no ua tau yeeb yam zoo: Lawv muaj kev huab fwm zoo kawg nkaus thaum lawv tuaj cuag Kuv, nyo hau thiab ntshaus ntsho, ua neej nyob zoo li cov dev mob kiav txhab, thiab mob siab rau “txhua yam” uas ua kom tau tiav raws li lawv cov hom phiaj—tiam sis thaum tim ntsej tim muag ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv qhia lawv sab phem. Thaum lawv pom cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv tawm tsam thiab thawb lawv rau ib sab; thaum lawv pom cov tib neeg uas tawv tshaj lawv tus kheej, lawv qhuas thiab ua raws lawv. Lawv coj phem phem rau hauv pawg ntseeg. Nws tuaj yeem hais tau tias cov “kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg,” uas zoo li “cov dev nyob hauv xub ntiag,” tseem muaj nyob rau hauv ntau pawg ntseeg. Lawv coj phem ntsuav ua ke, sib ntsais muag thiab sib xa tej cim zais ntshis, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tus neeg twg uas muaj lub siab phem tshaj plaws yog tus “thawj dab,” thiab tus neeg twg uas muaj koob meej tshaj plaws uas coj lawv, nqa lawv tus chij kom siab. Cov tib neeg no pheej thuam txog pawg ntseeg, tshaj tawm lawv txoj kev tsis zoo, nthuav tawm txog kev tuag, ua li lawv siab nyiam, hais li lawv siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txwv tau lawv. Lawv puv npo Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Tsis ntev no lawv yuav tsim ib txoj kev thab plaub uas tshaj ib qho pa tsw lwj los rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg uas nyob hauv pawg ntseeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug ntiab tawm, tsis muaj peev xwm ua txhua yam, hos cov uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab tshaj tawm kev tuag txob thuam pawg ntseeg—thiab, dab tsi ntxiv, tib neeg feem coob caum raws lawv qab. Cov pawg ntseeg zoo li no yog raug Ntxwgnyoog kav, yam yooj yim heev; dab yog lawv tus vaj ntxwv.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj coob leej hauv pawg ntseeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog txog. Thaum muaj tej yam kev dag ntxias tshwm sim, lawv cia li tuaj Ntxwgnyoog tog; lawv haj tseem ua txhaum thaum lawv raug hu ua Ntxwgnyoog cov tub txib thiab. Txawm hais tias tib neeg yuav hais tias lawv tsis muaj kev thoob tsib to nrog los, lawv tas zog tuaj sab tsis muaj qhov tseeb tog xwb, lawv yeej tsis txeev tuaj qhov tseeb tog thaum lub sij hawm tseem ceeb li, lawv yeej ib txwm tsis sawv los thiab sib cav rau qhov tseeb li. Lawv puas yog tu ncua kev thoob tsib to nrog tiag tiag? Vim li cas lawv thiaj li yuav tuaj Ntxwgnyoog tog yam yooj yim uas luaj li? Vim li cas lawv thiaj li tsis hais ib lo lus uas ncaj ncees thiaj ntxim muaj qab hau los pab txhawb qhov tseeb li? Puas yog qhov xwm txheej no tau sawv tshwm sim los raws li qhov txiaj ntsig ntawm lawv txoj kev tsis meej pem tam sim no? Tib neeg yim huab tsis muaj kev thoob tsib to nrog, ces tib neeg yim huab tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog. Qhov no qhia tau li cas? Nws tsis qhia tias cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog nyiam kev phem no lov? Nws tsis qhia tias lawv yog Ntxwgnyoog cov qe uas ncaj ncees rau nws no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab hais nws lus? Lawv txhua txhua lo lus thiab dej num, txoj kev nthuav tawm ntawm lawv lub ntsej muag, txhua yam ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv tsis yog cov neeg uas nyiam qhov tseeb; tiam sis, lawv yog cov neeg uas ntxub qhov tseeb. Lawv tuaj yeem tuaj Ntxwgnyoog tog xwb twb ua pov thawj txaus lawm tias Ntxwgnyoog hlub cov me nyuam dab uas siv lawv txoj sia los tawm tsam rau Ntxwgnyoog no heev. Tag nrho cov kev tseeb no tseem tsis meej thiab lov? Yog tias koj yog tus neeg uas nyiam qhov tseeb tiag, vim li cas koj ho tsis fwm cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, thiab vim li cas koj thiaj li ua raws li cov neeg uas tsis ua raws qhov tseeb tam sim ntawd thaum koj saib lawv tib muag xwb? Qhov teeb meem no yog dab tsi? Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj muaj kev thoob tsib to nrog los tsis muaj. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj tau them ib tug nqi kim npaum li cas. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj lub zog loj npaum li cas, thiab Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj yuav yog tus neeg uas sib thab plaub hauv pawg ntseeg los sis tus thawj coj uas nqa-tus chij. Yog tias koj lub zog loj, ces qhov no tsuas yog kev pab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog xwb. Yog tias koj lub suab npe nrov heev, ces ntawd tsuas yog vim tias muaj neeg coob coob nyob puag ncig koj uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tias koj tseem tsis tau raug rho tawm, ces vim yog tias tam sim no tsis tau yog lub sij hawn rho tawm xwb; tiam sis, nws yog lub sij hawm tshem tawm. Tsis tas yuav maj muab koj rho tawm tam sim no. Kuv tab tom nyob tos hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj tom qab uas koj raug tshem tawm mus lawm. Txhua tus neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug tshem tawm mus!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Ib tug neeg twg yuav tau txais tus Vajntsujplig tes hauj lwm li cas

Ntxiv Mus: 5. Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis cawm cov uas muaj cov ntsujplig phem tes hauj lwm nyob rau hauv lawv los sis cov uas raug dab nkag rau lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No