Vajtswv Los Lawm, Nws Yog Vajntxwv

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg, tau nthuav tawm ntau yam tseeb, nthuav tawm txhua qhov tseeb thiab qhov lus zais tob hauv phau Vajluskub, thiab nthuav tawm rau noob neej txog qhov keeb kwm sab hauv ntawm peb theem txog Vajtswv tes hauj lwm, qhov lus zais tob ntawm Nws qhov kev rais los muaj cev nqaij daim tawv, qhov lus zais tob ntawm Nws tes hauj lwm txog txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg, thiab ntau yam ntxiv mus. Qhov no hais lus tim khawv tau hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas rov qab los, thiab hais tias Nws yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau tiam kawg.